Οριστικά αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων  Έργου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143
ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_ Α2: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια της μη υποβολής ενστάσεων και σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 6/12.09.2023 και 9/14.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1586/15.09.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. επιτυχούσα για τη θέση με Κωδ. Α2: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, με σύμβαση μίσθωσης έργου, είναι η κα. ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑ.