Αποτιμώντας την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), κάνοντας μία πρώτη σύντομη  αποτίμηση της δράσης του «Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου», ευχαριστεί καταρχάς το κοινό που προτίμησε να δει ελληνικές ταινίες, ποικίλων ειδών και διαρκειών, στις κινηματογραφικές αίθουσες την 26η Μαρτίου 2024. Ευχαριστεί, επίσης, τους αιθουσάρχες πενήντα (50) κινηματογράφων σε είκοσι οκτώ (28) πόλεις της χώρας, που φιλοξένησαν όλες αυτές τις ταινίες αγκαλιάζοντας την πρωτοβουλία …

Αναγγελία για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α5: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β’

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 17/19.02.2024 και 18/27.02.2024 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1603/08.03.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α5: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Β, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι  ο συμμετέχων με α.π.1856/12.02.24. Στον ακόλουθο σύνδεσμο δείτε το πλήρες …

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής»

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερο προσφερόμενο διαχειριστικό κόστος) για την παροχή́ ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής των μελών της Διοίκησης, στελεχών και υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, συνολικού  προϋπολογισμού  έως 88.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. …

Εγκρίσεις ενίσχυσης κινηματογραφικών σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα DEVELOPMENT μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, …

Εγκρίσεις ενίσχυσης κινηματογραφικών σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα MICRO-BUDGET SHORT μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, …

Εγκρίσεις ενίσχυσης σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, υποπρόγραμμα ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, …

Εγκρίσεις ενίσχυσης σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, υποπρόγραμμα ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων των τελευταίων τριών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων DEVELOPMENT, MICRO-BUDGET SHORT και ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ της Α’ περιόδου που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Το ΔΣ του ΕΚΚ, στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2024, …

Εγκρίσεις ενίσχυσης κινηματογραφικών σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα CO-PRODUCTION WINDOW μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων του νέου Χρηματοδοτικού Προγράμματος CO-PRODUCTION WINDOW, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Στο Πρόγραμμα αυτό, κατά την Α’ Περίοδο υποβολών, με καταληκτική ημερομηνία 20.10.2023, υποβλήθηκαν συνολικά δέκα (10) σχέδια από τα οποία …

Εγκρίσεις ενίσχυσης κινηματογραφικών σχεδίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΜICRO-BUDGET PLUS μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Α΄ Περίοδος (2 Sem. 2023)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων του νέου Χρηματοδοτικού Προγράμματος MICRO-BUDGET PLUS, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «SUB. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143. Στο Πρόγραμμα αυτό, κατά την Α’ Περίοδο υποβολών με καταληκτική ημερομηνία 31.10.2023, υποβλήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα (14) σχέδια από τα οποία …

Προεγκρίσεις χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ — Β’ Περίοδος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2024, επικύρωσε την απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Παραγωγής προεγκρίνοντας τη χρηματοδότηση τεσσάρων (4) κινηματογραφικών σχεδίων, με συνολικό ποσό 275.000 €, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ του κανονισμού προγραμμάτων χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων και έργων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Παραγωγής του ΕΚΚ.Στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, κατά τη Β’ Περίοδο …