Νέα  | 13/05/2024

Επικαιροποιημένος Κανονισμός προγραμμάτων χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων και έργων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών Σχεδίων και Έργων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής (Μάιος 2024), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από 01/06/2024.

Οι σημαντικότερες επικαιροποιήσεις αφορούν στους εξής όρους:

  • Αξιολόγηση σχεδίων: μειώνεται το εύρος απόκλισης μεταξύ βαθμολογιών από αναγνώστες/τριες έτσι ώστε όταν υπάρχει διαφορά άνω των 30 βαθμών να ανατίθεται το σχέδιο και σε τέταρτο/η αναγνώστη/τρια.
  • Ειδική πριμοδότηση: η πριμοδότηση στην βαθμολογία αφορά πλέον σχέδια animation και σχέδια που απευθύνονται σε παιδικό κοινό (κεντρικός ήρωας/ίδα έως 13 ετών). Διευκρινίζεται ότι, καθώς ο Επικαιροποιημένος Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 01/06/2024, καταθέσεις σχεδίων σε προγράμματα με καταληκτική ημερομηνία 31 Μαΐου 2024 (Μικρού Μήκους, Micro-Budget) επωφελούνται ακόμη της πριμοδότησης που απευθύνονται σε εφηβικό κοινό.
  • Μικρού μήκους σχέδια: διευκρίνηση σχετικά με την επιδότηση για ειδικότητες που καλύπτονται από γυναίκες για μικρού μήκους σχέδια animation.
  • Σχέδια ντοκιμαντέρ – στάδια Γραφή και Development: για σχέδια ντοκιμαντέρ που λαμβάνουν έγκριση χρηματοδότησης στο στάδιο ΓΡΑΦΗ, ο παραδοτέος σεναριακός σχεδιασμός μειώνεται στις 2.500 λέξεις κατ’ ελάχιστον. Αντιστοίχως, για την υποβολή σχεδίου ντοκιμαντέρ σε στάδιο Development το treatment στον φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.500 λέξεις.
  • Μεταβατικές διατάξεις: παραγωγοί ταινιών μεγάλου μήκους που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης στο πλαίσιο προγραμμάτων του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013 μπορούν να υποβάλουν οριστικό χρηματοδοτικό πλάνο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που καλύπτει, κατά το ελάχιστο, το 75% του συνολικού προϋπολογισμού. Εάν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή οριστικού φακέλου παραγωγής οι παραγωγοί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επανυποβάλουν το σχέδιο προς αξιολόγηση στο πλαίσιο του τρέχοντος Κανονισμού.