Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Γραμματειακή υποστήριξη (Τ.Α_Α8)

για το Υποέργο (6) «Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας»

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου επαναπροκηρύσσει τη Θέση με κωδ. Τ.Α_Α8: Γραμματειακή υποστήριξη, για το Υποέργο (6) “Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας”.

Έργο «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143.

Το αντικείμενο εργασίας της θέσης «Γραμματειακή υποστήριξη» αφορά τις απαραίτητες ενέργειες γραμματειακής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου.