Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω των Ορίων» για την επιλογή Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση συστήματος υλοποίησης του έργου: «Sub 5. ΕΚΚ: προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας».

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» για την επιλογή Συμβούλου Διοίκησης για την οργάνωση συστήματος υλοποίησης του έργου: «Sub 5. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας».

Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07.08.2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07.08.2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 31.12.2025