Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Βασικό πρόγραμμα: development

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 30/06
B περίοδος: 31/12
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 10 000 € - 15 000 €
Ολοκλήρωση: 24-30 μήνες
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Παράταση υποβολής

Το ΕΚΚ ανακοινώνει παράταση στις υποβολές προτάσεων στα χρηματοδοτικά προγράμματά ΒΑΣΙΚΌ, για την Α’ περίοδο του 2024: νέα καταληκτική ημερομηνία 31/07/2024.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται σχέδια μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της κινηματογραφικής παραγωγής σε όλα τα στάδια της, χωρίς περιορισμούς στην εμπειρία της καλλιτεχνικής ομάδας ή στο ύψος του προϋπολογισμού.

Σκοπός του σταδίου χρηματοδότησης είναι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός του πλάνου παραγωγής για ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation. Με την ολοκλήρωση του σταδίου, ο/η παραγωγός καλείται να έχει συντάξει τον πλήρη φάκελο παραγωγής.

Στα σχέδια ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβάνονται το κομμάτι της έρευνας και των συνεντεύξεων καθώς και η δημιουργία δείγματος του σχεδίου.

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται στις 10.000 €. Ειδικά για τα σχέδια animation, εφόσον προτείνεται η δημιουργία οπτικού δείγματος ελάχιστης διάρκειας 30 δευτερολέπτων το μέγιστο ποσό ορίζεται στις 15.000 €.

Εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο/η παραγωγός οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή του συμφωνητικού με το ΕΚΚ. Με την εκπνοή της περιόδου αυτής, η έγκριση αυτόματα παύει αυτοδίκαια να ισχύει και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την παράδοση του φακέλου παραγωγής του σχεδίου και του οικονομικού απολογισμού του προγράμματος ορίζεται σε 24 μήνες για σχέδια μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ και σε 30 μήνες για σχέδια animation, από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με το ΕΚΚ, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Αξιολόγηση
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω στοιχείαΒΑΘΜΟΙ
Σενάριο (για σχέδια μυθοπλασίας) / Σεναριακός σχεδιασμός (για σχέδια ντοκιμαντέρ) (ενδεικτικά: θέμα, πλοκή, δραματουργία, πρωτοτυπία, χαρακτήρες, διάλογοι)έως 40
Καλλιτεχνική προσέγγιση του θέματος, παρουσίασηέως 30
Δυναμική καλλιτεχνικής ομάδαςέως 30
ΣΥΝΟΛΟ100

Σχέδια που απευθύνονται σε παιδικό κοινό και σχέδια animation (εφόσον υλοποιούνται με τεχνική animation σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 80% της διάρκειάς τους) πριμοδοτούνται με 5 επιπλέον βαθμούς. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται και στις δύο κατηγορίες, δεν πριμοδοτείται επιπλέον των 5 βαθμών. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία σε κάθε περίπτωση παραμένει το 100.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής εξετάζει τα σχέδια που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία, λαμβάνοντας υπόψιν και τον κατατεθειμένο σχεδιασμό/προγραμματισμό του/της παραγωγού. Συγκεκριμένα:

 • Την καταλληλότητα της στρατηγικής ανάπτυξης για το υποψήφιο σχέδιο.
 • Την πληρότητα του κατατεθειμένου σχεδίου ανάπτυξης και την υλοποιησιμότητα του χρονοδιαγράμματος σε σχέση με τις καλλιτεχνικές και χρηματοδοτικές ανάγκες του σχεδίου.
Περιεχόμενα φάκελου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://e-services.gfc.gr/ και συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Logline (έως 40 λέξεις).
 2. Σύνοψη (τουλάχιστον 100 λέξεις).
 3. Σενάριο (για ταινίες μυθοπλασίας) ή αναλυτικό treatment τουλάχιστον 2.500 λέξεων (για ταινίες ντοκιμαντέρ).
 4. Σκηνοθετική προσέγγιση (τουλάχιστον 400 λέξεις). Προτείνεται να συνοδεύεται από οπτικό υλικό π.χ. mood board, φωτογραφίες κλπ.
 5. Βιογραφικά σεναριογράφου, σκηνοθέτη/ιδας, παραγωγού και λοιπών εξασφαλισμένων συντελεστών.
 6. Links από προηγούμενες ταινίες του/της σκηνοθέτη/τιδος.
 7. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη/τιδος για τη δημιουργία του κινηματογραφικού έργου και την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος του/της σκηνοθέτη/τιδος στον παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σκηνοθέτης/ιδα είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σκηνοθέτης/τιδα- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σκηνοθέτη/τιδας- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σκηνοθέτης/τιδα).
 8. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον/την σεναριογράφο στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σεναριογράφος είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σεναριογράφος- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σεναριογράφου- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σεναριογράφος).
 9. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κτλ.), απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον/την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου. Στις περιπτώσεις που ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου είναι ο/η σεναριογράφος του σχεδίου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωσή του/της που να το βεβαιώνει, καθώς και κάθε τυχόν σχετικό έγγραφο.
 10. Αναλυτικός προϋπολογισμός development.
 11. Αναλυτικός σχεδιασμός στρατηγικής προσέλκυσης χρηματοδοτών και συμπαραγωγών και διαμόρφωσης της καλλιτεχνικής ομάδας, συνοδευόμενος από το σχετικό χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού ενεργειών για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (τουλάχιστον 500 λέξεις).
 12. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου κατά την φάση της αξιολόγησης.

