Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α1: Συντονιστής/ρια έργου

Για το υποέργο (6) «Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας», του Έργου «Sub. 5 Eλληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας» με κωδικό ΟΠΣ 5174143

Σε συνέχεια της μη υποβολής ενστάσεων και σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 1/13.07.2023 και 5/18.07.2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1582/21.07.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. επιτυχούσα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, με σύμβαση μίσθωσης έργου, είναι η κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.