Επικαιρότητα

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

21 Ιουλίου 2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α8: Γραμματειακή υποστήριξη

20 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω των Ορίων» για την επιλογή Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση συστήματος υλοποίησης του έργου: «Sub 5. ΕΚΚ: προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας».

12 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής»

11 Ιουλίου 2023

Πέντε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας

29 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συντονιστή/ρια Έργου (Τ.Α_Α1)

29 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συντονιστή/ρια Αξιολογήσεων Έργων (Τ.Α_Α2)

29 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο/η Νομικής Υποστήριξης (Τ.Α_Α3)

29 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Γραμματειακή Υποστήριξη (Τ.Α_Α8)