Επαναπροκήρυξη θέσης Ελεγκτή/ριας Οικονομικών Αποδόσεων Β (Τ.Α_Α5)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει:

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μιας (1) συνεργάτη/ιδας για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400034), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.
Το έργο «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» αφορά στην υλοποίηση πέντε (5) διακριτών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων/ Δράσεων με ωφελούμενους κινηματογραφικούς παραγωγούς και σκηνοθέτες/ παραγωγούς μέσω πέντε (5) Προσκλήσεων του ΕΚΚ που θα εκδοθούν από το 2023 έως το 2025.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον/ην Ελεγκτή/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β (Τ.Α Α5).Τα καθήκοντα του/της Ελεγκτή/ριας οικονομικών αποδόσεων Β είναι ο έλεγχος των τελικών αποδόσεων των παραγωγών των ταινιών που ενισχύονται, σε συνεργασία με τους άλλους ελεγκτές/ριες οικονομικών αποδόσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν σχετικό φάκελο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@gfc.gr.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά λήγει 13/02/2024 και ώρα 14:00.

Η Γενική Διευθύντρια ΕΚΚ

Αθηνά Καρτάλου

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά παραρτήματα στον παρακάτω σύνδεσμο.