Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α4: Ελεγκτής/ρια Οικονομικών Αποδόσεων Α

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143
ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_ Α4: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α

Σε συνέχεια της εξέτασης των ενστάσεων και σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 8/12.09.2023 και 10/15.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από τις υπ’ αριθμ. 1586/15.09.2023 και 1587/22.09.2023 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Α4: ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α, με σύμβαση μίσθωσης έργου, είναι ο κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΙΑΚΟΣ.