Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Βασικό πρόγραμμα: παραγωγή

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 30/06
B περίοδος: 31/12
Μορφή: χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό: 100 000 € - 350 000 €
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται σχέδια μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της κινηματογραφικής παραγωγής σε όλα τα στάδια της, χωρίς περιορισμούς στην εμπειρία της καλλιτεχνικής ομάδας ή στο ύψος του προϋπολογισμού.

Σκοπός αυτού του σταδίου χρηματοδότησης είναι η παραγωγή ταινιών μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών.

Η χρηματοδότηση του ΕΚΚ μπορεί να ανέλθει έως το 50% του συνολικού προϋπολογισμού, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τις 350.000 € για σχέδια μυθοπλασίας και animation, και τις 100.000 € για σχέδια ντοκιμαντέρ.

Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια έχουν περίοδο ισχύος προέγκρισης διάρκειας 36 μηνών (40 μηνών για όσα σχέδια δεν έχουν περάσει από το στάδιο DEVELOPMENT), η οποία ξεκινάει από την ανάρτηση της απόφασης χρηματοδότησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η προέγκριση χρηματοδότησης παύει αυτόματα να ισχύει μετά την λήξη της περιόδου ισχύος της και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.

Παραγωγοί σχεδίων που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από το στάδιο του DEVELOPMENT, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν εντός της περιόδου προέγκρισης ποσό εκταμίευσης έως 20.000 €, καταθέτοντας προϋπολογισμό δαπανών development, ίσο με το αιτούμενο ποσό. Το αίτημα θα αφορά στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ παραγωγής. Για το ποσό που θα εγκριθεί συντάσσεται ξεχωριστό συμφωνητικό. Το αιτούμενο ποσό, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 20% της προεγκεκριμένης χρηματοδότησης, θα αφαιρεθεί από το ποσό της οριστικής έγκρισης. Oι επιλέξιμες δαπάνες είναι ίδιες με αυτές του σταδίου DEVELOPMENT. Ο/Η παραγωγός οφείλει να ολοκληρώσει την ΑΝΑΠΤΥΞΗ και να καταθέσει τον σχετικό απολογισμό δαπανών στη ΔΟΔΥ πριν την κατάθεση του οριστικού φακέλου παραγωγής.

Πριν το πέρας ισχύος της προέγκρισης, ο/η παραγωγός πρέπει να έχει καλύψει τουλάχιστον στο 75% τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, με έγκυρες πηγές χρηματοδότησης και οριστικά συμφωνητικά.

Αξιολόγηση
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω στοιχείαΒΑΘΜΟΙ
Πρωτοτυπία ιδέας, θέμαέως 10
Αφηγηματική επάρκεια (ενδεικτικά: πλοκή, δραματουργία, χαρακτήρες κλπ.)έως 40
Καλλιτεχνική προσέγγισηέως 25
Δυναμική καλλιτεχνικής ομάδαςέως 25
ΣΥΝΟΛΟ100

Σχέδια που απευθύνονται σε παιδικό και εφηβικό κοινό και σχέδια animation πριμοδοτούνται με 10 επιπλέον βαθμούς. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται και στις δύο κατηγορίες, δεν πριμοδοτείται επιπλέον των 10 βαθμών. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία σε κάθε περίπτωση παραμένει το 100.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής εξετάζει τα σχέδια που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία και με βάση τον κατατεθειμένο φάκελο παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία όπως: τη στρατηγική χρηματοδότησης του έργου, τυχόν εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους, τη διαφαινόμενη δυναμική κυκλοφορίας του στην Ελλάδα και διεθνώς (φεστιβάλ/διανομή) καθώς και τη διαφαινόμενη δυναμική προσέλκυσης του κοινού.

Επιπλέον, σε περίπτωση προέγκρισης, ο/η παραγωγός δεσμεύεται να συμπεριλάβει στον οριστικό φάκελο παραγωγής τουλάχιστον δύο (2) [για σχέδιο ντοκιμαντέρ έναν/μια (1)] τελειόφοιτους ή απόφοιτους των τριών (3) τελευταίων ετών, κινηματογραφικών σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης οποιασδήποτε ειδικότητας, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων. Ειδικά για τα σχέδια animation, οι τελειόφοιτοι ή αποφοιτοι των τριών (3) τελευταίων ετών μπορούν να προέρχονται και από σχολές εφαρμοσμένων και καλών τεχνών.

Περιεχόμενα φάκελου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://e-services.gfc.gr/ και συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Logline (έως 40 λέξεις).
 2. Σύνοψη μέχρι μία (1) σελίδα (τουλάχιστον 100 λέξεις).
 3. Σενάριο (για σχέδια μυθοπλασίας) ή αναλυτικό treatment τουλάχιστον 5.000 λέξεων και ερευνητικό υλικό τεκμηρίωσης όπου απαιτείται (για σχέδια ντοκιμαντέρ).
 4. Κείμενο σκηνοθετικής προσέγγισης, σχετικά με το ύφος, την κινηματογράφηση, την αισθητική, τις ερμηνείες, αναφορές κ.α. (τουλάχιστον 500 λέξεις).
 5. Οπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, mood board, πιλότος, teaser, κλπ).
 6. Σχεδιασμός χαρακτήρων και κόσμου, αναλυτική περιγραφή τεχνικής animation (για σχέδια animation).
 7. Links από προηγούμενες ταινίες του/της σκηνοθέτη/τιδος.
 8. Ενδεικτικό cast (για σχέδια μυθοπλασίας).
 9. Βιογραφικά σκηνοθέτη/ιδας, σεναριογράφου, παραγωγού και λοιπών εξασφαλισμένων συντελεστών.
 10. Σημείωμα παραγωγού που να περιλαμβάνει τη στρατηγική χρηματοδότησης της ταινίας (τουλάχιστον 300 λέξεις).
 11. Στρατηγική προώθησης, προσέγγισης του κοινού και διανομής της ταινίας (τουλάχιστον 300 λέξεις).
 12. Αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο αντίστοιχο πεδίο υποβολής της αίτησης).
 13. Χρηματοδοτικό πλάνο.
 14. Συμβόλαια συμπαραγωγών ή βεβαιώσεις/ αποφάσεις (σε περίπτωση κρατικών φορέων) που αντιστοιχούν στις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις του χρηματοδοτικού πλάνου.
 15. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη/τιδος για τη δημιουργία του κινηματογραφικού έργου και την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος του/της σκηνοθέτη/τιδος στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σκηνοθέτης/ιδα είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σκηνοθέτης/τιδα- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σκηνοθέτη/τιδας- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σκηνοθέτης/τιδα).
 16. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον/την σεναριογράφο στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σεναριογράφος είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σεναριογράφος- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σεναριογράφου- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σεναριογράφος).
 17. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κτλ.), απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον/την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου. Στις περιπτώσεις που ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου είναι ο/η σεναριογράφος του σχεδίου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωσή του/της που να το βεβαιώνει, καθώς και κάθε τυχόν σχετικό έγγραφο.
 18. Συμφωνητικό διανομής, προαιρετικά (αν υπάρχει, θα αξιολογηθεί).
 19. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου κατά την φάση της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση προέγκρισης, ο/η παραγωγός οφείλει να καταθέσει τον οριστικό φάκελο παραγωγής μέσα σε 36 μήνες (40 μήνες για σχέδια που δεν έχουν περάσει από το στάδιο DEVELOPMENT) από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Οριστικός Φάκελος παραγωγής πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη των γυρισμάτων εκτός και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, σύμφωνα με την οποία ο/η παραγωγός οφείλει ρητά να έχει ενημερώσει την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Η σχετική σύμβαση με το ΕΚΚ υπογράφεται μόνο εφόσον εγκριθεί ο Οριστικός Φάκελος παραγωγής.

Σε περίπτωση που ο οριστικός προϋπολογισμός παρουσιάζει αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη από 20% του προϋπολογισμού βάσει του οποίου χορηγήθηκε η προέγκριση, αυτή παύει να ισχύει. Ο/Η παραγωγός μπορεί να καταθέσει το σχέδιο με τα νέα δεδομένα σε επόμενη περίοδο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που ο οριστικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τον προϋπολογισμό βάσει του οποίου χορηγήθηκε η προέγκριση, ή έχει μειωθεί λιγότερο από 20%, το ποσό της προέγκρισης χρηματοδότησης παραμένει αμετάβλητο. Το δε ποσοστό του ΕΚΚ υπολογίζεται με βάση τον οριστικό προϋπολογισμό.

Περιεχόμενα οριστικού φακέλου παραγωγής
 • Τα επικαιροποιημένα και οριστικά καλλιτεχνικά στοιχεία που περιείχε ο φάκελος υποψηφιότητας.
 • Οριστικός προϋπολογισμός (σύμφωνα με το υπόδειγμα ή εξίσου αναλυτικός).
 • Οριστικό χρονοδιάγραμμα προπαραγωγής, ημερών γυρισμάτων και αποπεράτωσης του έργου.
 • Οριστικό χρηματοδοτικό πλάνο με όλες τις εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδοτήσεων, το άθροισμα των οποίων θα καλύπτει τουλάχιστον το 75% του οριστικού προϋπολογισμού. Όλες οι αναφερόμενες χρηματοδοτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά.
 • Οριστικά συμφωνητικά με όλους τους εξασφαλισμένους χρηματοδότες και συμπαραγωγούς.
 • Αποδεικτικά στοιχεία δυνατότητας εισφοράς μετρητών ή/και υπηρεσιών και μηχανημάτων.
 • Λίστα χρηματοδοτών/συμπαραγωγών με στοιχεία επικοινωνίας και όνομα υπευθύνου.
 • Βεβαίωση της σχολής φοίτησης ή αντίγραφο τίτλου σπουδών των προτεινόμενων ασκούμενων και συμβάσεις εργασίας τους.
 • Τα λειτουργικά έξοδα γραφείου παραγωγής (overheads) γίνονται αποδεκτά μέχρι ποσοστού 7% του συνολικού κόστους του έργου.

Στο προϋπολογιστικό κόστος του έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

 • Η δαπάνη για τα παραδοτέα υλικά.
 • Η δαπάνη ασφάλισης της παραγωγής και των συντελεστών της για τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με το ΕΚΚ.
 • Η δαπάνη αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου του απολογισμού του έργου και την έκδοση βεβαίωσης του τελικού κόστους παραγωγής.

Σε περίπτωση που ο οριστικός φάκελος χρηματοδότησης περιλαμβάνει αίτημα προνομιακής αποπληρωμής χρηματοδοτών, ο οριστικός φάκελος περιλαμβάνει επιπροσθέτως:

 • έγγραφο σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), υπογεγραμμένο από τους υπόλοιπους (πέραν του ΕΚΚ) συμπαραγωγούς και χρηματοδότες της ταινίας που κατέχουν ποσοστό εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων των προνομιακά ικανοποιούμενων), με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι συμπαραγωγοί και χρηματοδότες αυτοί αποδέχονται την προτεινόμενη σειρά κατάταξης και ότι αποδέχονται τον όρο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 (β) του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ), περί απώλειας προνομίων σε περίπτωση προς τα κάτω απόκλισης των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10%.

Σε περίπτωση μείωσης του προεγκεκριμένου προϋπολογισμού άνω του 20%, ο οριστικός φάκελος παραγωγής δεν γίνεται αποδεκτός.

Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης πραγματοποιείται ενδεικτικά ως εξής:

 • Α΄ δόση: 20% με την υπογραφή της σύμβασης
 • Β΄ δόση: 50% με την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας γυρισμάτων (πρώτη μέρα εργασιών για σχέδια animation)
 • Γ΄ δόση: 10% με την παράδοση των υλικών του ολοκληρωμένου έργου
 • Δ΄ δόση: 20% με την προσκόμιση και τον έλεγχο του πορίσματος του Ορκωτού Ελεγκτή

Στην περίπτωση σχεδίων animation οι δόσεις Α και Β συμφωνούνται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου η σύμβαση καταγγέλλεται και ο/η παραγωγός υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει από το ΕΚΚ.

Παραδοτέα
 • DCP 2Κ/4Κ/3D, 24/25 fps.
 • Ψηφιακό Αρχείο της ταινίας σε MP4, H264, HD 1920X1080, 20 Mbit/s stereo mix και αρχείο/α υποτίτλων .srt στα αγγλικά και στα ελληνικά (εφόσον απαιτείται από την γλώσσα της ταινίας).
 • Private link της ταινίας.
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος της ταινίας, πραγματοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή που ορίζει ο/η παραγωγός.

Για την καταβολή της τελευταίας δόσης χρηματοδότησης, γίνεται αποδεκτή απόκλιση που δεν υπολείπεται του 10% επί του συνόλου του εγκεκριμένου οριστικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που ο συνολικός απολογισμός κόστους παραγωγής του έργου υπολείπεται του προϋπολογιστικού κόστους παραγωγής κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε η τελευταία δόση μειώνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Ποσό απολογιστικής διαφοράς επί (Χ) του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΚ στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού παραγωγής. 

Εάν η επιβαλλομένη ως άνω μείωση υπερβαίνει το ποσό της τελευταίας δόσης, η οποία αντιστοιχεί στο 20% της χρηματοδότησης του ΕΚΚ, το ΕΚΚ δεν καταβάλει την τελευταία δόση και δύναται, αναλόγως του ύψους και των συνεπειών της υπερβάσεως αυτής επί του παραχθέντος έργου, να ζητήσει την επιστροφή αντίστοιχου ποσού από την ήδη καταβληθείσα χρηματοδότηση.

Το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου του απολογιστικού κόστους παραγωγής.