Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής»

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

προκηρύσσει

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του συνολικά χαμηλότερου προσφερόμενου διαχειριστικού κόστους για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής των μελών της Διοίκησης, στελεχών και υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, συνολικού  προϋπολογισμού έως 42.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/07/2023 και ώρα 11:00. H διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2023.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε  επίσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αύξων αριθμός: 198241).