Παλαιότερη έκδοση κανονισμού - δεν είναι πια σε ισχύ

Κανονισμός προγραμμάτων χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων και έργων

Έκδοση: 1 Νοεμβρίου 2022

Εισαγωγή

Δικαίωμα υποβολής

Περιορισμοί υποβολής

Γενικοί όροι

Ορισμοί

Μεταβατικές διατάξεις

Παράρτημα: υποδείγματα

Εισαγωγή

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) σύμφωνα με το νόμο 3905/2010, μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής: (α) ενισχύει, χρηματοδοτεί και επιβλέπει κάθε στάδιο παραγωγής κινηματογραφικού έργου – ανάπτυξη σεναρίου, ανάπτυξη φακέλου παραγωγής και παραγωγή, (β) ενισχύει, χρηματοδοτεί και υποστηρίζει την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανεύρεση και ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών.

Με βάση τις παραπάνω υποχρεώσεις, το ΕΚΚ συντάσσει τον παρόντα Κανονισμό με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που κάθε παραγωγός ή δημιουργός θα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή του ΕΚΚ σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο, σε οποιαδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτό. Ο Κανονισμός αυτός αποσκοπεί επίσης στην ανάδειξη και την εξέλιξη νέων δημιουργών, αλλά και στην υποστήριξη δημιουργών με αναγνωρισμένο έργο.

Δεδομένων αυτών:

 • Χρηματοδοτούνται όλες οι φάσεις ανάπτυξης και παραγωγής (για την προώθηση και διανομή κινηματογραφικής ταινίας βλ. Κανονισμός Hellas Film)
 • Τα Προγράμματα Χρηματοδότησης αφορούν όλα τα κινηματογραφικά είδη: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και animation, μικρού και μεγάλου μήκους.
 • Ως εργαλεία στήριξης χρησιμοποιούνται τόσο η χρηματοδότηση (έναντι ποσοστού επί του έργου για το ΕΚΚ) όσο και η ενίσχυση (επιδότηση) των κινηματογραφικών σχεδίων και ταινιών.
 • Προβλέπεται στήριξη των ταινιών animation, των ταινιών που απευθύνονται σε παιδικό και εφηβικό κοινό καθώς και της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας σκηνοθέτη/τιδος ανεξαρτήτως είδους.
 • Προβλέπεται ειδική στήριξη για έργα που μπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό.
 • Στηρίζεται η μειοψηφική συμμετοχή Ελλήνων/ίδων παραγωγών σε διεθνείς συμπαραγωγές.

Τα Προγράμματα Χρηματοδότησης που προβλέπονται στον Κανονισμό είναι:

Σε όλα τα προγράμματα αντιμετωπίζονται ευνοϊκά προτάσεις που στοχεύουν:

 • στην ανάπτυξη του κοινού, ιδιαιτέρως του παιδικού και εφηβικού
 • στην προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στη διαδικασία της δημιουργίας κινηματογραφικών έργων
 • στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, την αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής

Σχέδιο έργου που έχει πορνογραφικό χαρακτήρα, υποκινεί τη βία και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι επιλέξιμο.

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών προτάσεωνΑ’ περίοδοςΒ’ περίοδος
Μικρού μήκους31/0530/11
Πρώτη ταινία31/0731/01
Βασικό30/0631/12
Έτοιμη Ταινία30/06
Micro-budget31/0530/11
Μειοψηφική συμπαραγωγήοι ημερομηνίες θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο
λόγω της ειδικής φύσης του προγράμματος

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Ο περίοδοι που λήγουν 31/5 (Μικρού Μήκους & Micro-budget) παρατείνονται έως τις 30/6/2021
Για το Βασικό η Α περίοδος υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως τις 31/7
Για το Μειοψηφικής Συμπαραγωγής : Α περίοδος 30/6/2021 και Β περίοδος 30/11/2021

Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα υποβολής στο σύνολο των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης του Ε.Κ.Κ. (ανεξαρτήτως σταδίου) έχουν παραγωγοί που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Παραγωγοί που έχουν την έδρα τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο Ε.Κ.Κ. υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμο παράρτημα στην Ελλάδα, έχουν την ευθύνη του έργου και υπάρχει εγγυημένη αμοιβαιότητα με τα κράτη όπου αυτοί οι παραγωγοί έχουν την έδρα τους.

Οι παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) πρέπει να έχουν ενεργό ΚΑΔ παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και να μην εξαρτώνται από επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, κρατικές ή ιδιωτικές.

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ (ανεξαρτήτως προγράμματος) δικαίωμα υποβολής έχουν και σεναριογράφοι (ή σκηνοθέτες/τιδες-σεναριογράφοι). Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τον αντίστοιχο ΚΑΔ, οφείλουν να εξασφαλίσουν παραγωγό πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στο πρόγραμμα ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ δικαίωμα υποβολής έχουν και σκηνοθέτες/τιδες. Η συμμετοχή παραγωγού είναι προαιρετική κατά την υποβολή της πρότασης, αλλά είναι υποχρεωτική η εξασφάλισή του/της, πριν από τη λήξη της περιόδου προέγκρισης.

Σχέδια παραγωγών, που έχουν αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις τους προς το Ε.Κ.Κ. από προηγούμενά τους έργα (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: παράδοση υλικών ταινίας, ολοκλήρωση απολογισμού, απόδοση εκκαθαρίσεων εκμετάλλευσης, κλπ.) θεωρούνται ως μη επιλέξιμα και δεν αξιολογούνται μέχρι να ανταποκριθούν και αποκαταστήσουν πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Περιορισμοί υποβολής

Σχέδιο που απορρίφθηκε κατά την αξιολόγησή του σ’ ένα από τα προγράμματα ή στάδια προγράμματος του ΕΚΚ (ΓΡΑΦΗ, DEVELOPMENT, ΠΑΡΑΓΩΓΗ) μπορεί, αφού βελτιωθεί, να υποβληθεί ξανά για αξιολόγηση, στο ίδιο στάδιο με νέα αίτηση, για μία (1) μόνο φορά.

Έργο που απορρίφθηκε κατά την αξιολόγησή του στο πρόγραμμα ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά για αξιολόγηση.

Κάθε παραγωγός επιτρέπεται να έχει σε οριστική έγκριση ή προέγκριση κατ’ ανώτατο πέντε (5) σχέδια σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Πλέον αυτών, μπορεί να έχει έως δύο (2) σχέδια σε ΓΡΑΦΗ και έως δύο (2) σχέδια σε DEVELOPMENT.

Κάθε σκηνοθέτης/τις επιτρέπεται να συμμετέχει σε μέχρι δύο (2) σχέδια σε στάδιο παραγωγής (όλων των προγραμμάτων), εκ των οποίων μέχρι ένα (1) να είναι σε σύμβαση. Επιπλέον επιτρέπεται να συμμετέχει σε μέχρι ένα σχέδιο σε στάδιο ΓΡΑΦΗ ή DEVELOPMENT.

Κάθε σεναριογράφος που δεν εμπίπτει στους παραπάνω περιορισμούς επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε όσα σχέδια επιθυμεί.

