Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Micro-budget

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 31/05
B περίοδος: 30/11
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους, μικρού μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 8 000€ / 20 000€ / 40 000 €
Ολοκλήρωση: 9-14 μήνες
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κινηματογραφικά έργα που μπορούν να ολοκληρωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι σχέδια:

 • Μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, άνω των 60’, προϋπολογισμού έως 100.000 €.
 • Μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ άνω των 60’, προϋπολογισμού έως 50.000 €.
 • Mικρού μήκους διάρκειας έως 20’, προϋπολογισμού έως 20.000 €.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη δημιουργών με διάθεση για καλλιτεχνικό ρίσκο και έργων με χαμηλές παραγωγικές απαιτήσεις, τα οποία διακρίνονται από μια αίσθηση επείγοντος και από μια αναζήτηση αναφορικά με τη φόρμα και το περιεχόμενό τους.

Η μέγιστη χρηματοδότηση για σχέδια μεγάλου μήκους μυθοπλασίας είναι 40.000 €. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Θα χρηματοδοτούνται έως 2 έργα ανά περίοδο/4 το χρόνο.

Η μέγιστη χρηματοδότηση για μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ είναι 20.000 €. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Θα χρηματοδοτούνται έως 2 έργα ανά περίοδο/4 το χρόνο.

Η μέγιστη χρηματοδότηση για ταινίες μικρού μήκους είναι 8.000 €. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός 9 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Θα χρηματοδοτούνται έως 5 έργα ανά περίοδο/10 το χρόνο.

Η χρηματοδότηση του ΕΚΚ στο πρόγραμμα αυτό έχει τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης/επιδότησης, διατηρώντας δικαιώματα χρήσης του έργου για πολιτιστικούς, μη κερδοσκοπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα σχέδια αξιολογούνται από επιτροπή που ορίζει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής.

Αξιολόγηση
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω στοιχείαΒΑΘΜΟΙ
Σενάριοέως 35
Καλλιτεχνική προσέγγισηέως 35
Υλοποιησιμότητα της πρότασηςέως 20
Δυναμική καλλιτεχνικής ομάδαςέως 10
ΣΥΝΟΛΟ100

Τα μέλη της επιτροπής εξετάζουν ξεχωριστά κάθε πρόταση και στη συνέχεια συνεδριάζουν για να καταλήξουν ομόφωνα, σε έναν κοινό τελικό βαθμό και ένα κοινό κείμενο αξιολόγησης για κάθε σχέδιο, με βάση τα κριτήρια. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψιν το πρακτικό της επιτροπής, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τους περιορισμούς του προγράμματος, καταρτίζει την τελική λίστα των ταινιών που εγκρίνονται για επιδότηση.

Περιεχόμενα φακέλου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://e-services.gfc.gr/ και συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Logline (έως 40 λέξεις).
 2. Σύνοψη (τουλάχιστον 100 λέξεις).
 3. Σενάριο, για σχέδια μυθοπλασίας μικρού ή μεγάλου μήκους. Αναλυτικό treatment τουλάχιστον 2.000 λέξεων για σχέδια ντοκιμαντέρ μικρού μήκους ή αναλυτικό treatment τουλάχιστον 4.000 λέξεων για σχέδια ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.
 4. Κείμενο σκηνοθετικής προσέγγισης, σχετικά με το ύφος, την κινηματογράφηση, την αισθητική, τις ερμηνείες, αναφορές κ.α. (τουλάχιστον 500 λέξεις).
 5. Οπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, mood board, πιλότος, teaser, κλπ).
 6. Links από προηγούμενες ταινίες του/της σκηνοθέτη/τιδος (αν υπάρχει).
 7. Βιογραφικά σκηνοθέτη/τιδας, σεναριογράφου, παραγωγου και λοιπών εξασφαλισμένων συντελεστών.
 8. Αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο αντίστοιχο πεδίο υποβολής της αίτησης).
 9. Σημείωμα παραγωγού με τον αναλυτικό σχεδιασμό και την οργάνωση της παραγωγής σε συνάρτηση με το αυστηρό χρονικό πλαίσιο και τους οικονομικούς περιορισμούς, συνοδευόμενο από το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής (τουλάχιστον 300 λέξεις).
 10. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη/τιδος για τη δημιουργία του κινηματογραφικού έργου και την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος του/της σκηνοθέτη/τιδος στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σκηνοθέτης/ιδα είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σκηνοθέτης/τιδα- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σκηνοθέτη/τιδας- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σκηνοθέτης/τιδα).
 11. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον/την σεναριογράφο στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σεναριογράφος είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σεναριογράφος- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σεναριογράφου- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σεναριογράφος).
 12. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κτλ.), απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον/την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου. Στις περιπτώσεις που ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου είναι ο/η σεναριογράφος του σχεδίου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωσή του/της που να το βεβαιώνει, καθώς και κάθε τυχόν σχετικό έγγραφο.
 13. Eιδικά για τις ταινίες animation, οπτική απεικόνιση χαρακτήρων και περιβάλλοντος, story board κλπ.
 14. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου κατά την φάση της αξιολόγησης.

Εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι παραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή του συμφωνητικού με το ΕΚΚ. Με την εκπνοή της περιόδου αυτής η έγκριση παύει αυτοδίκαια να ισχύει και η ενίσχυση/χρηματοδότηση του ΕΚΚ ακυρώνεται.

Η καταβολή των δόσεων γίνεται ως εξής:

 • Α΄ δόση: 60% με την υπογραφή της σύμβασης
 • Β΄ δόση: 40% με την κατάθεση των παραδοτέων υλικών του έργου

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου η σύμβαση καταγγέλλεται και ο/η παραγωγός υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει από το ΕΚΚ.

Παραδοτέα
 • DCP 2Κ/4Κ/3D, 24/25 fps.
 • Ψηφιακό Αρχείο της ταινίας σε MP4, H264, HD 1920X1080, 20 Mbit/s stereo mix και αρχείο/α υποτίτλων .srt στα αγγλικά και στα ελληνικά (εφόσον απαιτείται από την γλώσσα της ταινίας).
 • Private link της ταινίας.