Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Micro-budget Plus

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 30/09
B περίοδος: 31/03
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 70 000 €
Ποσοστό συμμετοχής ΕΚΚ: έως 100% (σε περίπτωση δύσκολου έργου)
Προϋπολογισμός σχεδίου: έως 250 000 €
Ολοκλήρωση: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Η ενίσχυση ευέλικτων κινηματογραφικών σχεδίων μεγάλου μήκους τουλάχιστον 70’ διάρκειας, χαμηλού προϋπολογισμού ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ, που αποβλέπουν στην ανάδειξη νέων τάσεων, με θεματολογία που ενισχύει την αισθητική αναζήτηση και τη διαφορετικότητα. Τα σχέδια αυτά χαμηλού προϋπολογισμού έχουν το πλεονέκτημα ότι απορροφούν γρήγορα τους προβλεπόμενους πόρους και τα αποτελέσματά τους είναι γρήγορα μετρήσιμα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους παραγωγούς ή νέους σκηνοθέτες/παραγωγούς ή νέους σκηνοθέτες που καταθέτουν με παραγωγό. Στόχος η ενίσχυση περίπου 8 σχεδίων ανά έτος.

Περιορισμοί υποβολής

Σχέδιο που έχει κατατεθεί, ή ενισχυθεί ή απορριφθεί δύο φορές (δηλ. οριστικά) σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΚΚ δεν γίνεται δεκτό. Σχέδιο που απορρίφθηκε κατά την αξιολόγησή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δύναται, αφού βελτιωθεί, να κατατεθεί ξανά για αξιολόγηση στο πρόγραμμα, με νέα αίτηση και για ακόμη μία (1) μόνον φορά. Σχέδιο που έχει απορριφθεί από το παρόν πρόγραμμα, αποκλείεται από τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ «Προγράμματα Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών Σχεδίων και Έργων».

Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης

Η μέγιστη χρηματοδότηση για το καθένα σχέδιο έχει ανώτατο όριο το ποσό των 70.000,00€ και μπορεί να καλύπτει έως και το 100% του προϋπολογισμού του, δεδομένου ότι η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε δύσκολα οπτικοακουστικά έργα, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του σχετικού ορισμού, εμπίπτουν, ωστόσο, ειδικότερα, στην κατηγορίες: αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ [περίπτωση (ηγ), αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού [περίπτωση (ηβ)].

Σύμφωνα με τον ορισμό [περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 περί ορισμών, του Ν.3905/2010 – ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010], «Δύσκολο Οπτικοακουστικό Έργο» αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, νοείται το κινηματογραφικό έργο το οποίο πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ηα) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης έκτασης άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής,
 • ηβ) Αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού,
 • ηγ) Αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
 • ηδ) Αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ),
 • ηε) Έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η κάλυψη δε του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη, μέσω του προτεινόμενου χρηματοδοτικού πλάνου (βάσει του επισυναπτόμενου σχετικού υποδείγματος στην πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων), κατά την κατάθεση του καθενός σχεδίου.

Καταβολή δόσεων

Η καταβολή του ποσού της επιδότησης πραγματοποιείται ως εξής:

 • 70% με την υπογραφή της σύμβασης
 • 30% με την παράδοση του έργου και έγκριση του απολογισμού

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο ο παραγωγός οφείλει να επιστρέψει όλο το ποσό που έχει εισπράξει.

Επιλεξιμότητα

Η παρούσα δράση στηρίζει την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων που εμπίπτουν στους ορισμούς και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1(α), 1(β) και 2 του άρθρου 2 «Ορισμοί» του Ν.3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράλληλα, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης, ελέγχεται το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού Μέρους και του άρθρου 54 «Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) [ΕΚ 651/2014] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμα είναι σχέδια για παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους χαμηλού προϋπολογισμού:

 • μυθοπλασίας
 • ντοκιμαντέρ
 • animation τουλάχιστον 60’

τα οποία αφορούν την παραγωγή και για τα οποία δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, πριν την υποβολή πρότασης/αίτησης για ενίσχυση στην παρούσα Πρόσκληση.

Καθένα σχέδιο πρέπει να είναι υλοποιήσιμο και παραδοτέο εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σχετικής συμβάσης. Επίσης δεν προβλέπεται η χορήγηση παράτασης παράδοσης του έργου.

