Παλαιότερη έκδοση κανονισμού - δεν είναι πια σε ισχύ

Κανονισμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Έκδοση: 1 Ιανουαρίου 2013

Εισαγωγή

Μετά την ψήφιση του νόμου 3905/2010, το ΕΚΚ απέκτησε νέα νομική μορφή (ΝΠΙΔ) και νέα διοικητική δομή.

Στις αναγκαίες αλλαγές που συνεπάγονται η νέα θέσμιση και οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, περιλαμβάνεται και ο νέος Κανονισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του ΕΚΚ.

Στον Κανονισμό αυτόν αναπτύσσονται τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που εισηγήθηκε ο Γενικός Διευθυντής, συνεκτιμώντας τις προτάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΕΚΚ και τις απόψεις της κινηματογραφικής κοινότητας, και ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έτσι ο νέος Κανονισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του ΕΚΚ συντάχθηκε με γνώμονα τη συνολική προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής και τέχνης στην Ελλάδα. Αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου Κανονισμού, με έναν νέο ικανοποιητικό αριθμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων με βάση και τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να καλυφθούν ουσιαστικά οι πολύπλευρες ανάγκες της κινηματογραφικής παραγωγής σήμερα.

Επιπλέον, καθώς οι υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες καθιστούν αναγκαία και στον κινηματογραφικό χώρο την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μεταξύ των φορέων χρηματοδότησής του, η πολυετής συνεργασία του ΕΚΚ με την ΕΡΤ ανανεώνεται και στον παρόντα Κανονισμό συμπεριλαμβάνονται και κοινά, μεταξύ του ΕΚΚ και της ΕΡΤ, Χρηματοδοτικά Προγράμματα*.

Ως προς τη δομή του, ο Κανονισμός περιέχει πέντε βασικά κεφάλαια:

 • Τις Γενικές Διατάξεις
 • Τους Ορισμούς
 • Τα Όργανα Αξιολόγησης
 • Tα δέκα (10) Προγράμματα Χρηματοδότησης, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις του κάθε Προγράμματος
 • Τους Γενικούς Όρους.

Περαιτέρω, με τον νέο Κανονισμό επιδιώκουμε και τους ακόλουθους ειδικότερους στόχους:

 1. Την ενίσχυση του σεναρίου και στα τρία στάδια δημιουργίας του, της αρχικής ιδέας, της συγγραφής σεναρίου α’ γραφής και της τελικής γραφής – ανάπτυξης παραγωγικού σχεδίου (development), θεσπίζοντας ως απαραίτητη και τη συνεργασία μεταξύ σεναριογράφου – σκηνοθέτη παραγωγού → Πρόγραμμα «Συγγραφή Σεναρίου – Development»
 2. Την ανεξάρτητη ενίσχυση της ανάπτυξης των παραγωγικών σχεδίων κινηματογραφικών έργων (development) → Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου – Development
 3. Τη συνέχιση της στήριξης παραγωγής έργων υψηλών οικονομικών απαιτήσεων, χωρίς να αποκλείονται από τη χρηματοδότηση αυτή και οι νέοι σκηνοθέτες → Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων
 4. Την παροχή ίσων ευκαιριών σε έργα τα οποία έχουν χαμηλό μεν προϋπολογισμό, παράλληλα όμως εκφράζουν καινοτόμες καλλιτεχνικές τάσεις → Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Χαμηλού Προϋπολογισμού
 5. Την ενίσχυση της ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης που αφορά σε παιδιά και εφήβους, η οποία -αν τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις- μπορεί να συμβάλλει στη διάπλαση δημιουργικών για την κοινωνία ατόμων → Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων για Παιδιά και Εφήβους
 6. Την ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών, στο πλαίσιο της ανανέωσης και του εμπλουτισμού με νέες εκφράσεις των κινηματογραφικών πρακτικών → Πρόγραμμα για Νέους Σκηνοθέτες (1η ή 2η ταινία) (συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΤ)*
 7. Τη δημιουργία έργων μικρού μήκους, μυθοπλασίας και κινουμένου σχεδίου → Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους
 8. Την ενίσχυση του ιδιαίτερου και διαρκώς ανερχόμενου κινηματογραφικού είδους του ντοκιμαντέρ → Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ (συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΤ)*
 9. Την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση και ανάπτυξη ξένων παραγωγών στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, οικονομικά και πολιτιστικά, στη χώρα → Πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού
 10. Την ενίσχυση ολοκληρωμένων κινηματογραφικών έργων → Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένου Κινηματογραφικού Έργου.
Γενικές διατάξεις
 1. To Δ.Σ. του ΕΚΚ, με την υπ’ αριθμ. 1314/07.01.2013 απόφασή του, ενέκρινε, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος καταργεί κάθε προηγούμενο στο σύνολό του. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ., ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού ορίζεται η 01.02.2013.
 2. Διατάξεις του Κανονισμού αυτού είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την οποία εγκρίνει το Δ.Σ. του ΕΚΚ.
 3. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής καταρτίζει προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στον Γενικό Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής, εφ’ όσον εγκρίνει τα εν λόγω προγράμματα, τα υποβάλλει προς οριστική έγκριση στο Δ.Σ. του ΕΚΚ.
 4. Ο αριθμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και το ύψος των χρηματοδοτήσεων, εξαρτώνται άμεσα από τον ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό του ΕΚΚ.
 5. Το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να συγχωνεύει «περιόδους αξιολόγησης» για τη χρηματοδότηση κινηματογραφικών έργων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή οικονομική ή διαδικαστική αδυναμία.
 6. Αλλαγή βασικών συντελεστών της παραγωγής γίνεται μόνο με την έγκριση του ΕΚΚ.
 7. Αλλαγές όρων των συμφωνιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, γίνονται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερομένου και έγγραφη συμφωνία των μερών.
 8. Τα σχέδια κινηματογραφικών έργων πρέπει να ανταποκρίνονται στους σκοπούς του ΕΚΚ, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και, συνεπώς, πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα.
 9. Οι παραγωγοί που καταθέτουν φάκελο υποψηφιότητας στα Προγράμματα του παρόντος Κανονισμού, αποδέχονται τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΚ.
 10. Οι φάκελοι των υποψηφίων για χρηματοδότηση σχεδίων και τα σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΕΚΚ και απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ.
Ορισμοί

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτόν:

 1. «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Χρηματοδοτήσεων» είναι το σύνολο των Προγραμμάτων του Κανονισμού τα οποία επιλέγονται από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΚ.
 2. «Σχέδιο» είναι κάθε μεμονωμένη πρόταση που κατατίθεται ως υποψήφια για χρηματοδότηση σε κάθε ένα από τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του ΕΚΚ.
 3. «Παραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα περιουσιακής φύσεως του υπό παραγωγή έργου, συγκεντρώνει τους πόρους που απαιτούνται, και έχει την οικονομική και την οργανωτική ευθύνη για την ολοκλήρωση της παραγωγής του.
 4. «Συμπαραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με χρηματοδοτήσεις στην παραγωγή του έργου και αποκτά μέρος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και ιδιοκτησίας του έργου, διατηρώντας ταυτόχρονα μέρος των οργανωτικών ευθυνών της παραγωγής.
 5. «Εντεταλμένος παραγωγός» –σε περιπτώσεις συμπαραγωγών– είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την πλήρη συμβατική εξουσιοδότηση από όλους τους συμπαραγωγούς ενός κινηματογραφικού έργου να οργανώσει και να ολοκληρώσει την παραγωγή του.
 6. «Χρηματοδότης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτεί την παραγωγή ενός έργου και αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης ή ιδιοκτησίας επί του έργου, αλλά δεν έχει καμία οργανωτική ευθύνη κατά τη φάση της παραγωγής του.
 7. «Εκτελεστής παραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο παραγωγός αναθέτει την εκτέλεση της σχεδιασμένης παραγωγής ενός έργου και αμείβεται απ’ αυτόν. Ο εκτελεστής παραγωγός δεν κατέχει δικαιώματα περιουσιακής φύσεως επί του έργου, ούτε είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της παραγωγής.
Όργανα αξιολόγησης

1. Τα όργανα αξιολόγησης των σχεδίων είναι:

 • Σύμβουλοι – Αναγνώστες Σεναρίων
 • Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ
 • Γενικός Διευθυντής του ΕΚΚ

2. Τα όργανα αξιολόγησης των προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων είναι:

 • Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ
 • Γενικός Διευθυντής του ΕΚΚ
 • Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ

Όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΚΚ και ΕΡΤ Προγράμματα*, η αξιολόγηση των σχεδίων πραγματοποιείται από μεικτή Επιτροπή των δύο φορέων, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη.

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Στον παρόντα Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του ΕΚΚ, αναπτύσσονται τα ακόλουθα Προγράμματα:

 1. Πρόγραμμα «Συγγραφή Σεναρίου – Development»
 2. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου – Development
 3. Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων
 4. Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Χαμηλού Προϋπολογισμού
 5. Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων για Παιδιά και Εφήβους
 6. Πρόγραμμα για Νέους Σκηνοθέτες (1η ή 2η ταινία)*
  (συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΤ κατ’ αναλογία 50%-50%)
 7. Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους
 8. Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ*
  (συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΤ κατ’ αναλογία 50%-50%)
 9. Πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού
 10. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένου Κινηματογραφικού Έργου

Για την περιγραφή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τους Γενικούς Όρους και τα Παραρτήματα του Παλιού Κανονισμού (2013) ανατρέξτε στο αρχείο PDF.