Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Μικρού μήκους

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 31/05
B περίοδος: 30/11
Μορφή: χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Τύπος | είδος: μικρού μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: σκηνοθέτης ή παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 35 000 €
Ποσοστό συμμετοχής ΕΚΚ: έως 80%
Διάρκεια προέγκρισης: 30 μήνες
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται σχέδια μικρού μήκους μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, διάρκειας έως 40 λεπτά. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη μικρή φόρμα έκφρασης και να υποστηρίξει νέους/νέες δημιουργούς.

Η χρηματοδότηση του ΕΚΚ μπορεί να ανέλθει έως το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τις 35.000 €.

Κατά την υποβολή της πρότασης είναι προαιρετική η συμμετοχή παραγωγού. Σε περίπτωση που το έργο λάβει προέγκριση χρηματοδότησης ο/η δημιουργός οφείλει να εξασφαλίσει παραγωγό εντός της περιόδου ισχύος της.

Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια έχουν περίοδο ισχύος προέγκρισης διάρκειας 30 μηνών, η οποία ξεκινάει από την ανάρτηση της απόφασης χρηματοδότησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εντός αυτής της περιόδου ο/η παραγωγός οφείλει να καταθέσει τον οριστικό φάκελο παραγωγής της ταινίας. Η χρηματοδότηση παύει αυτοδίκαια να ισχύει μετά την λήξη της περιόδου προέγκρισης και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης αυτής.

Αξιολόγηση
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω στοιχείαΒΑΘΜΟΙ
Ιδέα, θέμαέως 30
Αφηγηματική επάρκεια (ενδεικτικά: πλοκή, δραματουργία, χαρακτήρες, διάλογοι κ.λπ.)έως 30
Καλλιτεχνική προσέγγισηέως 30
Δυναμική καλλιτεχνικής ομάδαςέως 10
ΣΥΝΟΛΟ100

Σχέδια που απευθύνονται σε παιδικό κοινό και σχέδια animation (εφόσον υλοποιούνται με τεχνική animation σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 80% της διάρκειάς τους), πριμοδοτούνται με 5 επιπλέον βαθμούς. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται και στις δύο κατηγορίες, δεν πριμοδοτείται επιπλέον των 5 βαθμών. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία σε κάθε περίπτωση παραμένει το 100.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής εξετάζει τα σχέδια που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία, λαμβάνοντας υπόψιν τον συνολικό φάκελο παραγωγής, με έμφαση στα οικονομικοτεχνικά στοιχεία της πρότασης. Στοιχεία που αξιολογούνται είναι: η υλοποιησιμότητα του σχεδίου εντός της περιόδου προέγκρισης, η προτεινόμενη διάρκεια του έργου, ο προϋπολογισμός, το χρηματοδοτικό πλάνο και η διαφαινόμενη δυναμική της καλλιτεχνικής πορείας του σχεδίου.

Η τελική επιλογή γίνεται σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής.

Περιεχόμενα φάκελου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://e-services.gfc.gr/ και συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Logline (έως 40 λέξεις).
 2. Σύνοψη μέχρι μία (1) σελίδα (τουλάχιστον 100 λέξεις).
 3. Σενάριο (για ταινίες μυθοπλασίας) ή Σεναριακός σχεδιασμός τουλάχιστον 2.000 λέξεων (για ταινίες ντοκιμαντέρ).
 4. Κείμενο σκηνοθετικής προσέγγισης σχετικά με το ύφος, την κινηματογράφηση, την αισθητική, τις ερμηνείες, αναφορές κ.α. (τουλάχιστον 400 λέξεις).
 5. Moοd board (βλ. ΟΡΙΣΜΟΙ).
 6. Εικαστικό βασικών χαρακτήρων και περιβάλλοντος (μόνο για σχέδια animation).
 7. Βιογραφικά σκηνοθέτη/τιδας, σεναριογράφου, παραγωγού και λοιπών εξασφαλισμένων συντελεστών.
 8. Links από προηγούμενες ταινίες του/της σκηνοθέτη/τιδος (αν υπάρχουν).
 9. Αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο αντίστοιχο πεδίο υποβολής της αίτησης).
 10. Χρηματοδοτικό πλάνο.
 11. Συμβόλαια συμπαραγωγών ή βεβαιώσεις που αντιστοιχούν στις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις του χρηματοδοτικού πλάνου.
 12. Αν υπάρχει παραγωγός, σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη για τη δημιουργία του κινηματογραφικού έργου και την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος του/της σκηνοθέτη/τιδος στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σκηνοθέτης/ιδα είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σκηνοθέτης/τιδα- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σκηνοθέτη/τιδας- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σκηνοθέτης-τιδα).
 13. Αν υπάρχει παραγωγός, σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον/την σεναριογράφο στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σεναριογράφος είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σεναριογράφος-παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σεναριογράφου- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σεναριογράφος).
 14. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κτλ.), απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον/την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου. Στις περιπτώσεις που ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου είναι ο/η σεναριογράφος του σχεδίου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωσή του/της που να το βεβαιώνει, καθώς και κάθε τυχόν σχετικό έγγραφο.
 15. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου κατά την φάση της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση προέγκρισης χρηματοδότησης ο παραγωγός του έργου υποβάλει τον Οριστικό Φάκελο παραγωγής ο οποίος και εξετάζεται από το ΕΚΚ. Η σχετική σύμβαση με το ΕΚΚ υπογράφεται μόνο εφόσον εγκριθεί ο Οριστικός Φάκελος παραγωγής.

