Αναγγελία για τη θέση με κωδ. Τ.Α_Α2: Συντονιστής/ρια Αξιολογήσεων Έργου

Για το Υποέργο (6) «Υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της κινηματογραφίας», του Έργου «Sub.5. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας» με κωδικό ΟΠΣ 5174143.

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1584/09.08.2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. όπου εγκρίθηκε το 1o Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία συστάθηκε με τις 1570/06.04.2023 και 1580/06.07.2023  αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., ανακοινώνουμε ότι δεν βρέθηκε υποψήφιος/α που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση με Κωδ. Τ.Α_Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου και γι’ αυτό η διαδικασία θα επαναληφθεί.