Προφίλ ΕΚΚ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) είναι ενεργός φορέας από την ίδρυσή του (το 1970 με το όνομα «Γενική Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων», ως θυγατρική εταιρεία παραγωγής ταινιών μιας κρατικής τράπεζας, της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως), μέχρι και σήμερα.

Σήμερα, η νομική μορφή του είναι αυτή του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Ν. 3905/23.12.2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο καταργήθηκε και η πρότερη νομική μορφή του ΕΚΚ ως ανωνύμου εταιρείας. Επί πλέον το ΕΚΚ ανήκει στο κράτος, τόσο υπό την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού όσο και της εποπτείας, και επιχορηγείται τακτικά από κρατικούς πόρους (συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.

Σύμφωνα δε με τον Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α), υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 – Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α).

Τα όργανα Διοίκησης του ΕΚΚ, βάσει του Ν. 3905/2010, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (επτά μέλη) και ο Γενικός Διευθυντής, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.

Στο ΕΚΚ οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις (βάσει του Ν. 3905/2010): α) Ανάπτυξης και Παραγωγής, β) Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission), γ) Προώθησης (Hellas Film), δ) Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Στο ΕΚΚ λειτουργεί επίσης αυτοτελής Νομική Υπηρεσία.

Το Ε.Κ.Κ. σήμερα είναι ο κύριος φορέας άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής. Οι κύριοι σκοποί του είναι: α) η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, β) η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γ) η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα αλλοδαπών κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει.

Το ΕΚΚ, στοχεύει στην προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής και τέχνης στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης:

– αύξηση των επενδύσεων από την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό
– προσέλκυση ξένων παραγωγών και συμπαραγωγών
– αύξηση της εξωστρέφειας στην ελληνική παραγωγή
– ενίσχυση των νέων δημιουργών
– ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας στην Ελλάδα
– διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση