Νέα  | 19/12/2023

Το ΕΚΚ ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης δικαιωμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) με την υπ’ αριθμ. 1594/29-11-23 απόφασή του, τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1559/14-12-22 απόφασή του και καθιερώνει την παρακάτω διαδικασία απόδοσης των δικαιωμάτων που πρέπει να εισπράττει, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του στις διάφορες παραγωγές που έχουν τύχει χρηματοδότησης απ’ αυτό:

  1. Οι παραγωγοί οι οποίοι, είτε πρόκειται να υπογράψουν σύμβαση με το ΕΚΚ, είτε έχουν συμβάσεις σε ισχύ, θα καταθέτουν σε ετήσια βάση την απόδοση των δικαιωμάτων του ΕΚΚ στα έσοδα εκμετάλλευσης των έργων που χρηματοδοτεί.
  2. Η απόδοση θα γίνεται το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα αφορά στη χρήση από 01/01 έως 31/12 του προηγούμενου έτους και θα αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων από οποιαδήποτε πηγή εκμετάλλευσης του έργου είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
  3. Η απόδοση θα γίνεται βάσει του συνημμένου υποδείγματος, ενώ θα συμπληρώνεται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο παραγωγός θα δηλώνεις αφενός μεν ότι τα στοιχεία της εκκαθάρισης είναι αληθή και ακριβή, αφετέρου δε ότι εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, θα προσκομίσει αποδεικτικά των εσόδων και δαπανών.

Καθιερώνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των εκκαθαρίσεων με τυχαίο δείγμα 15% επί των απαντήσεων, το οποίο θα αποφασίζεται από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο ίδιος έλεγχος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου εκφράζονται αμφιβολίες για την ορθότητα των αποσταλθέντων στοιχείων. Ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από της εκδόσεως του αντιστοίχου τιμολογίου, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, κατόπιν εγκρίσεως του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ Διευθύντριας.

Επισυνάπτονται η σχετική απόφαση του Δ.Σ του ΕΚΚ, αλλά και τα υποδείγματα απόδοσης και υπεύθυνης δήλωσης.