Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Γραμματειακή Υποστήριξη (Τ.Α_Α8)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μια (1) συνεργάτη/ιδα  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) στο πλαίσιο του 6ου ΥΕ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174143  στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Next Generation EU.

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση σε .pdf κάνοντας κλικ εδώ.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχοντας υπόψη:

 1. Tον Ιδρυτικό Νόμο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), όπως ισχύει,
 2. Tη με αρ. πρωτ. 415383/02.09.2021 (ΦΕΚ Β’ 4051) ΚΥΑ «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου»,
 3. Τη με αριθμ. 119126/ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄4498/29.9.21) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
 4. Τη με αριθμ. 50158/30.03.2023 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ», κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174143 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ενάριθμο ΠΔΕ, στη ΣΑΤΑ 014, 2023ΤΑ01400034,
 5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/TΔΥΕΦ/528872/48411/38809 /36734/1159/ 28.9.2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/29.9.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 562640/22.11.2021 και 402694/24.8.2022 αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση απόφασης διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 1010/ΥΟΔΔ/27.11.2021 και ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/1.9.2022 αντίστοιχα), σε συνδυασμό με την από 12/9/2022 διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 827/ΥΟΔΔ/12.9.2022),
 6. Την υπ’ αριθμ. 152153/30.03.2023 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανανέωση της θητείας της Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ).» (ΦΕΚ 295/ΥΟΔΔ/31.3.2023),
 7. Την υπ’ αριθμ.  1570/06.04.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρο Κινηματογράφου για την Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»,
 8. Την υπ’ αριθμ.  1570/06.04.2023 Απόφαση του Δ.Σ του Ελληνικού Κέντρο Κινηματογράφου για την έγκριση των Επιτροπών του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»,
 9. Την υπ’ αριθμ. 1578/22.06.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρο Κινηματογράφου για έγκριση της δημοσίευσης της παρούσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μιας (1) συνεργάτη/ιδας για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400034), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

Το έργο «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» αφορά στην υλοποίηση πέντε (5) διακριτών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων/ Δράσεων με ωφελούμενους κινηματογραφικούς παραγωγούς και σκηνοθέτες/ παραγωγούς μέσω πέντε (5) Προσκλήσεων του ΕΚΚ που θα εκδοθούν από το 2023 έως το 2025. Ειδικότερα:

A)         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ Ή ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
B)         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (DEVELOPMENT) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Γ)          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MICRO BUDGET-SHORT
Δ)         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ MICRO BUDGET-PLUS
Ε)          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ»

Στο πλαίσιο του 6ου ΥΕ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» και προκειμένου να οργανωθεί αποτελεσματικά το έργο σε όλα τις επιμέρους πτυχές του, θα εργαστεί υπό την επίβλεψη των στελεχών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Ομάδα Εργασίας από εξειδικευμένους στα επιμέρους αντικείμενα του έργου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τη θέση Γραμματειακής υποστήριξης (Τ.Α_Α8).

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΝ ΦΠΑ (€)
Τ.Α_Α8ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ130 ΜΗΝΕΣ (Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025)42.750,00

Τόπος εργασίας: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου,
Διεύθυνση: Χατζοπούλου 9, Αθήνα, 115 24.

Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται κατόπιν παραλαβής τριμηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων σχετικά με την γραμματειακή υποστήριξη, συνοδευόμενες από τα κυριότερα αρχεία που παρήχθησαν σε κάθε περίοδο.

Η διάρκεια του έργου για τη θέση «Γραμματειακή Υποστήριξη» δύναται να παραταθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), εάν σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Παραταθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και η ημερομηνία λήξης των σχετικών Πακέτων Εργασίας, με αντίστοιχη τροποποίηση της Αυτεπιστασίας.
 2. Υπάρχουν οι ανάλογες ανάγκες για την εύρυθμη υλοποίηση των αντίστοιχων Πακέτων Εργασίας.
 3. Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στον προϋπολογισμό του έργου.
 4. Πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων ενεργούς σύμβασης.
 5. Το επιτρέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης της Πράξης προς το Δ.Σ. του ΕΚΚ και απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΚ περί έγκρισής της.

Το ΕΚΚ δύναται, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου του συνεργάτη και την απόφαση του Δ.Σ. του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/ην συνεργάτη/ιδα οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της, αζημίως για το ΕΚΚ, αν εκλείψουν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου ή αν προκύψουν περιστατικά που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του έργου από τον αντισυμβαλλόμενο, όπως ενδεικτικά η διακοπή χρηματοδότησης του έργου. Διευκρινίζεται ότι το ΕΚΚ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα όπως σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης του/ης αντισυμβαλλόμενου/ης, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή υλοποίηση του εκτελούμενου έργου να αναθέσει, τυχόν, από την αυτεπιστασία υπολειπόμενο έργο για την αντίστοιχη θέση σε επόμενο/η (διαθέσιμο/η) υποψήφιο/α από τον πίνακα κατάταξης της αυτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το αντικείμενο εργασίας της θέσης «Γραμματειακή υποστήριξη» αφορά τις απαραίτητες ενέργειες γραμματειακής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου.

ΙΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Απόδειξη με προσκόμιση καταλλήλων δικαιολογητικών:

 1. Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ).
 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε γραμματειακή υποστήριξη, στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.
 3. Πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης:

 1. Αντίληψη και κατάλληλη προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της θέσης.
 2. Αντίληψη των απαιτήσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και της λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
 3. Γνώση του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.
 4. Οργανωτικές ικανότητες.
 5. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν σχετικό φάκελο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@gfc.gr. Ο φάκελος θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα(π.χ. πτυχία, διπλώματα ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις σεμιναρίων και εργοδοτών κ.λπ.).

Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή. Σημειώνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά λήγει 11/07/2023 και ώρα 14:00.

VΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των προσόντων που αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω, στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου ΙΙΙ. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Χρόνος επαγγελματικές εμπειρίας πέρα από τον ελάχιστο απαιτούμενο48 ΜΟΝΑΔΕΣ
2Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου7 ΜΟΝΑΔΕΣ
3Ξένες Γλώσσες10 ΜΟΝΑΔΕΣ
4Προσόντα που ελέγχονται στο πλαίσιο συνέντευξης35 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ100 ΜΟΝΑΔΕΣ

1.         Ως βαθμολογούμενος χρόνος εμπειρίας νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε γραμματειακή υποστήριξη, στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων πέρα από τον ελάχιστο απαιτούμενο. Η βαθμολογία δίδεται αναλογικά με τον αποδεικνυόμενο χρόνο εμπειρίας πέρα από τον ελάχιστο απαιτούμενο (5 έτη, βλ. κεφάλαιο ΙΙΙ. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων), με μέγιστο τις 48 μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 60 μήνες ή 5 έτη εμπειρίας (δηλαδή ένας μήνας εμπειρίας αντιστοιχεί σε 0,8 της μονάδας). Συνολική εμπειρία άνω των 10 ετών δεν προσμετράται.

2.         Σε ό,τι αφορά στις σπουδές, θα βαθμολογηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης με 7 μονάδες.

3.         Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας αφορά γλώσσα πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων, μεταξύ των ακολούθων: γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά. Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 5 μονάδες. Γλωσσικά προσόντα πέρα από το μέγιστο όριο των 5 μονάδων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στη βαθμολόγηση.

ΓΝΩΣΗΑΡΙΣΤΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗΚΑΛΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ543

4.         Σε συνέντευξη θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα προσόντα που αποδεικνύονται με προσκόμιση δικαιολογητικών.

VΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αθήνας. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://gfc.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν δεσμεύει το φορέα να συνάψει συνεργασία με τους/ις ενδιαφερόμενους/ες και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγμένα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν.3528/2007.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, το ΕΚΚ θα αναρτήσει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην έδρα του, στην παραπάνω διεύθυνση, και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) στελέχη του φορέα. Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του φορέα στο διαδίκτυο.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει τον/ην συνεργάτη/ιδα με σύμβαση μίσθωσης έργου, μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η συνεργασία με τον/ην υποψήφιο/α που δεν δικαιούται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Ο/η συνεργάτης/ιδα του/ης οποίου/ας λύεται η σύμβαση λαμβάνει την αμοιβή που προβλέπεται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της λύσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

VII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν στο ΕΚΚ ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΕΚΚ στην παραπάνω διεύθυνση. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Η Γενική Διευθύντρια ΕΚΚ

Αθηνά Καρτάλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΚΚ

Όνομα:…………….

Επώνυμο:…………………….

Διεύθυνση:………………

Τηλέφωνα:………………….

Ηλεκτρονική Δ/νση (email):…………………..

Σας υποβάλλω αίτηση για την κάλυψη μίας θέσης με «κωδ. Τ.Α_Α8 Γραμματειακή υποστήριξη», με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αριθμ …………….. στο πλαίσιο του έργου «Sub. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΣ ΤΑ 5174143».

Ο αιτών/ η αιτούσα

…………………………..

(Ονοματεπώνυμο)

……………………………

Υπογραφή

Αθήνα, …./…./2023 (ημερομηνία)

Συνημμένα:

……………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Κατεβάστε ολόκληρο το παράρτημα II με τους αναλυτικούς πίνακες, σε .pdf, κάνοντας κλικ εδώ.