Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής»

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου προκηρύσσει

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερο προσφερόμενο διαχειριστικό κόστος) για την παροχή́ ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής των μελών της Διοίκησης, στελεχών και υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, συνολικού  προϋπολογισμού  έως 88.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1/4/2024 και ώρα 11:00 π.μ. H διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2024 ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο ΕΣΗΔΗΣ ( συστημικός αύξων αριθμός 346978) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.gfc.gr.   

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΤΑΛΟΥ