Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μιας (1) συνεργάτη/ιδας για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400034), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον/ην Ελεγκτή/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α (Τ.Α_Α4). Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν σχετικό φάκελο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@gfc.gr.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά λήγει 24/6/2024 και ώρα 14:00.