Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Μειοψηφική συμπαραγωγή

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 30/04
B περίοδος: 31/10
Μορφή: επιδότηση ή χρηματοδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 30 000 € / 100 000 €
Διάρκεια προέγκρισης: 24 μήνες
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται σχέδια μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συμμετοχής των Ελλήνων/ίδων παραγωγών, καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών σε διεθνείς παραγωγές.

Τα υποβαλλόμενα σχέδια πρέπει να είναι ξένης πρωτοβουλίας με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα/ίδας συμπαραγωγού. Επιλέξιμα είναι σχέδια στα οποία είτε θα υπάρχει συμμετοχή Ελλήνων καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών, είτε θα χρησιμοποιηθούν ελληνικά εργαστήρια, είτε μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Πριν από την υποβολή του σχεδίου πρέπει να έχει εξασφαλιστεί τουλάχιστον το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας και να αποδεικνύεται με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις/συμφωνητικά. Τα σχέδια οφείλουν να έχουν επιβεβαιωμένη χρηματοδότηση από δημόσιο φορέα με επιλεκτικό και όχι αυτόματο σύστημα χρηματοδοτήσεων (selective funding) ή/και από τηλεοπτικό σταθμό σε τουλάχιστον μία (1) από τις χώρες συμπαραγωγής. Σχέδια που έχουν ξεκινήσει γυρίσματα πριν από την υποβολή της πρότασης δεν είναι επιλέξιμα.

Αξιολόγηση

Στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής αξιολογεί τα σχέδια δίνοντας βαρύτητα στα παρακάτω:

 • Τη συμμετοχή Ελλήνων/ίδων καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών.
 • Το ύψος του ποσοστού συμμετοχής του/της Έλληνα/ίδος συμπαραγωγού.
 • Τη διαφαινόμενη δυναμική του σχεδίου.
 • Το ποσοστό επιβεβαιωμένης χρηματοδότησης.
 • Το διάστημα μέχρι την έναρξη της παραγωγής.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής διατηρεί το δικαίωμα να συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η ενίσχυση μπορεί να έχει τη μορφή επιδότησης ή χρηματοδότησης έναντι αγοράς ποσοστού εκμετάλλευσης επί του έργου.

Κατηγορία Α

Στην κατηγορία εντάσσονται έργα διεθνούς συμπαραγωγής προερχόμενα από:

 • χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές [1994, 2017 (revised)]
 • τη Γαλλία, το Ισραήλ, τον Καναδά και την Κίνα, με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διακρατική σύμβαση καθώς και με όποια άλλη χώρα υπογράψει στο μέλλον.

Στις διμερείς συμπαραγωγές το ποσοστό συμμετοχής του/της Έλληνα/ ίδος συμπαραγωγού οφείλει να είναι τουλάχιστον 20% και στις πολυμερείς συμπαραγωγές τουλάχιστον 10%, εφόσον έστω και μία από τις χώρες συμπαραγωγής δεν έχει κυρώσει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Στις περιπτώσεις όπου όλες οι συμμετέχουσες χώρες συμπαραγωγής έχουν κυρώσει την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση, το ελάχιστο ποσοστό του Έλληνα συμπαραγωγού ορίζεται σε 10% για διμερείς συμπαραγωγές και σε 5% για πολυμερείς συμπαραγωγές.

Οι παραγωγοί οφείλουν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων να καταθέσουν στο ΕΚΚ αίτηση αρχικής αναγνώρισης συμπαραγωγής. Τα ως άνω έργα, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω συμβάσεων, δικαιούνται και την ελληνική ιθαγένεια.

Ο/Η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας επιλέγει τον τύπο χρηματοδότησης που αιτείται:

Α1. Επιδότηση

Η ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως τις 30.000 € και δίνεται με τη μορφή προέγκρισης που έχει ισχύ δύο (2) χρόνια από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για τη συμβασιοποίηση του σχεδίου θα πρέπει να υποβληθεί οριστικό συμφωνητικό συμπαραγωγών και οριστικό χρηματοδοτικό πλάνο. Ο/Η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός οφείλει να καταθέσει Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για το συνολικό κόστος (απολογισμό) της ελληνικής συμμετοχής στο σχέδιο. Από την Έκθεση πρέπει να γίνεται σαφής η εδαφικότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και θα πρέπει τουλάχιστον ποσό ίσο με αυτό της χρηματοδότησης του ΕΚΚ να αφορά δαπάνες που εμπίπτουν φορολογικά στην ελληνική επικράτεια (ελληνικά ΑΦΜ) επ’ ονόματι του Έλληνα συμπαραγωγού.

