Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Πρόγραμμα προώθησης κινηματογραφικού έργου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

3 εβδομάδες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ ή 10 ημέρες από την παραλαβή επίσημης πρόσκλησης του Φεστιβάλ για την πρεμιέρα του κινηματογραφικού έργου
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: προώθηση
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους, μικρού μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 12 000 €
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Προώθησης - Hellas Film

Επιλέξιμες ταινίες για το πρόγραμμα αυτό είναι οι ταινίες που έχουν επιλεγεί για διεθνή πρεμιέρα σε αναγνωρισμένο φεστιβάλ κινηματογράφου. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής ταινίας διεθνώς, καθώς και να συμβάλλει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της στρατηγικής προώθησης και διεθνούς φεστιβαλικής πορείας της ταινίας.

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης έχει ο παραγωγός της ταινίας. Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr είτε τρεις (3) εβδομάδες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ είτε μέχρι και δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που η παραγωγή λαμβάνει την επίσημη πρόσκληση του Φεστιβάλ για πρεμιέρα κινηματογραφικού έργου. Οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός ενός (1) μηνός.

Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται από την Διεύθυνση Προώθησης σύμφωνα με την λίστα φεστιβάλ του Παραρτήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση μια σειρά από κριτήρια, όπως:

 • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και των οικονομικών στοιχείων
 • Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ταινίας & η προοπτική της σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται
 • Η δυνατότητα της ομάδας παραγωγής να φέρει εις πέρας την στρατηγική προώθησης που έχει σχεδιαστεί.
 • Για την οικονομική ενίσχυση για πρεμιέρα σε διεθνές φεστιβάλ, απαιτείται η προσκόμιση της επίσημης πρόσκλησης από το φεστιβάλ.
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Δημιουργία υλικού προβολής (συμπεριλαμβανομένου υλικού που προσφέρει καθολική προσβασιμότητα)
 • Δημιουργία προωθητικού υλικού
 • Δαπάνες επικοινωνίας (ηλεκτρονική, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, έντυπη διαφήμιση)
 • Προωθητικές δράσεις/εκδηλώσεις
 • Έξοδα μετάβασης συντελεστών στον τόπο διεξαγωγής του φεστιβάλ
 • Έξοδα διαμονής συντελεστών στον τόπο διεξαγωγής του φεστιβάλ
 • Έξοδα υποτιτλισμού
Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης
 • Αιτήσεις στο πρόγραμμα προώθησης κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός ενός (1) μηνός.
 • Ο παραγωγός της ταινίας, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του προς το ΕΚΚ. από προηγούμενα του έργα (π.χ. παράδοση υλικών ταινίας, ολοκλήρωση απολογισμού, εκμετάλλευση), θεωρείται ως μη επιλέξιμος και η αίτησή του δεν αξιολογείται μέχρι να ανταποκριθεί και αποκαταστήσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το ΕΚΚ.
 • Η χρηματοδότηση από το ΕΚΚ. έχει τη μορφή ενίσχυσης.
 • Μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, οι υποβληθείσες αιτήσεις αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Προώθησης-Hellas Film αυστηρά με την χρονολογική σειρά κατάθεσής τους.
 • Το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων στο εν λόγω πρόγραμμα ετησίως, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης κάθε αιτήματος, εξαρτώνται από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος.
 • Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προώθησης-Hellas Film.
 • Οι αποφάσεις στο Πρόγραμμα προώθησης ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιεχόμενα φάκελου υποψηφιότητας
 1. Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-services.gfc.gr
 2. Link ταινίας
 3. Αναλυτικό κοστολόγιο δαπανών
 4. Εικαστική προσέγγιση του προωθητικού υλικού
 5. Σχεδιασμός φεστιβαλικής πορείας
 6. Στρατηγική πωλήσεων
Καταβολή ποσού και απολογιστική διαδικασία

Ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στο ΕΚΚ νόμιμα παραστατικά επ’ ονόματί του βάσει των επιλέξιμων δαπανών με αναφορά στον τίτλο της ταινίας, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο οικονομικός απολογισμός δαπανών για την προώθηση της ταινίας υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, μειώνεται ισόποσα και το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

Το ΕΚΚ θα προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης μετά την παραλαβή νόμιμου παραστατικού από τον δικαιούχο προς το ΕΚΚ με το τελικό ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης κατόπιν του απολογιστικού ελέγχου, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όπου προβλέπεται. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το ΕΚΚ.

Παράρτημα

Για το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και τα αναγνωρισμένα φεστιβάλ ανατρέξτε στο παράρτημα με τη λίστα των φεστιβάλ εδώ.