Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) ΕΚΚ 1/2023 “Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού” (Υποέργο 4)

ΠΡΑΞΗ: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» ΟΠΣ 5074743

Αθήνα, 17.02.2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 1/2023 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΑΥΞΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: 182855 (ΤΜΗΜΑ 1), 182856 (ΤΜΗΜΑ 2), 182858 (ΤΜΗΜΑ 3), 182859 (ΤΜΗΜΑ 4), 182860 (ΤΜΗΜΑ 5), 182861 (ΤΜΗΜΑ 6), 182862 (ΤΜΗΜΑ 7), 182864 (ΤΜΗΜΑ 8), 182867 (ΤΜΗΜΑ 9), 182869 (ΤΜΗΜΑ 10) ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16.02.2023

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • τη με αρίθμ. 1826/11.05.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» και MIS 5074743 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως ισχύει,
  • την υπό στοιχεία 120766/13.12.2022 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός,
  • την απόφαση της υπ’ αριθμ. 1563/26.01.2023 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου περί έγκρισης του από 13.01.2023 1ου Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός υπό στοιχεία 5/2022 και περί έγκρισης της Νέας Προκήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω Των Ορίων» ΕΚΚ 1/2023 «Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού» (Υποέργο 4) και των όρων αυτού.

και σε συνέχεια των:

α. υπό στοιχεία 2141/16.2.2023 και 2144/16.2.2023 αιτημάτων που παρελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά για τα επιμέρους Τμήματα του προαναφερόμενου διαγωνισμού,

β. του υπό στοιχεία 7529 ΕΞ/16.2.2023 εγγράφου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 16.02.2023», το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΕΚΚ,

γ. το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί του θέματος αρχικά έληγαν την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 11:00 π.μ., ήτοι στο κρίσιμο διάστημα που το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δεν λειτουργούσε, και συνεπώς δεν ήταν δυνατό οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους,

η αναθέτουσα αρχή μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς του θέματος στις 24.02.2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 24.02.2023 και ώρα 13.00 μ.μ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο σύστημα βάσει του άρθρου 2.1.3, μαζί με τη νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Καρτάλου