Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Development

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 31/03
B περίοδος: 30/09
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 18 000 €
Ποσοστό συμμετοχής ΕΚΚ: έως 100% (σε περίπτωση δύσκολου έργου)
Ολοκλήρωση: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Το στάδιο της Ανάπτυξης (Development) είναι κρίσιμο για το έργο, τόσο δημιουργικά όσο και παραγωγικά, και η υποστήριξη σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η ανάπτυξη κινηματογραφικών σχεδίων με προτεραιότητα σε σχέδια παραγωγών και δημιουργών στην αρχή της καριέρας τους και σε έργα με προοπτική ή/και στρατηγική συγχρηματοδότησης από πλατφόρμες, κυρίως διεθνούς εμβέλειας, αποτελεί στόχο του προγράμματος. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους παραγωγούς ή νέους σκηνοθέτες/παραγωγούς ή νέους σκηνοθέτες που καταθέτουν με παραγωγό. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση περίπου 8 σχεδίων ανά έτος.

Περιορισμοί υποβολής

Σχέδιο που έχει κατατεθεί, ή ενισχυθεί ή απορριφθεί δύο φορές (δηλ. οριστικά) από αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κινηματογραφικού σχεδίου του ΕΚΚ, δεν γίνεται δεκτό. Σχέδιο που απορρίφθηκε κατά την αξιολόγησή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δύναται, αφού βελτιωθεί, να κατατεθεί ξανά για αξιολόγηση στο πρόγραμμα, με νέα αίτηση και για ακόμη μία (1) μόνον φορά. Σχέδιο που έχει απορριφθεί από το παρόν πρόγραμμα, αποκλείεται από τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ «Προγράμματα Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών Σχεδίων και Έργων».

Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης

Η μέγιστη χρηματοδότηση για το καθένα σχέδιο έχει ανώτατο όριο το ποσό των 18.000,00€ και μπορεί να καλύπτει έως και το 100% του προϋπολογισμού του, διότι η ενίσχυση αφορά την ανάπτυξη σχεδίων έργων και όχι την παραγωγή τους δεδομένου δε, ότι η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε δύσκολα οπτικοακουστικά έργα, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του σχετικού ορισμού, εμπίπτουν, ωστόσο, ειδικότερα, στη κατηγορία, όπου το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα [περίπτωση (ηα)].

Σύμφωνα με τον ορισμό [περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 περί ορισμών, του Ν.3905/2010 – ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010], «Δύσκολο Οπτικοακουστικό Έργο» αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, νοείται το κινηματογραφικό έργο το οποίο πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ηα) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης έκτασης άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής,
 • ηβ) Αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού,
 • ηγ) Αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
 • ηδ) Αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ),
 • ηε) Έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η κάλυψη δε του προϋπολογισμού του development, θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη, μέσω του προτεινόμενου χρηματοδοτικού πλάνου (βάσει του επισυναπτόμενου σχετικού υποδείγματος στην πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων), κατά την κατάθεση του καθενός σχεδίου.

Καταβολή δόσεων

Η καταβολή του ποσού της επιδότησης πραγματοποιείται ως εξής:

 • 70% με την υπογραφή της σύμβασης
 • 30% με την υποβολή των παραδοτέων και την έγκριση του απολογισμού

Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα παραδοτέα της Β’ δόσης, θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό της Α΄ δόσης.

Επιλεξιμότητα

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμα είναι σχέδια για παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους:

 • μυθοπλασίας
 • ντοκιμαντέρ
 • animation

τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και για τα οποία δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, πριν την υποβολή πρότασης/αίτησης για ενίσχυση στην παρούσα Πρόσκληση.

Η Ανάπτυξη του σχεδίου πρέπει να είναι υλοποιήσιμη και παραδοτέα εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σχετικής συμβάσης. Επίσης, δεν προβλέπεται η χορήγηση παράτασης για την παράδοση του έργου.

Λίστα επιλέξιμων δαπανών:
 • Αμοιβή σεναριογράφου.
 • Αμοιβή σκηνοθέτη.
 • Αμοιβή συν-σεναριογράφου ή τεχνικού επιμελητή σεναρίου.
 • Αμοιβή παραγωγού.
 • Απόκτηση δικαιωμάτων, σε περίπτωση που το σχέδιο βασίζεται σε πρωτότυπο έργο άλλου δημιουργού.
 • Συμμετοχή με το σχέδιο σε εργαστήρια, φεστιβάλ, fora.
 • Μεταφράσεις / Φωτοτυπίες / Δακτυλογραφήσεις.
 • Απαραίτητα ταξίδια για έρευνα, συγγραφή σεναρίου και εξασφάλιση χρηματοδοτών/ συμπαραγωγών.
 • Νομική κάλυψη για σύνταξη συμβολαίων με χρηματοδότες/συμπαραγωγούς.
 • Δημιουργία teaser/οπτικού υλικού δείγματος για την υποστήριξη του σχεδίου.
 • Έξοδα σύνταξης φακέλου για τη διακίνηση του σχεδίου.
 • Αμοιβή επιστημονικού συμβούλου.
 • Έξοδα casting.
 • Λειτουργικά έξοδα γραφείου παραγωγής (overheads) μέχρι ποσοστού 7% επί του εγκεκριμένου ποσού development (χωρίς παραστατικά).