Με την οριστική έγκριση η καταβολή των δόσεων γίνεται ως εξής:

 • Α΄ δόση: 50% με την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου.
 • Β΄ δόση: 50% με την κατάθεση των παραδοτέων υλικών της ταινίας (μέχρι έξι μήνες το αργότερο από την εκταμίευση της Α’ Δόσης).
Α2. Χρηματοδότηση ενάντι ποσοστού εκμετάλευσης επί του έργου

Η χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί του έργου μπορεί να ανέλθει έως τις 100.000 € και δίνεται με τη μορφή προέγκρισης που έχει ισχύ δύο (2) χρόνια από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη των εργασιών της ελληνικής πλευράς, ο/η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός καταθέτει τα επικαιροποιημένα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και με βάση αυτά υπογράφεται συμφωνητικό με το ΕΚΚ. Σε περίπτωση που ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός αποκλίνει αρνητικά από τον αρχικά δηλωθέντα, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, τότε αυτόματα η προέγκριση παύει να ισχύει.

Με την ολοκλήρωση του απολογισμού του έργου ο/η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός οφείλει να καταθέσει έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή στην οποία να είναι σαφής και η εδαφικότητα των δαπανών που πραγματοποίησε, καθώς και τα οριστικοποιημένα στοιχεία του συνόλου της ταινίας με βάση τα οποία καθορίζεται το ποσοστό εκμετάλλευσης του ΕΚΚ και τροποποιείται αντίστοιχα το συμφωνητικό. Κατά τον έλεγχο, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον ποσό ίσο με αυτό της χρηματοδότησης του ΕΚΚ αφορά δαπάνες που εμπίπτουν φορολογικά στην Ελληνική επικράτεια (ελληνικά ΑΦΜ) επ’ ονόματι του Έλληνα συμπαραγωγού.

Σε περίπτωση που ο συνολικός απολογισμός αποκλίνει αρνητικά από τον δηλωθέντα στο Ι.Σ. προϋπολογισμό της ταινίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, τότε το ποσό της χρηματοδότησης μειώνεται κατ’ αναλογία.

Η καταβολή των δόσεων γίνεται ως εξής:

 • Α΄ δόση: 50% με την υπογραφή του συμφωνητικού με το ΕΚΚ.
 • Β΄ δόση: 50% με την ολοκλήρωση του ελέγχου της έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή και την κατάθεση των παραδοτέων υλικών της ταινίας (εντός 30 μηνών από την εκταμίευση της Α’ Δόσης).

Κατηγορία Β

Στην κατηγορία εντάσσονται συμπαραγωγές με χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή σύμβαση κινηματογραφικών παραγωγών και με τις οποίες δεν υπάρχει διακρατική σύμβαση με την Ελλάδα.

Ο/Η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας επιλέγει τον τύπο χρηματοδότησης που αιτείται:

Β1. Επιδότηση

Η ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως τις 30.000 € και δίνεται με τη μορφή προέγκρισης που έχει ισχύ δύο (2) χρόνια από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο/Η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός οφείλει να καταθέσει προς έλεγχο Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για το συνολικό κόστος (απολογισμό) της ελληνικής συμμετοχής στο σχέδιο. Από την Έκθεση πρέπει να γίνεται σαφής η εδαφικότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν. Για την συμβασιοποίηση του σχεδίου, θα πρέπει τουλάχιστον ποσό ίσο με το 300% της χρηματοδότησης του ΕΚΚ να αφορά δαπάνες που εμπίπτουν φορολογικά στην ελληνική επικράτεια (ελληνικά ΑΦΜ) επ’ ονόματι του Έλληνα συμπαραγωγού. Σε περίπτωση που το ποσό δεν ανέρχεται τουλάχιστον σε 300% της χρηματοδότησης του ΕΚΚ, το προεγκεκριμένο ποσό μειώνεται κατ’ αναλογία.

Με την οριστική έγκριση, η καταβολή των δόσεων γίνεται ως εξής:

 • Α΄ δόση: 50% με την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου
 • Β΄ δόση: 50% με την κατάθεση των παραδοτέων υλικών της ταινίας (μέχρι έξι μήνες το αργότερο από την εκταμίευση της Α’ Δόσης)
Β2. Χρηματοδότηση ενάντι ποσοστού εκμετάλευσης επί του έργου

Η χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί του έργου μπορεί να ανέλθει έως τις 100.000 € και δίνεται με τη μορφή προέγκρισης που έχει ισχύ δύο (2) χρόνια από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη των εργασιών της ελληνικής πλευράς, ο/η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός καταθέτει τα επικαιροποιημένα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και με βάση αυτά υπογράφεται συμφωνητικό με το ΕΚΚ. Σε περίπτωση που ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός αποκλίνει αρνητικά από τον αρχικά δηλωθέντα, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, τότε αυτόματα η προέγκριση παύει να ισχύει.

Με την ολοκλήρωση του απολογισμού του έργου ο/η Έλληνας/ίδα συμπαραγωγός οφείλει να καταθέσει έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή στην οποία να είναι σαφής και η εδαφικότητα των δαπανών που πραγματοποίησε, καθώς και τα οριστικοποιημένα στοιχεία του συνόλου της ταινίας με βάση τα οποία καθορίζεται το ποσοστό εκμετάλλευσης του ΕΚΚ και συντάσσεται το συμφωνητικό. Σε περίπτωση που ο συνολικός απολογισμός αποκλίνει αρνητικά από τον δηλωθέντα στο Ι.Σ. προϋπολογισμό της ταινίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, τότε το ποσό της χρηματοδότησης μειώνεται κατ’ αναλογία. Κατά τον έλεγχο, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον ποσό ίσο με το 300% της χρηματοδότησης του ΕΚΚ αφορά δαπάνες που εμπίπτουν φορολογικά στην Ελληνική επικράτεια (ελληνικά ΑΦΜ) επ’ ονόματι του Έλληνα συμπαραγωγού.

Η καταβολή των δόσεων γίνεται ως εξής:

 • Α΄ δόση: 50% με την υπογραφή του συμφωνητικού με το ΕΚΚ
 • Β΄ δόση: 50% με την ολοκλήρωση του ελέγχου της έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή και την κατάθεση των παραδοτέων υλικών της ταινίας (εντός 30 μηνών από την εκταμίευση της Α’ Δόσης)

Σε περίπτωση που το σύνολο του απολογισμού της ελληνικής συμμετοχής δεν ανέρχεται στο 300% του ποσού χρηματοδότησης του ΕΚΚ, η δεύτερη δόση μειώνεται κατ’ αναλογία.

Περιεχόμενα φακέλου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://e-services.gfc.gr/ και συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Σύνοψη (τουλάχιστον 100 λέξεις).
 2. Σενάριο στην πρωτότυπη και στην ελληνική γλώσσα. Εαν δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση, γίνεται δεκτό και στην αγγλική γλώσσα.
 3. Βιογραφικά σκηνοθέτη/ιδας, σεναριογράφου, βασικού/ής παραγωγού, Έλληνα/ίδας συμπαραγωγού και λοιπών συντελεστών.
 4. Αναλυτική λίστα εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.
 5. Κατάλογος των Ελλήνων/ίδων συμμετεχόντων συντελεστών.
 6. Αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής με σαφή καταμερισμό δαπανών ανά χώρα.
 7. Χρηματοδοτικό πλάνο κατηγοριοποιημένο ανά συμπαραγωγό χώρα.
 8. Συμφωνητικό συμπαραγωγής στο οποίο θα διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι όροι συμμετοχής που διέπουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές ή τις αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες συμπαραγωγής της Ελλάδας με άλλες χώρες.
 9. Αποδεικτικά έγγραφα των εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων.
 10. Αναλυτική κατάσταση δαπανών του/της Έλληνα/ίδος συμπαραγωγού στην Ελληνική επικράτεια ή που να αφορούν σε Έλληνες/ ίδες συντελεστές (είδος και ποσό δαπάνης).
 11. Σημείωμα Έλληνα/ίδος συμπαραγωγού που να περιλαμβάνει και τη βασική στρατηγική διανομής και προώθησης της ταινίας.
 12. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής.
 13. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου κατά την φάση της αξιολόγησης.

Τα λειτουργικά έξοδα γραφείου παραγωγής (overheads) γίνονται αποδεκτά μέχρι ποσοστού 7% επί του συνόλου της ελληνικής συμμετοχής.

Σε περίπτωση που ο οριστικός φάκελος χρηματοδότησης περιλαμβάνει αίτημα προνομιακής αποπληρωμής χρηματοδοτών (για τις κατηγορίες Α2 ή Β2 μόνο), ο οριστικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει:

 • έγγραφο σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), υπογεγραμμένο από τους υπόλοιπους (πέραν του ΕΚΚ) συμπαραγωγούς και χρηματοδότες της ταινίας που κατέχουν ποσοστό εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων των προνομιακά ικανοποιούμενων), με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι συμπαραγωγοί και χρηματοδότες αυτοί αποδέχονται την προτεινόμενη σειρά κατάταξης.
Παραδοτέα
 • DCP 2Κ/4Κ/3D, 24/25 fps.
 • Ψηφιακό Αρχείο της ταινίας σε MP4, H264, HD 1920X1080, 20 Mbit/s stereo mix και αρχείο/α υποτίτλων .srt στα αγγλικά και στα ελληνικά (εφόσον απαιτείται από την γλώσσα της ταινίας).
 • Private link της ταινίας.