Νέα  | 21/07/2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/13.07.2023 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1582/21.07.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. δεν βρέθηκε υποψήφιος/α που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.

Στο πλαίσιο του του Υποέργου (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143, η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Ειδικότερα, οι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχουν ως εξής:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
7986/04.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά: α) στον Μεταπτυχιακό τίτλο Πολιτιστικής Διαχείρισης/ Διοίκησης ή Κινηματογραφικών/ Οπτικοακουστικών Σπουδών και β) όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε προγράμματα/ έργα του οπτικοακουστικού τομέα είτε σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων στους τομείς της παραγωγής ή της σκηνοθεσίας, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8218/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε προγράμματα/ έργα του οπτικοακουστικού τομέα είτε σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων στους τομείς της παραγωγής ή της σκηνοθεσίας, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8219/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε προγράμματα/ έργα του οπτικοακουστικού τομέα είτε σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων στους τομείς της παραγωγής ή της σκηνοθεσίας, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8222/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε προγράμματα/ έργα του οπτικοακουστικού τομέα είτε σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων στους τομείς της παραγωγής ή της σκηνοθεσίας, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8229/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά: α) στο Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και β) στην επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε προγράμματα/ έργα του οπτικοακουστικού τομέα είτε σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων στους τομείς της παραγωγής ή της σκηνοθεσίας, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8232/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στο Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8233/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε προγράμματα/ έργα του οπτικοακουστικού τομέα είτε σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων στους τομείς της παραγωγής ή της σκηνοθεσίας, όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.
8263/12.07.23Υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας αναγγελίας. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Ε.Κ.Κ. και θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.