Όλες οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό είναι επιλέξιμες και υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού, ανάγονται στην αξία τους κατά́ το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης και θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι δυνατή́ η διαπίστωση ότι κάθε επιλέξιμη και ενισχυόμενη δαπάνη συνδέεται με το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο, αποκλεισμένων των δαπανών υποδομών κινηματογραφικών στούντιο. Ο προϋπολογισμός συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στη σχετική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων σχεδίων, ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων σχεδίων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρονική διάρκεια

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε προτάσεις ανάπτυξης-development, που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν από το α΄ εξάμηνο του 2024 έως το β’ εξάμηνο του 2025.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των σχεδίων.

Φάκελος υποβολής

Αναπόσπαστα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα:

 1. Αίτηση χρηματοδότησης για το έργο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων που απορρέουν από τον ΓΑΚ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Α’ Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης και Πίνακα Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην αιτούσα επιχείρηση και τις τυχόν συνδεδεμένες σε αυτήν.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ανεξαρτησίας ή μη επιχείρησης με το επισυναπτόμενο Β’ Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης.
 4. Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Δήλωσης. Η Δήλωση δεν υποβάλλεται στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
 5. Logline.
 6. Σύνοψη μίας σελίδας, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 200 λέξεων.
 7. Σενάριο (για ταινίες μυθοπλασίας-animation) ή αναλυτικό Τreatment (για ταινίες ντοκιμαντέρ) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) σελίδων, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 5.000 λέξεων.
 8. Σκηνοθετική προσέγγιση (τουλάχιστον μία σελίδα, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 400 λέξεων). Προτείνεται να συνοδεύεται από οπτικό υλικό π.χ. mood board, φωτογραφίες κ.λπ.
 9. Βιογραφικά βασικών συντελεστών. Ειδικότερα: σκηνοθέτη/ιδας, σεναριογράφου, παραγωγού και λοιπών εξασφαλισμένων συντελεστών/στριών
 10. Links από προηγούμενες ταινίες του/της σκηνοθέτη (προαιρετικά).
 11. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη για τη δημιουργία του κινηματογραφικού έργου και την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος του σκηνοθέτη στον παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.
 12. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον σεναριογράφο στον παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.
 13. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κτλ.) απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό με τον/την κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων και εκμετάλλευσης του έργου.
 14. Αναλυτικός προϋπολογισμός development (υπόδειγμα-παράρτημα/link).
 15. Σχεδιασμός για την ανάπτυξη του σχεδίου: πρόθεση συμμετοχής σε εργαστήρια, workshop φεστιβάλ κ.λπ. (έκτασης τουλάχιστον 300 λέξεων).
 16. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου.
 17. Χρηματοδοτικό πλάνο με 100% αποδεδειγμένα εξασφαλισμένη κάλυψη του προϋπολογισμού. Η αιτούμενη επιδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται ως μέρος του χρηματοδοτικού πλάνου.
Διαδικασία επιλογής

Μετά την υποβολή πρότασης από τον Παραγωγό, η διαδικασία για την έγκριση των σχεδίων και την ένταξη στην Επένδυση “Πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα αξιολόγησης λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τον εκάστοτε διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Κάθε σχέδιο που έχει υποβληθεί από νέο παραγωγό πριμοδοτείται με 20 βαθμούς, πέραν της βαθμολογίας που θα λάβει κατά τα στάδια της αξιολόγησής του. Ως νέος παραγωγός θεωρείται αυτός, που, μέχρι την υποβολή της πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει υπογράψει την παραγωγή όχι περισσοτέρων μίας (1) ταινίας μεγάλου μήκους ή και δύο (2) μικρού μήκους ταινιών.

Στάδιο Α: Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής (ΔΑΠ) του ΕΚΚ εξετάζει την πληρότητα των φακέλων των κατατεθειμένων προτάσεων και σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε στοιχείου, από όσα ορίζονται ως υποχρεωτικά για την κατάθεση του φακέλου, αποκλείει την πρόταση από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός πέντε (5) ημερών μπορεί να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από το Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια του ΕΚΚ μετά από εισήγηση της ΔΑΠ.

