Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Έτοιμη ταινία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

30/06
Μορφή: επιδότηση ή χρηματοδότηση
Στάδιο: έτοιμη ταινία
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους, μικρού μήκους (ισχύουν περιορισμοί) | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 25 000 € / 100 000 €
Ποσοστό συμμετοχής ΕΚΚ: έως 50%
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παραγωγούς ταινιών μεγάλου μήκους, διάρκειας τουλάχιστον 70’, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή επιδοτηθεί από το ΕΚΚ στο στάδιο της παραγωγής.

Επιλέξιμες για αξιολόγηση είναι ελληνικής παραγωγής ταινίες που δεν έχουν προβληθεί ακόμη ή προβλήθηκαν για 1η φορά (σε κινηματογραφική αίθουσα ή/και διαδικτυακά) το τελευταίο 12μηνο (1/7 – 30/6) πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης. Υποβολές διαφορετικών εκδοχών ταινιών (cut) δε γίνονται δεκτές εφόσον η πρώτη εκδοχή τους έχει προβληθεί προγενέστερα της προαναφερθείσας περιόδου.

Ο/Η παραγωγός μπορεί να επιλέξει τον τρόπο της οικονομικής συμμετοχής του ΕΚΚ ανάμεσα σε:

 • Ενίσχυση έως 25.000 € παραχωρώντας στο ΕΚΚ δικαιώματα χρήσης του έργου για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Χρηματοδότηση έως 100.000 € έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί της ταινίας. Το ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του απολογιστικού κόστους της ταινίας, όπως θα πιστοποιείται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή.

Το τελικό ποσό χρηματοδότησης θα ορίζεται κάθε φορά με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής και την ποιότητα και τον αριθμό των κατατεθειμένων ταινιών.

Αξιολόγηση

Οι ταινίες αξιολογούνται από επιτροπή ως προς την καλλιτεχνική τους επάρκεια και δυναμική. Συμμετοχές σε φεστιβάλ, τυχόν βραβεύσεις, διανομή και κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την πρόταση, θα λαμβάνεται υπόψιν, εφόσον υπάρχει.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται ενδεικτικά από επαγγελματίες με τις παρακάτω ιδιότητες:

 • παραγωγός ή εκτελεστής/τρια παραγωγός
 • σκηνοθέτης/τις
 • σεναριογράφος ή άλλος/η καλλιτεχνικός συντελεστής
 • υπεύθυνος/η προγράμματος φεστιβάλ (ελληνικού ή διεθνούς)
 • διανομέας ή sales agent

Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν εμπειρία στον κινηματογραφικό τομέα και μπορούν να είναι τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.

Η επιτροπή αξιολογεί και εισηγείται σε ποιες ταινίες να δοθεί ενίσχυση ή χρηματοδότηση. Το τελικό ύψος των ποσών καθορίζεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού και μετά από έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της αίτησης. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει και η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο απευθείας από τον/την παραγωγό.

Εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι παραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή του συμφωνητικού με το ΕΚΚ. Με την εκπνοή της περιόδου αυτής η έγκριση παύει αυτοδίκαια να ισχύει και η ενίσχυση/χρηματοδότηση του ΕΚΚ ακυρώνεται.

Περιεχόμενα φάκελου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://e-services.gfc.gr/ και συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Σύνοψη.
 2. Private link της ταινίας με αγγλικούς υπότιτλους, εάν υπάρχουν.
 3. Βιογραφικά σκηνοθέτη/τιδος, σεναριογράφου, παραγωγού και λοιπών βασικών καλλιτεχνικών συντελεστών.
 4. Αποδεικτικό ημερομηνίας πρώτης προβολής (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί).
 5. Αποδεικτικά συμμετοχής ή βράβευσης της ταινίας σε φεστιβάλ (εφόσον υπάρχουν).
 6. Στην περίπτωση αίτησης για χρηματοδότηση, έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή που να πιστοποιεί το συνολικό απολογιστικό κόστος παραγωγής της ταινίας.
 7. Στην περίπτωση αίτησης για χρηματοδότηση, ιδιωτικά συμφωνητικά παραγωγού με όλους τους χρηματοδότες/συμπαραγωγούς που κατέχουν ποσοστό εκμετάλλευσης επί του έργου.
 8. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη/τιδος για τη δημιουργία του κινηματογραφικού έργου και την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος του/της σκηνοθέτη/τιδος στον παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σκηνοθέτης/ιδα είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σκηνοθέτης/τιδα- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σκηνοθέτη/τιδας- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σκηνοθέτης/τιδα).
 9. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και σεναριογράφου για την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος επί του σεναρίου από τον/την σεναριογράφο στον/στην παραγωγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Σε περίπτωση που ο/η σεναριογράφος είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών απαιτείται έγγραφο από το myAADE όπου αναφέρεται η επωνυμία και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. Εάν ο/η σεναριογράφος- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής άλλης νομικής μορφής από την προαναφερόμενη, απαιτείται συμφωνητικό σεναριογράφου- παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμα κι αν υπογράφεται και με τις δύο ιδιότητες από το ίδιο πρόσωπο (νόμιμος/η εκπρόσωπος εταιρείας και σεναριογράφος).
 10. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο (βιβλίο, θεατρικό, ταινία κτλ.), απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον/την κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου. Στις περιπτώσεις που ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του έργου είναι ο/η σεναριογράφος του σχεδίου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωσή του/της που να το βεβαιώνει, καθώς και κάθε τυχόν σχετικό έγγραφο.
 11. Κάθε δήλωση ή σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων τρίτων, που τα έργα τους έχουν ενσωματωθεί στην ταινία.
 12. Τυχόν επιπρόσθετο υλικό για την υποστήριξη του σχεδίου κατά την φάση της αξιολόγησης.

Το εγκεκριμένο ποσό καταβάλλεται ως εξής:

 • Α΄ δόση: 50% με την υπογραφή του συμφωνητικού
 • Β΄ δόση: 50% με την κατάθεση των παραδοτέων υλικών
Παραδοτέα
 • DCP 2Κ/4Κ/3D, 24/25 fps.
 • Ψηφιακό Αρχείο της ταινίας σε MP4, H264, HD 1920X1080, 20 Mbit/s stereo mix και αρχείο/α υποτίτλων .srt στα αγγλικά και στα ελληνικά (εφόσον απαιτείται από την γλώσσα της ταινίας).
 • Private link της ταινίας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να επιλεγούν τιμητικά για ενίσχυση ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ ή animation, που συμμετέχουν σε επίσημο πρόγραμμα φεστιβάλ που ανήκει στη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (βλ. Κανονισμός Hellas Film), και έχουν παραχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΚ. Η ενίσχυση χορηγείται αυτόματα μετά από αίτηση του/της παραγωγού και μπορεί να είναι έως 10.000 €. Το τελικό ποσό ενίσχυσης ορίζεται ανά περίπτωση, με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής, τον αριθμό των κατατεθειμένων ταινιών και την καλλιτεχνική τους πορεία / αποδοχή.