Σε περίπτωση που ο οριστικός προϋπολογισμός παρουσιάζει αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη από 25% του προϋπολογισμού, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η προέγκριση, αυτή παύει να ισχύει. Ο/Η παραγωγός μπορεί να καταθέσει το σχέδιο με τα νέα δεδομένα σε επόμενη περίοδο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που ο οριστικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η προέγκριση, ή έχει μειωθεί λιγότερο από 25%, το ποσό της προέγκρισης χρηματοδότησης παραμένει αμετάβλητο. Το δε ποσοστό του ΕΚΚ υπολογίζεται με βάση τον οριστικό προϋπολογισμό.

Περιεχόμενα οριστικού φακέλου
 • Τα επικαιροποιημένα και οριστικά καλλιτεχνικά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας.
 • Οριστικός προϋπολογισμός, ο οποίος δεν επιτρέπεται να αποκλίνει προς τα κάτω περισσότερο από 25% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό επί του οποίου αποφασίσθηκε το ύψος της προέγκρισης. Σε περίπτωση μείωσης μεγαλύτερης του 25%, η προέγκριση παύει να ισχύει και ο/η παραγωγός μπορεί να καταθέσει το σχέδιο σε επόμενη περίοδο αξιολόγησης.
 • Οριστικό χρονοδιάγραμμα προπαραγωγής, ημερών γυρισμάτων και αποπεράτωσης του έργου.
 • Οριστικό χρηματοδοτικό πλάνο με όλες τις εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιοποιήσεων και εισφορών, το άθροισμα των οποίων θα καλύπτει το 100% του οριστικού προϋπολογισμού. Όλες οι αναφερόμενες χρηματοδοτήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά.
 • Οριστικά συμφωνητικά με όλους τους χρηματοδότες και συμπαραγωγούς.
 • Αποδεικτικά στοιχεία δυνατότητας εισφοράς μετρητών ή/και υπηρεσιών και μηχανημάτων.
 • Συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ παραγωγού και: α) σεναριογράφου, β) σκηνοθέτη/τιδος.
 • Λίστα χρηματοδοτών/συμπαραγωγών με στοιχεία επικοινωνίας και όνομα υπευθύνου.

Τα λειτουργικά έξοδα γραφείου παραγωγής (overheads) γίνονται αποδεκτά μέχρι ποσοστού 7% του συνολικού κόστους του έργου.

Στο προϋπολογιστικό κόστος του έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

 • Δαπάνη για τα παραδοτέα υλικά της ταινίας.
 • Δαπάνη αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή.

Σε περίπτωση που ο οριστικός φάκελος χρηματοδότησης περιλαμβάνει αίτημα προνομιακής αποπληρωμής χρηματοδοτών, ο οριστικός φάκελος περιλαμβάνει επιπροσθέτως:

 • CAMA (Collective Account Management Agreement) ή έγγραφο σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), υπογεγραμμένο από τους υπόλοιπους (πέραν του ΕΚΚ) συμπαραγωγούς και χρηματοδότες της ταινίας που κατέχουν ποσοστό εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων των προνομιακά ικανοποιούμενων), με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι συμπαραγωγοί και χρηματοδότες αυτοί αποδέχονται την προτεινόμενη σειρά κατάταξης και ότι αποδέχονται τον όρο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 (β) του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ), περί απώλειας προνομίων σε περίπτωση προς τα κάτω απόκλισης των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10%.

Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης πραγματοποιείται ενδεικτικά ως εξής:

 • Α΄ δόση: 30% με την υπογραφή του συμφωνητικού
 • Β΄ δόση: 40% με την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας γυρισμάτων (πρώτη μέρα εργασιών για σχέδια animation)
 • Γ΄ δόση: 30% με την παράδοση των υλικών του ολοκληρωμένου έργου και τον έλεγχο πορίσματος Ορκωτού Ελεγκτή

Για τα σχέδια animation οι δόσεις Α και Β συμφωνούνται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου η σύμβαση καταγγέλλεται και ο/η παραγωγός υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει από το ΕΚΚ.

Στο πλαίσιο προαγωγής της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στη διαδικασία δημιουργίας κινηματογραφικών έργων, το ΕΚΚ ενισχύει, με τη μορφή επιδότησης, με επιπλέον 3.000€, σχέδια στα οποία οχτώ (8) τουλάχιστον από τις εξής ειδικότητες καλύπτονται από γυναίκες: Σκηνοθεσία, Βοηθός Σκηνοθέτη, Σενάριο, Παραγωγή, Διεύθυνση Παραγωγής, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Α Βοηθός Φωτογράφου, Υπεύθυνος μακενιστικών, Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Ηχοληψία, Σχεδιασμός Ήχου, Μουσική, Μοντάζ, Colour Correction/Grading. Για την διεκδίκηση του παραπάνω ποσού, ο/η παραγωγός πρέπει, εφόσον πληροί τα κριτήρια, να καταθέσει ταυτόχρονα με τον οριστικό φάκελο λίστα με τα ονόματα των εν λόγω συντελεστών και να συμπεριλάβει το ποσό αυτό στο χρηματοδοτικό πλάνο της ταινίας. Το ποσό συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία δόση, αφού έχει επαληθευτεί η κάλυψη των παραπάνω δηλωθέντων συντελεστών μέσω των παραδοτέων και των τίτλων της ταινίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, για σχέδια animation, το ΕΚΚ ενισχύει, με τη μορφή επιδότησης, με επιπλέον 3.000 €, παραγωγές στις οποίες πέντε (5) τουλάχιστον από τις εξής ειδικότητες καλύπτονται από γυναίκες: Σκηνοθεσία, Βοηθός Σκηνοθέτη, Σενάριο, Παραγωγή, Διεύθυνση Παραγωγής, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Δημιουργία και σχεδιασμός χαρακτήρων, Σχεδιασμός σκηνικών και γραφικού περιβάλλοντος, Δημιουργία κινουμένων σχεδίων (animator), Κατασκευή μοντέλων, Κατασκευή σκηνικών, Εγγραφή – Επεξεργασία ηχητικού υλικού, Μουσική, Μοντάζ και Colour Correction/Grading.

Παραδοτέα
 • DCP 2Κ/4Κ/3D, 24/25 fps
 • Ψηφιακό Αρχείο της ταινίας σε MP4, H264, HD 1920X1080, 20 Mbit/s stereo mix και αρχείο/α υποτίτλων .srt στα αγγλικά και στα ελληνικά (εφόσον απαιτείται από την γλώσσα της ταινίας).
 • Private link της ταινίας.
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος της ταινίας, πραγματοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή.

Για την καταβολή της τελευταίας δόσης χρηματοδότησης, γίνεται αποδεκτή απόκλιση που δεν υπολείπεται του 10% επί του συνόλου του εγκεκριμένου οριστικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο συνολικός απολογισμός κόστους παραγωγής του έργου υπολείπεται του προϋπολογιστικού κόστους παραγωγής κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε η τελευταία δόση μειώνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τον τύπο:

Ποσό απολογιστικής διαφοράς επί (Χ) του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΚ στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού παραγωγής. 

Εάν η επιβαλλόμενη ως άνω μείωση υπερβαίνει το ποσό της τελευταίας δόσης, το ΕΚΚ δεν καταβάλει την τελευταία δόση και αναλόγως του ύψους της υπερβάσεως αυτής επί του παραχθέντος έργου, απαιτεί την επιστροφή αντίστοιχου ποσού από την ήδη καταβληθείσα χρηματοδότηση.

Το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου του απολογιστικού κόστους παραγωγής.