Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου (Τ.Α_Α2)

για το Υποέργο (6) «Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας»

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου επαναπροκηρύσσει τη Θέση Συντονιστή/ριας Αξιολογήσεων Έργου, για το Υποέργο (6) “Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας”. Έργο “Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5174143.

Κύριο αντικείμενο εργασίας του/της Συντονιστή/ριας Αξιολογήσεων Έργου είναι να συντονίζει τις διαδικασίες επιλογής και τις εργασίες των Αναγνωστών – Αξιολογητών, έως και την τελική επιλογή των έργων προς χρηματοδότηση, με στόχο την ακριβή τήρηση των κανόνων διαφάνειας και την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής.