Αποτελέσματα για τη θέση Τ.Α_Α3: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (6) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5174143

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. Τ.Α_Α3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 11/18.09.2023 και 12/20.09.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή τους από την υπ’ αριθμ. 1587/22.09.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., επιτυχών για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, σε συνέχεια της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, είναι ο κος. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ (α.π. 9547/31.08.23).