Νέα  | 18/01/2024

Κατάλογος του καταγεγραμμένου κινηματογραφικού υλικού μετά τις διασωστικές ενέργειες στο κτίριο της οδού Χίου 53

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) δημοσιοποιεί τον κατάλογο των κινηματογραφικών υλικών που παρέλαβε μετά τις διασωστικές ενέργειες στο κτίριο της οδού Χίου 53. Τα υλικά αυτά τίθενται στη διάθεση των νόμιμων δικαιούχων τους. Το ΕΚΚ, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της δικής του ευθύνης απέναντι στην οπτικοακουστική κληρονομιά μας,  ολοκλήρωσε την καταγραφή του υλικού αυτού τον Μάρτιο του 2022 σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Σημειωτέον δε ότι εκκρεμεί η παραλαβή των υλικών αυτών από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη φύλαξή τους, όπως ορίζει ο Νόμος.

Στον επισυναπτόμενο κατάλογο ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η  μπορεί να βρει:

  • Καταγραφή των τίτλων των ταινιών και τη μορφή του υλικού τους (αρνητικό, tone, κ.λπ.).
  • Καταγραφή αρνητικών, κοπιών, αλλά  και μαγνητικού υλικού που αποτελούν προϊόν γυρισμάτων για τις ανάγκες των ταινιών.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι στο παραδοτέο υλικό, εκτός από τις ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, υπάρχει σημαντικός αριθμός διαφημιστικών ταινιών.