Νέα  | 20/03/2024

Αναγγελία για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α5: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β’

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 17/19.02.2024 και 18/27.02.2024 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1603/08.03.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α5: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Β, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι  ο συμμετέχων με α.π.1856/12.02.24.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. Α.Π 1201/31.1.2024, ΑΔΑ: 9ΦΦΚ469ΗΙΧ-Τ5Η.