Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 19/27.06.2024 και 21/02.07.2024 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1616/04.07.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α4: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι ο συμμετέχων με Α.Π. 6966/25.6.2024.
Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο ΕΚΚ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας αναγγελίας. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΕΚΚ και θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Το πλήρες κείμενο της αναγγελίας αποτελεσμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο.