Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου προκηρύσσει

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό  με  κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, συνολικού  προϋπολογισμού έως 90.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18/12/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. H διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο ΕΣΗΔΗΣ ( συστημικός αύξων αριθμός : 277154) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.gfc.gr.   

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΚΚ
Μάρκος Χολέβας