Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α5: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Β

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 15/19.12.2023 και 16/20.12.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1597/28.12.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α5: ΕΛΕΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Β, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι ο κος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (α.π. 13514/15.12.23).
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο ΕΚΚ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας αναγγελίας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης