Νέα  | 21/07/2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/13.07.23 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1582/21/07/23 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. δεν βρέθηκε υποψήφιος/α που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.

Στο πλαίσιο του του Υποέργου (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143, η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Ειδικότερα, οι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχουν ως εξής:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
7765/29.06.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του/της στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
7907/03.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του/της στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
7983/04.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του/της στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8199/10.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του/της στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8207/10.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του/της στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8225/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του/της στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8238/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του/της στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας αναγγελίας. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Ε.Κ.Κ. και θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.