Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για work in progress

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

το αργότερο δυο εβδομάδες πριν από την συμμετοχή στο work-in-progress πρόγραμμα
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: προώθηση
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους, μικρού μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 2 000 €
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Προώθησης - Hellas Film

Στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσης για την προώθηση των ταινιών, ανακοινώνεται πρόγραμμα που υποστηρίζει την συμμετοχή σχεδίων ελληνικής πρωτοβουλίας σε εξέλιξη σε προγράμματα work-in-progress με στόχο το έργο να παρουσιαστεί σε εταιρείες διεθνών πωλήσεων, προγραμματιστές φεστιβάλ και διανομείς.

Επιλέξιμες για το πρόγραμμα αυτό είναι οι ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production και έχουν επιλεγεί να παρουσιαστούν ως work-in-progress σε αναγνωρισμένο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου ή άλλη εκδήλωση για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου. Αφορά σε ταινίες μικρού ή μεγάλου μήκους ανεξαρτήτως είδους (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation), ανεξάρτητα από το αν είναι συμπαραγωγές του ΕΚΚ. Οι ταινίες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της έκδοσης ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτή ορίζεται στον ν. 3905/άρθρα 3 & 4.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής ταινίας διεθνώς, καθώς και να συμβάλλει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της στρατηγικής προώθησης και διεθνούς φεστιβαλικής πορείας της ταινίας.

Δικαίωμα κατάθεσης έχει ο παραγωγός της ταινίας. Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr έως δύο εβδομάδες πριν από την συμμετοχή στο work-in-progress πρόγραμμα. Οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός ενός (1) μηνός.

Οι ταινίες που ενισχύονται για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται στον προωθητικό κατάλογο της Hellas Film ανεξάρτητα από το αν είναι συμπαραγωγής του ΕΚΚ ή όχι.

Το ποσό χρηματοδότησης για συμμετοχή σε work-in-progress screening σε Πρόγραμμα ή Φεστιβάλ καθορίζεται από την Διεύθυνση Προώθησης κατά ανώτατο στα 2.000€ και σύμφωνα με την λίστα με τα επιλέξιμα προγράμματα που παρατίθεται παρακάτω.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση μια σειρά από κριτήρια, όπως:

 • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και των οικονομικών στοιχείων
 • Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης & διανομής της ταινίας & η προοπτική της σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται
 • Η δυνατότητα της ομάδας παραγωγής να φέρει εις πέρας την στρατηγική προώθησης και διανομής που έχει σχεδιαστεί.
 • Απαιτείται η προσκόμιση της επίσημης πρόσκλησης από το πρόγραμμα.
 • Η αξιολόγηση του δείγματος, σύμφωνα με το οποίο επιλέχτηκε το σχέδιο στο εκάστοτε πρόγραμμα
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Δημιουργία υλικού προβολής
 • Δημιουργία προωθητικού υλικού
 • Έξοδα μετάβασης συντελεστών στον τόπο διεξαγωγής του φεστιβάλ/προγράμματος
 • Έξοδα διαμονής συντελεστών στον τόπο διεξαγωγής του φεστιβάλ/προγράμματος
 • Έξοδα υποτιτλισμού
Διαδικασία υποβολής-αξιολόγησης-έγκρισης
 • Αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης για work-in-progress screenings κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης.
 • Ο παραγωγός της ταινίας, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το ΕΚΚ από προηγούμενα έργα (π.χ. παράδοση υλικών ταινίας, ολοκλήρωση απολογισμού, εκμετάλλευση), θεωρείται μη επιλέξιμος και η αίτησή του δεν αξιολογείται μέχρι να ανταποκριθεί και αποκαταστήσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις προ το ΕΚΚ.
 • Η χρηματοδότηση από το ΕΚΚ έχει τη μορφή ενίσχυσης.
 • Μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, οι υποβληθείσες αιτήσεις αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Προώθησης – Hellas Film αυστηρά στη χρονολογική σειρά κατάθεσής τους.
 • Το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων στο εν λόγω πρόγραμμα ετησίως, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης κάθε αιτήματος, εξαρτώνται από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος.
 • Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προώθησης-Hellas Film
 • Οι αποφάσεις στο Πρόγραμμα ενίσχυσης για work-in-progress screenings ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιεχόμενο φακέλου υποψηφιότητας
 1. Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-services.gfc.gr
 2. Link αποσπάσματος της ταινίας
 3. Αναλυτικό κοστολόγιο δαπανών
 4. Σχεδιασμός φεστιβαλικής πορείας
 5. Στρατηγική πωλήσεων
 6. Σκεπτικό για το πώς η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει την φεστιβαλική πορεία και τις πωλήσεις της ταινίας.
Καταβολή ποσού και απολογιστική διαδικασία
 • Ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στο ΕΚΚ νόμιμα παραστατικά επ’ ονόματί του βάσει των επιλέξιμων δαπανών με αναφορά στον τίτλο της ταινίας, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο οικονομικός απολογισμός δαπανών για την προώθηση της ταινίας υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης μειώνεται ισόποσα.
 • Το ΕΚΚ θα προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης μετά την παραλαβή νόμιμου παραστατικού από τον δικαιούχο προς το ΕΚΚ με το τελικό ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης κατόπιν του απολογιστικού ελέγχου, καθώς και την προσκόμιση/ανάρτηση/κατάθεση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου προβλέπεται. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το ΕΚΚ.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΕΥΡΩΠΗ
 1. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ (IDFA) (Ολλανδία)
 2. Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί (Γαλλία)
 3. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (Ιταλία)
 4. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου (Γερμανία)
 5. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Γίχλαβα (Τσεχία)
 6. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γκέτεμποργκ (Σουηδία)
 7. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Cinekid (Ολλανδία)
 8. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών (Γαλλία)
 9. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι (Τσεχία)
 10. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Κοπεγχάγης (CPH: DOX) (Δανία)  
 11. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κότμπους, Cottbus (Γερμανία)
 12. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Les Arcs (Γαλλία)
 13. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λοκάρνο (Ελβετία)
 14. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Κινουμένων Σχεδίων Λειψίας (Γερμανία)
 15. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρότερνταμ (Ολλανδία)
 16. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν (Ισπανία)
 17. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
 18. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Σέφιλντ (Η.Β.)
 19. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σόφιας Sofia Meetings (Βουλγαρία)
 20. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Black Nights Ταλίν (Εσθονία)
 21. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τεργέστης When East Meets West (Ιταλία)
 22. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τορίνο (Ιταλία)
 23. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρανσυλβανίας (Ρουμανία)
 24. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Visions du Reel (Ελβετία)
 25. CEE Animation Forum (Τσεχία)
 26. European Work in Progress Cologne (Γερμανία)
 27. First Cut Lab (Γαλλία)
 28. Kids Kino Lab (Πολωνία)
 29. MEDIMED The Euromed Docs Market (Ισπανία)
 30. MidPoint Editing Room (Τσεχία)
 31. MIA International Audiovisual Market (Ιταλία)
 32. Sunny Side of the Doc (Γαλλία)
ΑΜΕΡΙΚΗ
 1. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Η.Π.Α.)
 2. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τορόντο (Καναδάς)
 3. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Hot Docs (Καναδάς)
 4. Ventana Sur (Αργεντινή)
ΑΣΙΑ – ΩΚΕΑΝΙΑ – ΑΦΡΙΚΗ
 1. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κωνσταντινούπολης Meetings on the Bridge (Τουρκία)
 2. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μαρακές – Atlas Ateliers (Mαρόκο)
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

*Περιλαμβάνονται όλα τα φεστιβάλ & προγράμματα της παραπάνω λίστας καθώς και τα εξής:

ΕΥΡΩΠΗ
 1. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κλερμόν-Φεράν (Γαλλία)
 2. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Όμπερχαουζεν (Γερμανία)
 3. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τransylvania Shorts (Ρουμανία)
 4. European Short Pitch Ιn-progress
 5. Winterthur Internationale Kurzfilmtage (Ελβετία)