Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Το Μέλλον είναι εδώ – Οπτικοακουστικά

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 30/04
B περίοδος: 31/10
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: ανάπτυξη
Τύπος | είδος: αυτοτελή ή μίνι σειρές | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 15 000 €
Ολοκλήρωση: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανεξάρτητους παραγωγούς και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης (development) οπτικοακουστικών έργων (αυτοτελή ή μίνι σειρές) με προοπτική διεθνούς διανομής, όπως αυτή αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον διεθνούς συμπαραγωγής ή από τη συμμετοχή της σειράς σε διεθνή εξειδικευμένα fora. Λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη ότι από τη διεθνή αγορά για τα έργα αυτά, καθώς και από τις σχετικές πλατφόρμες διανομής απουσιάζει η ελληνική παραγωγή.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων που διασυνδέουν την ελληνική παραγωγή με την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία, τα οποία, με τη χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, θα δράσουν επιταχυντικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική στον εγχώριο κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Η χρηματοδότηση έχει την μορφή επιδότησης. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) δεν αποκτά ποσοστό εκμετάλλευσης επί του έργου, όμως, διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν προβολής του έργου αυτού, για πολιτιστικούς και μη κερδοσκοπικούς λόγους.

Ορισμοί

Αυτοτελές έργο: η ταινία μεγάλου μήκους, η οποία προορίζεται για μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό, πλατφόρμα ή άλλο πάροχο οπτικοακουστικών έργων, πλην της κινηματογραφικής αίθουσας.

Μίνι-σειρά: μία παραγωγή, η οποία προορίζεται για μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό, πλατφόρμα ή άλλο πάροχο οπτικοακουστικών έργων και αφηγείται μια ιστορία σε περιορισμένο αριθμό επεισοδίων (συνήθως οχτώ έως δέκα, χωρίς να αποκλείονται όμως τα λιγότερα) σε σχέση με μια σειρά.

Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης

Η μέγιστη χρηματοδότηση για το καθένα σχέδιο μπορεί να καλύπτει έως και το 100% του προϋπολογισμού του δεδομένου ότι η Υποκατηγορία αποτελεί ενίσχυση ανάπτυξης σχεδίου (development) και όχι παραγωγής έργου.

Η κάλυψη δε του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη, μέσω του προτεινόμενου χρηματοδοτικού πλάνου (βάσει του επισυναπτόμενου σχετικού υποδείγματος στην πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων), κατά την κατάθεση της πρότασης του καθενός σχεδίου.

Καταβολή δόσεων

Η καταβολή του ποσού της επιδότησης πραγματοποιείται ως εξής:

 • 70% με την υπογραφή της σύμβασης
 • 30% με την παραλαβή των παραδοτέων και την έγκριση των αποδεικτικών πληρωμής των επιλέξιμων δαπανών

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο, ο παραγωγός οφείλει να επιστρέψει όλο το ποσό που έχει εισπράξει.

Επιλεξιμότητα

Η παρούσα δράση στηρίζει την ενίσχυση για την ανάπτυξη (development) οπτικοακουστικών έργων που παρουσιάζουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για τη διεθνή αγορά. Παράλληλα, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης, ελέγχεται το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού Μέρους και του άρθρου 54 «Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) [ΕΚ 651/2014] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες είναι οι προτάσεις που αφορούν σε ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων (αυτοτελή ή σειρές) με προοπτική διεθνούς διανομής για ψηφιακές πλατφόρμες. Για τα έργα αυτά πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένο ενδιαφέρον διεθνούς συμπαραγωγής ή το έργο να έχει επιλεχθεί σε διεθνή εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συγγραφής σειρών ή forum/αγορά συμπαραγωγής σειρών, ενώ δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών, πριν την υποβολή πρότασης/αίτησης για ενίσχυση στην παρούσα Πρόσκληση.

Καθένα σχέδιο πρέπει να είναι υλοποιήσιμο και παραδοτέο εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σχετικής συμβάσης. Επίσης, δεν προβλέπεται η χορήγηση παράτασης παράδοσης του έργου.

Όλες οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό είναι επιλέξιμες και υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού, ανάγονται στην αξία τους κατά́ το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης και θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι δυνατή́ η διαπίστωση ότι κάθε επιλέξιμη και ενισχυόμενη δαπάνη συνδέεται με το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο, αποκλεισμένων των δαπανών υποδομών κινηματογραφικών στούντιο. Ο προϋπολογισμός συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στη σχετική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων σχεδίων ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων σχεδίων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρονική διάρκεια

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε παραγωγές που θα σχεδιαστούν για να υλοποιηθούν από το α’ εξάμηνο του 2024 έως το β’ εξάμηνο του 2025.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των σχεδίων ή η ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης, σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή ανάπτυξη του σχεδίου.

Φάκελος υποβολής

Τα στοιχεία της πρότασης 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12 πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά ΚΑΙ στα αγγλικά.

