Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»του Έργου «Sub .5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α8: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7/12.09.23 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1586/15.09.23 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. δεν βρέθηκε υποψήφιος/α που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α8: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.

Στο πλαίσιο του του Υποέργου (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143, η διαδικασία θα επαναληφθεί.