Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 13/04.12.2023 και 14/14.12.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1596/18.12.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α8: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι ο κος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ (α.π. 12028/ 06.11.23). Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης