Νέα  | 21/07/2023

Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α1: Συντονιστής/ρια  Έργου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 1/13.07.2023 και 5/18.07.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1582/21.07.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. επιτυχούσα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι η κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Οι λοιπές αιτήσεις που υποβλήθηκαν απορρίπτονται για τους εξής λόγους:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
8177/10.07.23Δεν πληροί κανένα από τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια.
8227/11.07.23Δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά: α) στο Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών σπουδών και β) στην επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην οργάνωση και την υποστήριξη αξιολογήσεων προτάσεων για χρηματοδότηση κινηματογραφικών ταινιών, (καθώς αυτή δεν τεκμηριώνεται) όπως ορίζονται από την Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας αναγγελίας. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Ε.Κ.Κ. και θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.