Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α2: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 6/12.09.2023 και 9/14.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1586/15.09.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. επιτυχούσα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α2: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι η κα. ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑ (α.π. 9396/25.8.2023).