Όλες οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό είναι επιλέξιμες και υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού, ανάγονται στην αξία τους κατά́ το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης και θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι δυνατή́ η διαπίστωση ότι κάθε επιλέξιμη και ενισχυόμενη δαπάνη συνδέεται με το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο, αποκλεισμένων των δαπανών υποδομών κινηματογραφικών στούντιο. Ο προϋπολογισμός συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στη σχετική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων σχεδίων ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων σχεδίων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα (10) μηνών μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρονική διάρκεια

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε παραγωγές που σχεδιάζονται να υποβληθούν προς υλοποίηση από το α΄ εξάμηνο του 2024 έως το β’ εξάμηνο του 2025.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των σχεδίων.

Φάκελος υποβολής

Αναπόσπαστα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα:

 1. Αίτηση χρηματοδότησης για το έργο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων που απορρέουν από τον ΓΑΚ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Α’ Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης και Πίνακα Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην αιτούσα επιχείρηση και τις τυχόν συνδεδεμένες σε αυτήν.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ανεξαρτησίας ή μη επιχείρησης με το επισυναπτόμενο Β’ Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης.
 4. Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Δήλωσης. Η Δήλωση δεν υποβάλλεται στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
 5. Logline.
 6. Σύνοψη μίας (1) σελίδας, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 200 λέξεων.
 7. Σενάριο (για ταινίες μυθοπλασίας-animation) ή αναλυτικό Treatment (για ταινίες ντοκιμαντέρ) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) σελίδων, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 5.000 λέξεων.
 8. Σκηνοθετική προσέγγιση τουλάχιστον μία (1) σελίδα, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 400 λέξεων. Προτείνεται να συνοδεύεται από οπτικό υλικό πχ moodboard, φωτογραφίες κ.λπ.
 9. Βιογραφικά στοιχεία βασικών συντελεστών. Ειδικότερα: σκηνοθέτη/ιδας, σεναριογράφου, παραγωγού και λοιπών εξασφαλισμένων συντελεστών/στριών.
 10. Links από την πτυχιακή ταινία ή την προηγούμενη ταινία του/της σκηνοθέτη/τιδος.
 11. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη για τη δημιουργία του κινηματογραφικού έργου και την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος του σκηνοθέτη στον παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.
 12. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον σεναριογράφο στον παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.
 13. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κ.λπ.) απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό με τον/την κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων και εκμετάλλευσης του έργου.
 14. Αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής (υπόδειγμα-παράρτημα / link).
 15. Σημείωμα παραγωγού με τον αναλυτικό σχεδιασμό και την οργάνωση της παραγωγής σε συνάρτηση με το αυστηρό χρονικό πλαίσιο και τους οικονομικούς περιορισμούς, συνοδευόμενο από το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής (έκτασης τουλάχιστον 300 λέξεων).
 16. Διαμόρφωση της καλλιτεχνικής ομάδας. Χρονοδιάγραμμα/Προγραμματισμός.
 17. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου και ειδικά για τις ταινίες animation, οπτική απεικόνιση χαρακτήρων, άλλα οπτικά στοιχεία, story board κ.λπ.
 18. Χρηματοδοτικό πλάνο με 100% αποδεδειγμένα εξασφαλισμένη κάλυψη του προϋπολογισμού. Η αιτούμενη επιδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται ως μέρος του χρηματοδοτικού πλάνου.
Διαδικασία επιλογής

Μετά την υποβολή πρότασης από τον Παραγωγό, η διαδικασία για την έγκριση των σχεδίων και την ένταξη στην Επένδυση “Πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα αξιολόγησης λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τον εκάστοτε διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Κάθε σχέδιο που έχει υποβληθεί από νέο παραγωγό πριμοδοτείται με 20 βαθμούς, πέραν της βαθμολογίας που θα λάβει κατά τα στάδια της αξιολόγησής του. Ως νέος παραγωγός θεωρείται αυτός, που, μέχρι την υποβολή της πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει υπογράψει την παραγωγή όχι περισσοτέρων μίας (1) ταινίας μεγάλου μήκους ή και δύο (2) μικρού μήκους ταινιών. Επίσης, οι20 βαθμοί συνυπολογίζονται στην περίπτωση νέου σκηνοθέτη, όχι όμως αθροιστικά σε σχέση με το κριτήριο του παραγωγού. Νέος σκηνοθέτης θεωρείται αυτός που δεν έχει σκηνοθετήσει ή συν-σκηνοθετήσει περισσότερες από τρεις (3) μικρού μήκους ταινίες.

Στάδιο Α: Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής (ΔΑΠ) του ΕΚΚ εξετάζει την πληρότητα των φακέλων των κατατεθειμένων προτάσεων και σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε στοιχείου, από όσα ορίζονται ως υποχρεωτικά για την κατάθεση του φακέλου, αποκλείει την πρόταση από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός πέντε (5) ημερών μπορεί να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από το Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια του ΕΚΚ μετά από εισήγηση της ΔΑΠ.