Γενικοί όροι

 1. Τα σχέδια που κατατίθενται ανά περιόδους εξετάζονται εντός τεσσάρων μηνών από την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η χρονική δέσμευση μπορεί να μεταβληθεί και το ΕΚΚ οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο χρόνος παράτασης της εξέτασης των σχεδίων να είναι ο ελάχιστος.
 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση της προέγκρισης ή έγκρισης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όπου απαιτείται η υπογραφή σύμβασης, ο/η δικαιούχος μετά από έγγραφη πρόσκληση έχει την υποχρέωση το αργότερο εντός τριών μηνών να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγραφα για την υπογραφή της. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση παύει να ισχύει. Το ΕΚΚ υποχρεούται να έχει συντάξει και υπογράψει τη σχετική σύμβαση το αργότερο εντός τριών μηνών από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών. Τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα για τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, αρχίζουν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 3. Οι αιτούντες που καταθέτουν φάκελο υποψηφιότητας στα Προγράμματα Χρηματοδότησης του παρόντος Κανονισμού αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Κανονισμού, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΚ.
 4. Ο αριθμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και το ύψος των χρηματοδοτήσεων, εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική δυνατότητα του ΕΚΚ.
 5. Οι χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις των σχεδίων ή των κινηματογραφικών έργων αποφασίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής στο πλαίσιο της πολιτικής που διαμορφώνεται από το Δ.Σ. του ΕΚΚ. Οι αποφάσεις της Διευθύνσεως ελέγχονται από τον Γενικό Διευθυντή ως προς την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής που ακολουθήθηκε και επικυρώνονται από το Δ.Σ. μετά από σχετική εισήγησή του (Ν.3905/2010).
 6. Ο/Η παραγωγός οφείλει να ενημερώσει γραπτώς και εγκαίρως τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής σε περίπτωση που πρέπει αιτιολογημένα να πραγματοποιηθούν γυρίσματα μετά την υποβολή της πρότασης και πριν από την ενδεχόμενη έγκριση του οριστικού φακέλου παραγωγής. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης οι σχετικές δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες.
 7. Για τα έργα τα οποία υποστηρίζονται από το ΕΚΚ με οποιονδήποτε τρόπο, το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να τα προβάλλει για πολιτιστικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, με τη σύμφωνη γνώμη παραγωγού και σκηνοθέτη/τιδος.
 8. Χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, προπωλήσεις δικαιωμάτων (MG), γίνονται αποδεκτές στο οριστικό χρηματοδοτικό πλάνο με την προϋπόθεση κατάθεσης των αντίστοιχων ανά περίπτωση αποδεικτικών εγγράφων. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά χρηματοδότησης που υπογράφει ο/η παραγωγός με τους λοιπούς συμπαραγωγούς ή χρηματοδότες γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναφέρονται λεπτομερώς τα εξής:
  • Ημερομηνία και τόπος σύναψης του συμφωνητικού.
  • Διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού.
  • Ακριβής και λεπτομερής αναφορά όλων των στοιχείων των συμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της φορολογικής τους κατοικίας.
  • Ύψος προϋπολογισμού παραγωγής
  • Ακριβής και λεπτομερής περιγραφή της συμμετοχής εκάστου/στης στη χρηματοδότηση του έργου.
  • Κατανομή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του έργου.
  • Κατανομή των καθαρών εισπράξεων σε ποσοστό, σε μέσα εκμετάλλευσης, σε αγορές (γεωγραφικά).
  • Δεσμευτικός καθορισμός (ονομαστικά) των υπόχρεων κάλυψης ενδεχόμενων υπερβάσεων του προϋπολογισμού παραγωγής.
 9. Οι κεφαλαιοποιήσεις των αμοιβών των συντελεστών ενός σχεδίου είναι αποδεκτές ως πηγές χρηματοδότησης. Το άθροισμα των κεφαλαιοποιήσεων των αμοιβών σεναριογράφου, σκηνοθέτη/τιδος και παραγωγού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η κεφαλαιοποίηση εισφοράς χρήσης ιδιόκτητου μηχανο-τεχνικού εξοπλισμού του/της παραγωγού γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται στον οριστικό φάκελο του σχεδίου αποδεικτικό κτήσης καταχωρημένο στα βιβλία της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση εισφοράς υπηρεσιών από τον/την παραγωγό γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση εργασιών, εργατοωρών και κοστολόγηση αυτών με τις επικρατούσες τιμές της αγοράς. Οι κεφαλαιοποιήσεις εισφερόμενων μηχανήματων ή/και υπηρεσιών τρίτων, που συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί, γίνονται δεκτές. Τα εισφερόμενα μηχανήματα ή/και υπηρεσίες θα πρέπει να αναφέρονται ρητά με τα αντίστοιχα επί μέρους ποσά στο συμφωνητικό μεταξύ παραγωγού και εισφέροντος συμπαραγωγού. Μετά την έγκριση του οριστικού χρηματοδοτικού πλάνου δεν μπορεί να αυξηθεί το ύψος των κεφαλαιοποιήσεων.
 10. α) Το ΕΚΚ δύναται να αποδέχεται, κατά την κατάθεση του οριστικού φακέλου χρηματοδότησης, αιτήματα αιτούντων / αιτουσών προς αυτό για χρηματοδότηση κινηματογραφικών σχεδίων, για κατά προτεραιότητα ανάκτηση (recoupment) ποσών χρηματοδότησης από συγκεκριμένους χρηματοδότες, εφ’ όσον:
  • i) Η χρηματοδότηση της ταινίας από το ΕΚΚ δεν υπερβαίνει το 35% του συνολικού προϋπολογισμού της.
  • ii) Διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η βιωσιμότητα ολοκλήρωσης του σχεδίου σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πλάνο που κατατέθηκε.
  • iii) Οι υπόλοιποι συμπαραγωγοί και χρηματοδότες της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των προνομιακά κατατασσόμενων, αποδέχονται την προτεινόμενη σειρά κατάταξης και τον όρο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 (β) κατωτέρω, περί απώλειας προνομίων σε περίπτωση προς τα κάτω απόκλισης των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10%.
  • iv) Με τη συμφωνία περί προνομιακής αποπληρωμής να διασφαλίζεται ότι ο χρηματοδότης / η χρηματοδότρια που αποπληρώνεται προνομιακά δεν θα λαμβάνει, μετά την προνομιακή αποπληρωμή του/της, ποσοστό επί των εσόδων της ταινίας μέχρι να αποπληρωθούν και οι υπόλοιπες τάξεις χρηματοδοτών/συμπαραγωγών. Μετά την αποπληρωμή όλων των τάξεων, όλοι οι χρηματοδότες/συμπαραγωγοί θα λαμβάνουν συμμέτρως ποσοστό των εσόδων της ταινίας ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας εκάστου και τα ειδικότερα οριζόμενα στην συμφωνία εκμετάλλευσης.
  • β) Για την εφαρμογή της προνομιακής αποπληρωμής θα πρέπει να βεβαιώνεται από την έκθεση ορκωτού λογιστή, κατά τον απολογισμό της ταινίας, ότι ο κατατεθείς προϋπολογισμός, που περιλαμβάνει και την επένδυση του αιτούντος / της αιτούσας την προνομιακή ικανοποίηση, τηρήθηκε και ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού δαπανήθηκαν για τις ανάγκες της ταινίας. Εάν η προς τα κάτω απόκλιση των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού υπερβαίνει το 10%, οι προνομιακά κατατασσόμενοι χρηματοδότες θα χάνουν έναντι του ΕΚΚ την προνομιακή κατάταξη.
 11. Αλλαγές/επικαιροποιήσεις σε υποβληθείσα πρόταση (σχέδιο) μπορούν να γίνουν έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιόδου που κατατέθηκε. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επικαιροποιήσεις στον κατατεθειμένο φάκελο μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής σχεδίων. Αλλαγή σκηνοθέτη/τιδος ή σεναριογράφου μετά την απόφαση προέγκρισης δεν γίνεται αποδεκτή. Η προσθήκη συν-σκηνοθέτη/τιδος ή συν-σεναριογράφου είναι αποδεκτή.
 12. Τροποποιήσεις των όρων των ιδιωτικών συμφωνητικών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης δύνανται να γίνουν δεκτές κατόπιν εγγράφου αιτήματος των συμβαλλομένων προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ, και μετά από απόφαση της Διοίκησης.
 13. Οι παραγωγοί των ταινιών που επιδοτούνται από πρόγραμμα του ΕΚΚ δεσμεύονται να ενσωματώσουν τη φράση ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθώς και το λογότυπο του ΕΚΚ:
  • στους τίτλους του έργου σε οποιαδήποτε μορφή
  • σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί σχετικά με το έργο
  • στο διαφημιστικό υλικό
  • Οι παραγωγοί που χρηματοδοτούνται έναντι ποσοστού στο έργο δεσμεύονται να ενσωματώσουν τη φράση ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθώς και το λογότυπο του ΕΚΚ:
   • στους τίτλους του έργου σε οποιαδήποτε μορφή
   • σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί σχετικά με το έργο
   • στο διαφημιστικό υλικό

