Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α8: Γραμματειακή Υποστήριξη

Για το Υποέργο (6) «Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας», του Έργου «Sub 5. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας με κωδικό ΟΠΣ 5174143.

Μετά και το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων, ανακοινώνουμε ότι δεν βρέθηκε υποψήφιος/α που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α8: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου και γι’ αυτό η διαδικασία θα επαναληφθεί.