Αναπόσπαστα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα:

 1. Αίτηση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία: α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης, β) το είδος του έργου (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation), γ) ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου, γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου, δ) ότι η ενίσχυση αιτείται ως επιχορήγηση και ε) ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά́ με την τήρηση των προϋποθέσεων που απορρέουν από τον ΓΑΚ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης και Πίνακα Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην αιτούσα επιχείρηση και τις τυχόν συνδεδεμένες σε αυτή.
 3. Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Δήλωσης. Η Δήλωση δεν υποβάλλεται στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
 4. Logline, σύνοψη και concept, έκτασης τουλάχιστον 800 λέξεων (έως δύο σελίδες).
 5. Περίληψη όλων των επεισοδίων (σε περίπτωση σειράς).
 6. Περιγραφή χαρακτήρων και season arc (σε περίπτωση σειράς).
 7. Outline ενός επεισοδίου, έκτασης τουλάχιστον 1.000 λέξεων (σε περίπτωση σειράς).
 8. Treatment τουλάχιστον 10 σελίδων, έκτασης τουλάχιστον 5.000 λέξεων (για αυτοτελή έργα).
 9. Οπτικό υλικό – Mood board.
 10. Γράμμα ενδιαφέροντος (LOI) από τηλεοπτικό σταθμό (εκτός Ελλάδος) ή επιβεβαίωση συμμετοχής σε διεθνές εργαστήριο συγγραφής τηλεοπτικών σειρών ή επιβεβαίωση συμμετοχής σε διεθνές forum τηλεοπτικών σειρών.
 11. Σημείωμα προθέσεων σεναριογράφου-ων, έκτασης τουλάχιστον 400 λέξεων.
 12. Σημείωμα προθέσεων παραγωγού (που να περιλαμβάνει μια αρχική στρατηγική χρηματοδότησης και διανομής), έκτασης τουλάχιστον 400 λέξεων.
 13. Σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων στον παραγωγό.
 14. Αναλυτική λίστα της εκτίμησης των επιλέξιμων δαπανών.
 15. Βιογραφικά σεναριογράφου-ων και παραγωγού και λοιπών εξασφαλισμένων συντελεστών/στριών.
 16. Χρηματοδοτικό πλάνο με 100% αποδεδειγμένα εξασφαλισμένη κάλυψη του προϋπολογισμού. Η αιτούμενη επιδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται ως μέρος του χρηματοδοτικού πλάνου.

Προτάσεις που δεν περιέχουν όλα τα παραπάνω, ΔΕΝ θα αξιολογηθούν.

Επιλέξιμες δαπάνες
 • Αμοιβές σεναριογράφων,
 • Αμοιβές τεχνικών συμβούλων και ερευνητών για τη συγγραφή του σεναρίου,
 • Έξοδα συμμετοχής (ταξίδια και δίδακτρα παραγωγού ή/και σεναριογράφου-ων) σε διεθνές εργαστήριο ή forum συμπαραγωγών  σειρών.
Διαδικασία επιλογής

Μετά την υποβολή πρότασης από τον Παραγωγό, σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 5, η διαδικασία για την έγκριση των σχεδίων και την ένταξη στην Επένδυση “Πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα αξιολόγησης λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τον εκάστοτε διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Σταδιο Α: Μετά την υποβολή σχεδίου, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής (ΔΑΠ) του ΕΚΚ εξετάζει την πληρότητα των φακέλων των κατατεθειμένων προτάσεων και σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε στοιχείου, από όσα ορίζονται ως υποχρεωτικά για την κατάθεση του φακέλου, αποκλείει την πρόταση από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός πέντε (5) ημερών μπορεί να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από το Γενικό/ή Διευθυντή/τρια του ΕΚΚ μετά από εισήγηση της ΔΑΠ.

Στάδιο Β: Οι προτάσεις σχεδίων, οι φάκελοι των οποίων έχουν κριθεί πλήρεις, θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από: α) δυο ή τρεις (ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων) επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα Α ή Β και β) από ένα μέλος του οργανισμού που θα ορίζεται από τη Διοίκηση του ΕΚΚ.

 • Ιδέα – concept – αφήγηση, έως 40 βαθμοί.
  Θα συνυπολογιστούν: Πρωτοτυπία στο περιεχόμενο, την αφήγηση, προοπτική διεθνούς ενδιαφέροντος.
 • Δυναμική διεθνούς κυκλοφορίας, έως 30 βαθμοί.
  Θα συνυπολογιστούν: Εμπειρία παραγωγού σε διεθνείς συμπαραγωγές, συμμετοχή σε διεθνές εργαστήριο, επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον από διεθνή τηλεοπτικό σταθμό ή διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα.
 • Δυναμική ομάδας, έως 30 βαθμοί.
  Θα συνυπολογιστούν: Η εμπειρία των συντελεστών, η ύπαρξη ομάδας σεναριογράφων, η συμμετοχή σεναριογράφων εκτός Ελλάδος.
Παραδοτέα
 1. Επικαιροποιημένη πλήρης βίβλος της σειράς (σε περίπτωση σειράς).
 2. Σενάριο τουλάχιστον 3 επεισοδίων ή πλήρες σενάριο σε περίπτωση αυτοτελούς έργου.
 3. Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων.
 4. Αποδεικτικά πληρωμής επιλέξιμων δαπανών.
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος της ταινίας, πραγματοποιείται με την προσκόμιση των τιμολογίων/δικαιολογητικών, που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες.

Σε περίπτωση που οι εξοφλημένες επιλέξιμες δαπάνες υπολείπονται του ύψους της επιδότησης, η διαφορά παρακρατείται από την τελευταία δόση. Σε περίπτωση που οι εξοφλημένες επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν το ύψος της επιδότησης, το ΕΚΚ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση καταβολής του επιπλέον ποσού.