Το εγκεκριμένο ποσό θα εκταμιευτεί με την έκδοση νόμιμου παραστατικού από τον/την δικαιούχο ως εξής:

 • Α΄ δόση: 70% με την υπογραφή της σύμβασης
 • Β΄ δόση: 30% με την υποβολή των παραδοτέων και την ολοκλήρωση του ελέγχου του οικονομικού απολογισμού

Σε περίπτωση που ο/η παραγωγός δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα παραδοτέα της Β΄ δόσης, υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της Α΄ δόσης.

Παραδοτέα
 • Επικαιροποιημένος καλλιτεχνικός φάκελος με νέα γραφή σεναρίου (για σχέδια μυθοπλασίας) ή νέο σεναριακό σχεδιασμό/ treatment τουλάχιστον 5.000 λέξεων (για σχέδια ντοκιμαντέρ).
 • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων σύμφωνα με τον κατατεθειμένο σχεδιασμό development και αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, συμπαραγωγών και διαμόρφωσης της καλλιτεχνικής ομάδας (τουλάχιστον 500 λέξεις).
 • Λίστα επιλέξιμων δαπανών, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά, με αναλυτική αιτιολόγηση για τη σύνδεση τους με τις παραπάνω ενέργειες.
 • Οπτικό δείγμα animation, σε περίπτωση που έχει χρηματοδοτηθεί.
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Αμοιβή σεναριογράφου.
 • Αμοιβή σκηνοθέτη.
 • Αμοιβή συν-σεναριογράφου.
 • Αμοιβή τεχνικού επιμελητή/τριας σεναρίου.
 • Αμοιβή παραγωγού.
 • Εξασφάλιση δικαιωμάτων, σε περίπτωση που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο.
 • Κόστος συμμετοχής σε εργαστήρια, φεστιβάλ, forums για την ανάπτυξη του σχεδίου.
 • Μεταφράσεις/Φωτοτυπίες/Δακτυλογραφήσεις.
 • Απαραίτητα ταξίδια για έρευνα, συγγραφή σεναρίου και εξασφάλιση χρηματοδοτών/συμπαραγωγών.
 • Νομική κάλυψη για σύνταξη συμβολαίων με χρηματοδότες/συμπαραγωγούς.
 • Κόστος δημιουργίας teaser/storyboards/οπτικού υλικού δείγματος για την υποστήριξη του σχεδίου.
 • Έξοδα σύνταξης φακέλου για τη διακίνηση του σχεδίου.
 • Αμοιβή επιστημονικού συμβούλου.
 • Έξοδα ρεπεράζ.
 • Έξοδα casting.
 • Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου Παραγωγής (overheads) μέχρι ποσοστού 7 % επί του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης (χωρίς παραστατικά).
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΚΚ (ΔΟΔΥ) με την κατάθεση νόμιμων παραστατικών με σαφή αναφορά στον τίτλο της ταινίας, που καλύπτουν το σύνολο του ποσού χρηματοδότησης. Τα παραστατικά συνοδεύονται από μια αναλυτική λίστα δαπανών με αιτιολογημένη σύνδεση της κάθε δαπάνης με το χρηματοδοτούμενο σχέδιο.

Κατά τον έλεγχο εξετάζεται η επιλεξιμότητα των δαπανών και η υλοποίησή τους εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.