Στάδιο Β: Οι προτάσεις σχεδίων, οι φάκελοι των οποίων έχουν κριθεί πλήρεις, αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων βαθμολόγησης:

 • Σενάριο ή Σεναριακός Σχεδιασμός (ενδεικτικά: δραματουργία, πρωτοτυπία, θέμα, πλοκή, χαρακτήρες), έως 40 βαθμοί.
  Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η πληρότητα του σεναρίου ή του σεναριακού σχεδιασμού ως προς τη δραματουργική του ανάπτυξη, την κλιμάκωση της πλοκής και της δράσης, την εξέλιξη και ολοκλήρωση των χαρακτήρων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η δυνατότητα του σεναρίου να αποτελέσει τη βάση ενός έργου με απήχηση στο κοινό ή στα κινηματογραφικά φεστιβάλ.
 • Καλλιτεχνική προσέγγιση του θέματος, παρουσίαση, έως 30 βαθμοί.
  Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η σκηνοθετική προσέγγιση, η καταλληλότητα της στρατηγικής ανάπτυξης για το συγκεκριμένο σχέδιο και η πληρότητα του κατατεθειμένου σχεδίου ανάπτυξης σε σχέση με τις καλλιτεχνικές ανάγκες.
 • Δυναμική δημιουργικής ομάδας, έως 30 βαθμοί.
  Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο η προτεινόμενη καλλιτεχνική ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. Εξετάζεται επίσης και το προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη.

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων, τα σχέδια αξιολογούνται από τρείς (3) Αναγνώστες-Αξιολογητές που επιλέγονται από την δεξαμενή των Αναγνωστών-Αξιολογητών. Η δεξαμενή αυτή αποτελείται από το σύνολο των Αναγνωστών-Αξιολογητών, που κλήθηκαν να αξιολογήσουν προτάσεις κατατεθειμένες σε χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ από τη δημοσίευση του Ν.4708/21.07.2020 μέχρι σήμερα και έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση τουλάχιστον πέντε σχεδίων.

Η τελική βαθμολογία του κάθε σχεδίου προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών (3) Αναγνωστών-Αξιολογητών. Αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των τριών (3) Αναγνωστών-Αξιολογητών είναι μεγαλύτερη από 40 μονάδες τότε το σχέδιο θα αξιολογείται και από τέταρτο Αναγνώστη. Η τελική βαθμολογία του αξιολογούμενου σχεδίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών (3) πλησιέστερων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η βαθμολογία θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των τεσσάρων (4) Αναγνωστών-Αξιολογητών.

Για τους Αναγνώστες-Αξιολογητές του Ειδικού Προγράμματος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ισχύουν όλα τα ασυμβίβαστα που ισχύουν και για τους Αναγνώστες-Αξιολογητές που μετέχουν στην αξιολόγηση προτάσεων του Κανονισμού Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΚ (βλέπε Παράρτημα). Δεσμεύονται δε οι Αναγνώστες-Αξιολογητές ως προς αυτά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τα σχέδια που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία ανά κατηγορία (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation), θα εγκρίνονται προς επιδότηση, ανάλογα με το διαθέσιμο ανά περίοδο χρηματικό ποσό. Το ύψος του ποσού της επιδότησης καθορίζεται με απόφαση του/της Γενικού/ης Διευθυντού/ντριας μετά από εισήγηση του Διευθυντή ΔΑΠ και δεν μπορεί να υπολείπεται του αρχικώς αιτούμενου ποσού σε ποσοστό άνω του 20%. Το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει την επιδότηση σε σχέδια που δεν επιλέχθηκαν αρχικά, στην περίπτωση που κάποια από τα επιλεγέντα δεν προχωρήσουν στην υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του κινηματογραφικού έργου. Η επιλογή των σχεδίων αυτών, γίνεται βάσει της ήδη υπάρχουσας βαθμολογικής κατάταξης, χωρίς νέα αξιολόγηση. Η διαδικασία αυτή αφορά τα σχέδια που ανήκουν στην ίδια περίοδο αξιολόγησης. Η λίστα των επιλεγόμενων προς επιδότηση σχεδίων, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ.

Παραδοτέα
 • Επικαιροποιημένος καλλιτεχνικός φάκελος: Νέα γραφή σεναρίου ή σεναριακός σχεδιασμός/treatment για το ντοκιμαντέρ.
 • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων σύμφωνα με τον κατατεθειμένο σχεδιασμό παραγωγής/αναζήτησης χρηματοδότησης.
 • Λίστα επιλέξιμων δαπανών, με αναλυτική αιτιολόγηση για τη σύνδεσή τους με τις παραπάνω δραστηριότητες, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά.
 • Οπτικό δείγμα animation- εφόσον έχει χρηματοδοτηθεί.
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος, πραγματοποιείται με την προσκόμιση των τιμολογίων, που αφορούν επιλέξιμες δαπάνες, ύψους αντίστοιχου με την επιδότηση. Τα παραστατικά συνοδεύονται από μια αναλυτική λίστα δαπανών με αιτιολογημένη σύνδεση της κάθε δαπάνης με το χρηματοδοτούμενο σχέδιο.

Σε περίπτωση που ο υποβαλλόμενος απολογισμός υπολείπεται του ύψους της επιδότησης, η διαφορά παρακρατείται από την τελευταία δόση. Σε περίπτωση που ο υποβαλλόμενος απολογισμός υπερβαίνει το ύψος της επιδότησης, το ΕΚΚ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση καταβολής του επιπλέον ποσού. Η κατάθεση των σχετικών τιμολογίων γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοση των παραδοτέων.