Στάδιο Β: Οι προτάσεις σχεδίων, οι φάκελοι των οποίων έχουν κριθεί πλήρεις, αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων βαθμολόγησης:

 • Σενάριο και διαφαινόμενη δυναμική του σχεδίου, έως 30 βαθμοί.
  Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η πληρότητα του σεναρίου ως προς τη δραματουργική του ανάπτυξη, την κλιμάκωση της πλοκής και της δράσης, την εξέλιξη και ολοκλήρωση των χαρακτήρων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η δυνατότητα του σεναρίου να αποτελέσει τη βάση ενός έργου με απήχηση στο κοινό ή στα κινηματογραφικά φεστιβάλ.
 • Σκηνοθετικό όραμα και οπτικό υλικό, έως 30 βαθμοί.
  Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο η σκηνοθετική προσέγγιση του σεναρίου συνάδει με τις ανάγκες του και αναδεικνύει τις αρετές του. Παράλληλα, στη περίπτωση ύπαρξης συνοδευτικού οπτικού υλικού (ιδιαίτερα σε προτάσεις animation), αξιολογείται και η πειστικότητα του σύμπαντος που προτίθεται να οικοδομήσει με την αφήγησή του ο σκηνοθέτης του έργου.
 • Δυναμική καλλιτεχνικής ομάδας, έως 10 βαθμοί.
  Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο η προτεινόμενη καλλιτεχνική ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. Εξετάζεται επίσης και το προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη (πτυχιακή ή άλλη μικρού μήκους ταινία).
 • Υλοποιησιμότητα της πρότασης / Βιωσιμότητα του σχεδίου, έως 30 βαθμοί.
  Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται, βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχουν κατατεθεί, εάν εξασφαλίζεται, και σε ποιο βαθμό, η δυνατότητα υλοποίησης του έργου όπως έχει σχεδιαστεί παραγωγικά και καλλιτεχνικά.

Τα σχέδια αξιολογούνται από επιτροπή τριών (3) Αναγνωστών-Αξιολογητών που επιλέγονται από την δεξαμενή των Αναγνωστών-Αξιολογητών Η δεξαμενή αυτή αποτελείται από το σύνολο των Αναγνωστών-Αξιολογητών, που κλήθηκαν να αξιολογήσουν προτάσεις κατατεθειμένες σε χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ από τη δημοσίευση του Ν.4708/21.07.2020 μέχρι σήμερα και έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση τουλάχιστον πέντε σχεδίων. Η επιτροπή ορίζεται ανά περίοδο υποβολής σχεδίων, από το ΔΣ του ΕΚΚ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης και Παραγωγής (ΔΑΠ).

Οι αποφάσεις της επιτροπής καθορίζουν τα προς ενίσχυση σχέδια  καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά σχέδιο, πρέπει δε να είναι ομόφωνες. Το ΔΣ επικυρώνει τις αποφάσεις της επιτροπής και ανακοινώνει τα προς ενίσχυση σχέδια. Για τους Αναγνώστες-Αξιολογητές του Ειδικού Προγράμματος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ισχύουν όλα τα ασυμβίβαστα που ισχύουν και για τους Αναγνώστες-Αξιολογητές που μετέχουν στην αξιολόγηση προτάσεων του Κανονισμού Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΚ (βλέπε Παράρτημα). Δεσμεύονται δε οι Αναγνώστες-Αξιολογητές ως προς αυτά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Παραδοτέα
 • DCP 2Κ/4Κ/3D, 24/25 fps.
 • USB stick με Ψηφιακό Αρχείο της ταινίας σε MP4, H264, HD 1920X1080, 20 Mbit/s stereo mix και με αρχείο/α υποτίτλων .srt στα αγγλικά και στα ελληνικά (εφόσον απαιτείται από την γλώσσα της ταινίας).
 • Private link της ταινίας.
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος της ταινίας, πραγματοποιείται από Ορκωτό Εκλεκτή και αφορά τις δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί στον κατατιθέμενο προϋπολογισμό, ύψους αντίστοιχου με την επιδότηση. Το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των σχετικών νόμιμων παραστατικών προκειμένου να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που ο υποβαλλόμενος απολογισμός υπολείπεται του ύψους της επιδότησης, η διαφορά παρακρατείται από την τελευταία δόση. Σε περίπτωση που ο υποβαλλόμενος απολογισμός υπερβαίνει το ύψος της επιδότησης, το ΕΚΚ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση καταβολής του επιπλέον ποσού. Η κατάθεση των σχετικών τιμολογίων γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοση των παραδοτέων.