Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Τ.Α_Α8

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μιας (1) συνεργάτη/ιδας για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400034), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης (Τ.Α_Α8). Το αντικείμενο εργασίας της θέσης «Γραμματειακή υποστήριξη» αφορά τις απαραίτητες ενέργειες γραμματειακής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά λήγει: 9/11/2023 και ώρα 14:00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο το πλήρες κείμενο της επαναληπτικής προκήρυξης: