Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/ριας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 20 του ν. 3905/2010 όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ια του ν. 4765/2021
 3. Την από 21.04.2023 με αριθμό Πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./68/3392 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
 4. Την ανάγκη διορισμού με τριετή θητεία του Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης

Απευθύνει διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 20 του ν. 3905/2010.

Ι. Περιγραφή θέσης

1. Ο/H Διευθυντής/ρια είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ ύστερα από εισήγηση του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ριας του ΕΚΚ.

3. Πιο συγκεκριμένα, για την εκπλήρωση της αποστολής του ο/η Διευθυντής/ρια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του ΕΚΚ στην Αθήνα και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Προΐσταται της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής και διευθύνει το έργο της όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο.

β. Έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται κάθε φορά από τον νόμο καθώς και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΚ, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον/η Γενικό/ή Διευθυντή/ρια.

Περαιτέρω, ασκεί τις επιπλέον αρμοδιότητες που τυχόν του εκχωρεί το Δ.Σ. και ο/η Γενικός/ή Διευθυντής/ρια του ΕΚΚ καθώς και κάθε αρμοδιότητα, συναρτώμενη με τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

γ. Σε κάθε περίπτωση, ο/η Διευθυντής/ρια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής οφείλει να μεριμνά και να εργάζεται για την ευόδωση των σκοπών της Διεύθυνσης του ΕΚΚ εν γένει και να προάγει τους σκοπούς της Διεύθυνσης, ήτοι την ενίσχυση, χρηματοδότηση και επίβλεψη κάθε σταδίου παραγωγής κινηματογραφικού έργου – ανάπτυξη σεναρίου, ανάπτυξη φακέλου παραγωγής και παραγωγή -, καθώς και την ενίσχυση, χρηματοδότηση και υποστήριξη της παραγωγής κινηματογραφικών έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανεύρεση και ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών.

Γενικότερα, ο/η Διευθυντής/ρια αναμένεται να υπηρετεί, από τη θέση που κατέχει, τις ανάγκες της εν λόγω Διεύθυνσης με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Ενδεικτικά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, της οποίας θα προΐσταται ο Υποψήφιος/α έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Καταρτίζει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων που εποπτεύει και υλοποιεί η εν λόγω διεύθυνση, και εισηγείται σχετικά στον/τη Γενικό/ή Διευθυντή/ρια
 2. Μεριμνά για την ενίσχυση, χρηματοδότηση και την εν γένει επίβλεψη κάθε σταδίου παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου
 3. Μεριμνά για την ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών
 4. Εισηγείται στον/τη Γενικό/ή Διευθυντή/ρια για τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου
 5. Εισηγείται στον/τη Γενικό/ή Διευθυντή/ρια και στο ΔΣ του ΕΚΚ για όλες τις σχετικές με τον τομέα της Διεύθυνσης εξελίξεις στον ελληνικό και τον διεθνή οπτικοακουστικό χώρο
 6. Συνεργάζεται με τις λοιπές διευθύνσεις του ΕΚΚ για την επίτευξη των σκοπών του ΕΚΚ
ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής – Ειδικά προσόντα

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την παρούσα απόφαση λοιπά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα:

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
– Έλληνες πολίτες, ή
– Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή
– Βορειοηπειρώτες, ή
– Κύπριοι Ομογενείς, ή
– Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή Ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.
– Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά τα παρακάτω προσόντα–:

i. Πενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη επαγγελματική εμπειρία στον οπτικοακουστικό χώρο, αποκτηθείσα σε θέσεις ευθύνης έγκυρου καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης κτηθείσα στα αντικείμενα του οπτικοακουστικού χώρου ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο στους τομείς του κινηματογράφου. Να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου.

ii. Γνώση σε πολύ καλό επίπεδο της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, που να αποδεικνύεται σύμφωνα με το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ.

i. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή να είναι απόφοιτοι Αναγνωρισμένων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας.

ii. Γνώση, σε τουλάχιστον καλό επίπεδο, μιας ακόμη ξένης γλώσσας, που να αποδεικνύεται σύμφωνα με το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

iii. Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών και άρθρων σε θέματα κινηματογράφου, από τις οποίες ένα μέρος δύναται να έχει δημοσιευθεί στο εξωτερικό και σε διεθνείς γλώσσες.

3. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.

1. Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας:

i. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από ημεδαπό ή αλλοδαπό Δικαστήριο για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ii. Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

iii. Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

iv. Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δηµόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

v. Οι υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όταν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.

vi. Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).

vii. Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία διορισμού, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

2. Ως προς τις ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης, καθώς και για τα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3905/2010, όπως ισχύουν.

Ρητά ορίζεται ότι το πρόσωπο που διορίζεται στη θέση του/της Διευθυντή/ριας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του/της, να ασκεί οποιουδήποτε είδους επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, όμοια ή παρεμφερή με τη δραστηριότητα του ΕΚΚ, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιωτικού συμφέροντος, ικανή να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση του καθηκόντων του/της. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν για τη σύζυγο και τους συγγενείς του/της εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

3. Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα και οι λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις ανωτέρω παραγράφους δεν πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού του επιλεγέντος Διευθυντή / της επιλεγείσας Διευθύντριας

ΙΙΙ. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας – Συνοδευτικά Έγγραφα

1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ριας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής, υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας κατά τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο, το αργότερο μέχρι την 28η Ιουνίου 2023 και ώρα 14.00, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις που τυχόν θα υποβληθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

2. Κάθε φάκελος πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να περιλαμβάνει σε υποφάκελο που φέρει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα κάτωθι:

α. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

β. Βιογραφικό σημείωμα

Στο βιογραφικό σημείωμα θα παρουσιάζονται διεξοδικά οι σπουδές, η επαγγελματική σταδιοδρομία, το επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή άλλο έργο, η κτηθείσα εμπειρία, οι επιδόσεις, οι πιστοποιημένες δεξιότητες κ.λπ. του υποψηφίου ή της υποψηφίας, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητά του/της, εφόσον εκτιμάται ότι πιστοποιεί τη συνδρομή αναγκαίου ή κρίσιμου κατά την παρούσα πρόσκληση προσόντος. Η έκθεση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να διενεργείται σε ρητή αναφορά προς τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα και λοιπά αξιολογικά κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα πρόκληση και να μνημονεύεται επακριβώς ο τίτλος ή το πιστοποιητικό, με τον προσδιορισμό που φέρει στο σώμα του, καθώς και η ημερομηνία και η αρχή ή ο φορέας έκδοσής του. Προκειμένου δε περί επιστημονικών ή καλλιτεχνικών εκδόσεων ή δημοσιεύσεων ή συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, θα πρέπει να μνημονεύονται σαφώς, κατά τα συνήθη ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οικεία στοιχεία έκδοσης.

γ. Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η προηγούμενη εμπειρία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο διαζευκτικά ή σωρευτικά (νομική πράξη διορισμού, συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας, συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά δημοσίων αρχών ή ασφαλιστικών οργανισμών) και η σε πολύ καλό επίπεδο γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας .

3. Σε χωριστό υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και κάθε άλλο ενισχυτικό στοιχείο κατά την κρίση τους, όπως ενδεικτικά τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υπηρεσιακές διακρίσεις, πιστοποιητικά απόδειξης πρόσθετης γλωσσομάθειας, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ., καθώς και λοιπά πιστοποιητικά απόδειξης των προσόντων. Για πτυχία της αλλοδαπής, πρέπει να προσκομίζεται και η σχετική πράξη αναγνώρισης τις ισοτιμίας/αντιστοιχίας τους με τους αντίστοιχούς τίτλους ελληνικών ιδρυμάτων από την αρμόδια δημόσια αρχή (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).

4. Στον φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να περιέχεται και πρόταση – υπόμνημα στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα συνοψίζει το όραμα και τους στόχους του για την εν λόγω Διεύθυνση, το πλαίσιο πραγματοποίησης, καθώς και προτάσεις για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι/ες θα έχουν σχηματίσει μια αρχική εικόνα της νομικής και οικονομικής πραγματικότητας της εν λόγω Διεύθυνσης, με βάση τα σχετικά δημόσια στοιχεία (νομοθετικό πλαίσιο κ.ά.).

5. Υπεύθυνη δήλωση, περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Όλα ανεξαιρέτως τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν νόμιμη επικύρωση από Δημόσια Αρχή ή Δικηγόρο.

Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τους τίτλους ή άλλα στοιχεία που επικαλείται στο βιογραφικό του/της σημείωμα για την πιστοποίηση των προσόντων του/της και της εναρμόνισής του/της με άλλο κριτήριο της παρούσας πρόσκλησης, και που ελήφθησαν υπ’ όψιν στην αξιολόγησή του/της, τότε απορρίπτεται η υποψηφιότητά του.

Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει ακόμη τον επίσημο τίτλο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την εκ μέρους του/της κατοχή προσόντος ή πλήρωση κριτηρίου της παρούσας (λ.χ. τη γλωσσομάθεια ή την ισοτιμία αλλοδαπού τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής), που ήδη διαθέτει και επικαλείται στην αίτησή του/της, τον τίτλο ή το πιστοποιητικό αναπληρώνει κάθε είδους βεβαίωση αρμόδιας αρχής (λ.χ. ΔΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιημένου φορέα (λ.χ. British Council) ότι αυτός/ή έχει υποβάλει αίτημα για την κατά περίπτωση κατάλληλη πιστοποίηση.

4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

5. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στον προβλεπόμενο χρόνο:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gfc.gr με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον/ην υποψήφιο/α (Στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου)

ή

β) σε φυσικό αρχείο στο πρωτόκολλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στη διεύθυνση: Χατζοπούλου 9, Τ.Κ.11524, Αθήνα.

Δεν θα γίνουν δεκτές ταχυδρομικές αποστολές.

ΙV. Δημοσιότητα της πρόσκλησης

Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ (www.gfc.gr). Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

V. Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων και Ορισμού

Για την αξιολόγηση του/ της υποψηφίου/ας ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 1. οι αιτήσεις ελέγχονται άμεσα από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΚΚ για την πληρότητα των υποβληθέντων συνοδευτικών της αίτησης εγγράφων. Αιτήσεις που δεν φέρουν το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων θα απορρίπτονται.
 2. Οι αιτήσεις που ελέγχθηκαν ως προς την τυπική συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογηθούν συγκριτικά και περαιτέρω μέσω συνέντευξης που θα διενεργηθεί από τη Γενική Διευθύντρια και με παρουσία μέλους ή μελών του ΔΣ του ΕΚΚ. Η συνέντευξη αυτή θα πραγματοποιηθεί με όποιο πρόσφορο μέσο, είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά, και θα συμπεριλαμβάνει τις ίδιες διαδικασίες για όλους τους/τις υποψηφίους/ιες (ενδεικτικά προφορική ανάπτυξη, γραπτή ανάπτυξη κ.λπ.). Κατά τη διαδικασία δε της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να παρουσιάσει σύντομα το περιεχόμενο του υπομνήματός του/της, κάνοντας, εφόσον το επιθυμεί, και χρήση των καταλλήλων μέσων ηλεκτρονικής παρουσίασης.

Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων η Γενική Διευθύντρια θα εισηγηθεί την πρότασή της για τον/την πιο κατάλληλο/η υποψήφιο/α στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ, το οποίο και θα αποφασίσει για την πρόσληψή του/ης.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων δεν επάγεται την υποχρέωση κατάρτισης πίνακα κατάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να καλεί τους/τις ενδιαφερομένους να παρέχουν συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών καθώς και να ζητεί πρόσθετα έγγραφα, εφόσον παραμένουν αμφιβολίες για τη συνδρομή των αναγκαίων τυπικών προσόντων του υποψηφίου. Το δικαίωμα αυτό καταλαμβάνει και πλημμέλειες της επικύρωσης των εγγράφων.

Μετά από την επιλογή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Ανάπτυξης και Παραγωγής, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον/την επιλεγέντα/επιλεγείσα την προσκόμιση: α) αντιγράφου ποινικού μητρώου, β) βεβαίωσης στρατολογικής κατάστασης και γ) κάθε άλλου κατά την κρίση του αναγκαίου πιστοποιητικού για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν συνοδεύονται από κάποιο από τα αναφερόμενα παραπάνω υπό αναγκαία στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης, καθώς όσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τους αναγκαίους όρους, που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, απορρίπτονται.

Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος / καμία υποψήφια κατά την κρίση της Γενικής Διευθύντριας ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συγκεντρώνει τα αναγκαία προσόντα και ικανότητες, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της εν λόγω θέσης επαναπροκηρύσσεται.Η συμμετοχή ενός μόνον υποψηφίου δεν κωλύει ούτε τη λήψη απόφασης υπέρ αυτού, ούτε τη λήψη απόφασης περί δημοσίευσης νέας Πρόσκλησης.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ

Μάρκος Χολέβας