Ορισμοί

«Σχέδιο» είναι κάθε μεμονωμένη πρόταση που αφορά αυτοτελές κινηματογραφικό έργο, η οποία κατατίθεται ως υποψήφια για χρηματοδότηση σε κάθε ένα από τα χρηματοδοτικά στάδια των Προγραμμάτων του ΕΚΚ.

«Treatment» είναι το αφηγηματικό κείμενο όπου περιγράφεται χωρίς διαλόγους η βασική πλοκή της σχεδιαζόμενης ταινίας (κυρίως δράσεις και γεγονότα) από την αρχή έως το τέλος της, με τη χρονολογική σειρά που αυτή θα αποτυπώνεται στην ταινία. Η έκταση του treatment σχεδίων μεγάλου μήκους είθισται να είναι 10-20 σελίδες.

«Σενάριο» είναι το κείμενο με το οποίο περιγράφεται το σύνολο των σκηνών που περιλαμβάνονται σε ένα κινηματογραφικό έργο, με κάθε λεπτομέρεια που αφορά τον χώρο και τον χρόνο που εξελίσσονται, καθώς και τα δρώμενα σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των διαλόγων και των αφηγήσεων (εφόσον υπάρχουν) που αναπτύσσονται από τους συμμετέχοντες στο έργο. Η έκταση των σεναρίων για ταινίες μεγάλου μήκους είθισται να είναι άνω των 60 σελίδων. Η αποτύπωση του σεναρίου οφείλει να είναι σύμφωνη με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μορφολογία του κειμένου, που ορίζει συγκεκριμένα διαστήματα, αποστάσεις, στοιχίσεις και γραμματοσειρά.

«Logline» είναι η συμπύκνωση του συνόλου της ιστορίας και της σύγκρουσης του ήρωα (εφόσον υπάρχει) σε μέχρι δύο προτάσεις.

«Παραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα περιουσιακής φύσεως του υπό παραγωγή έργου, συγκεντρώνει τους πόρους που απαιτούνται και έχει την οικονομική και την οργανωτική ευθύνη για την ολοκλήρωση της παραγωγής του.

«Συμπαραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με χρηματοδοτήσεις στην παραγωγή του έργου και αποκτά μέρος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και ιδιοκτησίας του έργου, διατηρώντας ταυτόχρονα μέρος των οργανωτικών ευθυνών της παραγωγής.

«Εντεταλμένος Παραγωγός» –σε περιπτώσεις συμπαραγωγών– είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την πλήρη συμβατική εξουσιοδότηση από όλους τους συμπαραγωγούς ενός κινηματογραφικού έργου να οργανώσει και να ολοκληρώσει την παραγωγή του.

«Χρηματοδότης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτεί την παραγωγή ενός έργου και αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης.

«Εκτελεστής Παραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο/η παραγωγός αναθέτει την εκτέλεση της σχεδιασμένης παραγωγής ενός έργου και αμείβεται απ’ αυτόν. Ο/Η εκτελεστής παραγωγός δεν κατέχει δικαιώματα περιουσιακής φύσεως επί του έργου, ούτε είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της παραγωγής.

«Σχέδια για παιδικό ή/και εφηβικό κοινό» είναι τα σχέδια που απευθύνονται πρωτίστως και όχι συμπληρωματικά σε παιδικό ή/ και εφηβικό κοινό. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι παιδικής ή/ και εφηβικής θεματολογίας, να προσδιορίζουν το ηλικιακό εύρος του κοινού στο οποίο απευθύνονται και να έχουν κεντρικό ήρωα ηλικίας μέχρι 18 ετών. Η οπτική ματιά της αφήγησης είθισται να προέρχεται από τον κόσμο των ανηλίκων. Το σχέδιο πρέπει να μην προωθεί τη βία, τον ρατσισμό, τον σεξισμό ή τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας.

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, με την ανακοίνωση του καταργεί τον προηγούμενο.

Οι υποβληθείσες με τον προηγούμενο Κανονισμό προτάσεις που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί υπόκεινται στους όρους των προγραμμάτων στα οποία υποβλήθηκαν.

Οι παραγωγοί των προτάσεων που εγκρίθηκαν στο Α Στάδιο του Προγράμματος Συγγραφής του προηγούμενου Κανονισμού, εφόσον εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του προγράμματος, μπορούν εάν το επιθυμούν να συνεχίσουν την ανάπτυξη του ίδιου σχεδίου υποβάλλοντας προς αξιολόγηση την πρόταση τους στο στάδιο ΓΡΑΦΗ της Πρώτης Ταινίας ή του Βασικού Προγράμματος του τρέχοντος Κανονισμού.

Οι παραγωγοί των προτάσεων που εγκρίθηκαν στο Β Στάδιο του Προγράμματος Συγγραφής του προηγούμενου Κανονισμού, εφόσον εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του προγράμματος, μπορούν εάν το επιθυμούν να συνεχίσουν την ανάπτυξη του ίδιου σχεδίου υποβάλλοντας προς αξιολόγηση την πρόταση τους στο στάδιο DEVELOPMENT της Πρώτης Ταινίας ή του Βασικού Προγράμματος του τρέχοντος Κανονισμού.

Οι παραγωγοί των προτάσεων που εγκρίθηκαν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου- Development του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013, εφόσον εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του προγράμματος, μπορούν εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν προς αξιολόγηση την πρόταση τους σε ένα από τα προγράμματα παραγωγής του τρέχοντος Κανονισμού. Σε περίπτωση προέγκρισης, η περίοδος ισχύος της ορίζεται σε 36 μήνες- όσο και για τα σχέδια που έχουν περάσει από το Στάδιο DEVELOPMENT του παρόντος Κανονισμού.

Οι παραγωγοί πρότασης που εγκρίθηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου-Development του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013, σε περίπτωση προέγκρισης του ίδιου σχεδίου σε πρόγραμμα παραγωγής του τρέχοντος Κανονισμού, δεν έχουν δικαίωμα εκταμίευσης χρηματοδότησης για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ.

Σχέδιο που έχει εξεταστεί στο πλαίσιο αξιολόγησης του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013, μπορεί να υποβληθεί άλλη μία (1) φορά με τους όρους του παρόντος Κανονισμού – ανεξαρτήτως αριθμού προηγούμενων υποβολών.

Παράρτημα: υποδείγματα

Υπόδειγμα Α

Δηλώνω και βεβαιώνω ότι:

α) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την συνημμένη σειρά κατάταξης / αποπληρωμής των συμπαραγωγών/χρηματοδοτών της ταινίας ………………………………….

β) Αποδέχομαι τον όρο του άρθρου 10 παρ. (β) του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του ΕΚΚ, βάσει του οποίου «Για την εφαρμογή της προνομιακής αποπληρωμής θα πρέπει να βεβαιώνεται από την έκθεση ορκωτού λογιστή, κατά τον απολογισμό της ταινίας, ότι ο κατατεθείς προϋπολογισμός, που περιλαμβάνει και την επένδυση του αιτούντος / της αιτούσας την προνομιακή ικανοποίηση, τηρήθηκε και ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού δαπανήθηκαν για τις ανάγκες της ταινίας. Εάν η προς τα κάτω απόκλιση των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού υπερβαίνει το 10%, οι προνομιακά κατατασσόμενοι χρηματοδότες θα χάνουν έναντι του ΕΚΚ την προνομιακή κατάταξη.»

Οι ανωτέρω όροι υπερισχύουν κάθε συμβατικού όρου, συμφωνίας ή δήλωσης που έχει συναφθεί και/ή ισχύει μεταξύ των συμπαραγωγών και/ή χρηματοδοτών του έργου.

Ο δηλών / βεβαιών

I hereby declare and affirm that:

a) I unconditionally accept the attached ranking of co-producers/financers of the f ilm ………………………………….

b) I unconditionally accept the clause of art. 10 para. (b) of the Greek Film Centre Funding Programme Regulations, according to which: “For the application of the preferential repayment ranking, it should be certified by the certified public accountant’s report, during the film’s financial reporting, that the originally submitted budget, which includes the investment of the applicant for preferential repayment, has been followed and that the budget funds have been disbursed for the film’s needs. If the downward deviation of the expenditure in comparison to the approved budget exceeds 10%, the preferentially raked financers shall lose their privileged ranking in relation to the Greek Film Centre.”

The above terms supersede any contractual clause, agreement or declaration entered into and/or in force between the f ilm’s co-producers and/or financers.

The declaring / affirming party

Υπόδειγμα Β

Δηλώνω και βεβαιώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την συνημμένη σειρά κατάταξης / αποπληρωμής των συμπαραγωγών/χρηματοδοτών της ταινίας ………………………………….

Οι ανωτέρω όροι υπερισχύουν κάθε συμβατικού όρου, συμφωνίας ή δήλωσης που έχει συναφθεί και/ή ισχύει μεταξύ των συμπαραγωγών και/ή χρηματοδοτών του έργου.

Ο δηλών / βεβαιών

I hereby declare and affirm that I unconditionally accept the attached ranking of co-producers/financers of the film ………………………………….

The above terms supersede any contractual clause, agreement or declaration entered into and/or in force between the f ilm’s co-producers and/or financers.

The declaring / affirming party