Νέα  | 15/02/2023

Προθεσμία υποβολής εκκαθαρίσεων δικαιωμάτων από εκμετάλλευση έργων προς το ΕΚΚ

Εν όψει λήξης της προθεσμίας υποβολής εκκαθαρίσεων δικαιωμάτων από εκμετάλλευση έργων προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1559/14.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του για την ετήσια διαδικασία απόδοσης, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

  • Οι παραγωγοί, οι οποίοι, είτε πρόκειται να υπογράψουν σύμβαση με το ΕΚΚ είτε έχουν συμβάσεις σε ισχύ, θα καταθέτουν σε ετήσια βάση την απόδοση των δικαιωμάτων του ΕΚΚ στα έσοδα εκμετάλλευσης των έργων που χρηματοδοτεί.
  • Η απόδοση θα γίνεται το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα αφορά  την χρήση από 01/01 έως 31/12 του προηγούμενου έτους και θα αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων από οποιαδήποτε πηγή εκμετάλλευσης του έργου είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
  • Η απόδοση θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν την εκκαθάριση των εσόδων του έργου. Επίσης, ο παραγωγός θα προβλέπει ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα καταβάλει το αναλογούν στο ΕΚΚ ποσό, το οποίο προκύπτει βάσει των δικαιωμάτων που το ΕΚΚ κατέχει επί του έργου.