Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Βασικό πρόγραμμα: γραφή

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 30/06
B περίοδος: 31/12
Μορφή: χρηματοδότηση
Στάδιο: γραφή
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών: σεναριογράφος ή παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό: 4 000 € - 7 000 €
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται σχέδια μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της κινηματογραφικής παραγωγής σε όλα τα στάδια της, χωρίς περιορισμούς στην εμπειρία της καλλιτεχνικής ομάδας ή στο ύψος του προϋπολογισμού.

Σκοπός αυτού του σταδίου χρηματοδότησης είναι η ανάπτυξη και η συγγραφή σεναρίου μεγάλου μήκους για ταινία μυθοπλασίας, ή αναλυτικού σεναριακού σχεδιασμού/treatment για ταινία ντοκιμαντέρ. Δικαίωμα υποβολής έχουν σεναριογράφοι ή σεναριογράφοι-σκηνοθέτες/ιδες ή παραγωγοί που έχουν συνάψει συμφωνητικό με τον/την σεναριογράφο του σχεδίου.

Το τελικό ποσό χρηματοδότησης θα ορίζεται κάθε φορά με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής αλλά και την ποιότητα και τον αριθμό των κατατεθειμένων προτάσεων.

Μυθοπλασία

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 5.000 € εφόσον ο/η σεναριογράφος έχει και τον ρόλο του/της σκηνοθέτη/ιδας. Στην περίπτωση που ο/η σεναριογράφος δεν είναι και σκηνοθέτης/τις του σχεδίου ή υπάρχει συν-σεναριογράφος το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει τις 7.000 €.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου χρηματοδότησης, ο/η σεναριογράφος παραδίδει την πρώτη γραφή του σεναρίου.

Ντοκιμαντέρ

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 4.000 €.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου χρηματοδότησης, ο/η σεναριογράφος παραδίδει ένα treatment/σεναριακό σχεδιασμό, τουλάχιστον 5.000 λέξεων.

Animation

Τα υποψήφια σχέδια μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο κατηγορίες.

Αξιολόγηση
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω στοιχείαΒΑΘΜΟΙ
Πρωτοτυπία ιδέας, θέμαέως 30
Διαφαινόμενη δυναμική για την ανάπτυξη της πρότασης σε σενάριο, αξιολογώντας στοιχεία όπως η πλοκή, η δραματουργία, οι χαρακτήρες κλπ (μυθοπλασία) ή Διαφαινόμενη δυναμική της ιδέας για ανάπτυξη σε σεναριακό σχεδιασμό σε σχέση με το προτεινόμενο θέμα (ντοκιμαντέρ)έως 30
Καλλιτεχνική προσέγγιση του θέματος, πρόθεση ανάπτυξηςέως 30
Δυναμική καλλιτεχνικής ομάδαςέως 10
ΣΥΝΟΛΟ100

Σχέδια που απευθύνονται σε παιδικό και εφηβικό κοινό και σχέδια animation πριμοδοτούνται με 5 επιπλέον βαθμούς. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται και στις δύο κατηγορίες, δεν πριμοδοτείται επιπλέον των 5 βαθμών. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία σε κάθε περίπτωση παραμένει το 100.

Τα υψηλότερα σε βαθμολογία υποψήφια σχέδια θα επιλέγονται για χρηματοδότηση σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής.

Περιεχόμενα φακέλου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://e-services.gfc.gr/ και συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Logline (έως 40 λέξεις).
 2. Σύνοψη (τουλάχιστον 100 λέξεις).
 3. Για σχέδια μυθοπλασίας, treatment ή αναλυτική περιγραφή της ιδέας, έκτασης 2.000-5.000 λέξεων. Για σχέδια ντοκιμαντέρ, περιγραφή της ιδέας, έκτασης τουλάχιστον 800 λέξεων.
 4. Σκεπτικό προθέσεων σεναριογράφου για την ανάπτυξη του σεναρίου/σεναριακού σχεδιασμού (ελάχιστης έκτασης 400 λέξεων).
 5. Βιογραφικό σεναριογράφου.
 6. Βιογραφικό παραγωγού (αν υπάρχει).
 7. Βιογραφικό σκηνοθέτη/τιδος (αν υπάρχει).
 8. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κτλ.), απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον/την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου. Στις περιπτώσεις που ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου είναι ο/η σεναριογράφος του σχεδίου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωσή του/της που να το βεβαιώνει, καθώς και κάθε τυχόν σχετικό έγγραφο.
 9. Αν υπάρχει παραγωγός, σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον/την σεναριογράφο στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σεναριογράφος είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σεναριογράφος-παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σεναριογράφου-παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σεναριογράφος).
 10. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου κατά την φάση της αξιολόγησης.

Εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο/η συμβαλλόμενος/η, οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή του συμφωνητικού με το ΕΚΚ. Με την εκπνοή της περιόδου αυτής, η έγκριση παύει αυτοδίκαια να ισχύει και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.

Τα εγκεκριμένα ποσά θα εκταμιευτούν με την έκδοση νόμιμου παραστατικού από τον/την δικαιούχο:

 • Α΄ δόση: 70% με την υπογραφή του συμφωνητικού
 • Β΄ δόση: 30% με την υποβολή των παραδοτέων και μετά την ολοκλήρωση του απολογιστικού ελέγχου

Ο/Η συμβαλλόμενος/η οφείλει να παραδώσει τα καλλιτεχνικά παραδοτέα και τον οικονομικό απολογισμό εντός 12 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που ο/η συμβαλλόμενος/η δεν υποβάλλει το σύνολο των παραδοτέων, υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έχει ήδη εισπράξει.

Παραδοτέα
 • Μυθοπλασία: πρώτη γραφή του σεναρίου.
 • Ντοκιμαντέρ: treatment/σεναριακός σχεδιασμός τουλάχιστον 5.000 λέξεων.
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Αμοιβή σεναριογράφου.
 • Αμοιβή συν-σεναριογράφου.
 • Αμοιβή τεχνικού επιμελητή/τριας σεναρίου.
 • Εξασφάλιση δικαιωμάτων, σε περίπτωση που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο.
 • Κόστος συμμετοχής σε εργαστήρια σεναρίου.
 • Μεταφράσεις.
 • Ταξίδια για τη συγγραφή του σεναρίου, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει οπωσδήποτε να τεκμηριώνεται.
 • Αμοιβή επιστημονικού συμβούλου.
 • Λειτουργικά έξοδα γραφείου παραγωγής (overheads), εφόσον η πρόταση κατατέθηκε από παραγωγό, μέχρι 15% επί του εγκεκριμένου ποσού της χρηματοδότησης (χωρίς παραστατικά).
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΟΔΥ) του ΕΚΚ με την κατάθεση νόμιμων παραστατικών που καλύπτουν το σύνολο του ποσού χρηματοδότησης. Τα παραστατικά αναφέρουν σαφώς τον τίτλο του σχεδίου και συνοδεύονται από μια αναλυτική λίστα δαπανών, με αιτιολογημένη σύνδεση της κάθε δαπάνης με το χρηματοδοτούμενο σχέδιο.

Κατά τον έλεγχο εξετάζεται η επιλεξιμότητα των δαπανών και το ότι πραγματοποιήθηκαν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.