Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Πρόγραμμα ενίσχυσης φεστιβάλ κινηματογράφου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

τρεις μήνες πριν την έναρξη της εκδήλωσης
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: φεστιβάλ
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους, μικρού μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: φεστιβάλ κινηματογράφου
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 5 000 €
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Προώθησης - Hellas Film

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, μέσω της Διεύθυνσης Προώθησης (Hellas Film) παρέχει οικονομική ενίσχυση σε φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ισχύει στον νόμο 3905/2010 (άρθρα 10 & 18). Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση αποδοτικότερων συνθηκών προβολής και επικοινωνίας των ελληνικών ταινιών, ώστε να μεγιστοποιείται η δυνατότητα συνάντησης των ταινιών με το κοινό τους. Το πρόγραμμα δεν αφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις. Το παρόν πρόγραμμα αφορά σε φεστιβάλ για τα οποία η Hellas Film δεν έχει προγραμματίσει ειδικές δράσεις και συνέργειες.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης φεστιβάλ κινηματογράφου καλύπτει τα παρακάτω:

 • Θεσμοθέτηση χρηματικών βραβείων, σε επιλεγμένα φεστιβάλ στην Ελληνική επικράτεια
 • Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας των συντελεστών των ελληνικών ταινιών
 • Screening Fees προς τις ελληνικές ταινίες
 • Δαπάνες που συνδράμουν στην βελτίωση των συνθηκών προβολής
 • Δαπάνες επικοινωνίας του ελληνικού προγράμματος

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης έχουν φεστιβάλ κινηματογράφου (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • 30% του προγράμματος τουλάχιστον είναι Ελληνικό.
 • Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό τμήμα.
 • Το φεστιβάλ διοργανώνεται ετησίως ή κάθε δύο χρόνια. Προτεραιότητα θα δοθεί σε διοργανώσεις που ήδη υλοποιούνται τουλάχιστον κατά τα προηγούμενα δύο έτη ώστε να υπάρχει εικόνα για τον χαρακτήρα της διοργάνωσης και απολογιστικά στοιχεία.

Οι αιτήσεις κατατίθενται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης είναι €5.000.

Το ΕΚΚ μέσω της Hellas Film θέτει τις εξής προτεραιότητες σε σχέση με τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνει σε φεστιβάλ κινηματογράφου:

 • Ανάδειξη του ελληνικού κινηματογράφου και των δημιουργών του.
 • Συμβολή στην εξωστρέφεια της Ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας.
 • Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια & το εξωτερικό.
 • Ανάπτυξη κοινού
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την συμπεριληπτικότητα, την προσβασιμότητα και την συμμετοχικότητα.
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, στην αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση μια σειρά από κριτήρια, όπως:

 • Συνάφεια πρότασης με τις προτεραιότητες του ΕΚΚ
 • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και των οικονομικών στοιχείων, ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων
 • Η εμπειρογνωμοσύνη της ομάδας διοργάνωσης & των εμπλεκόμενων φορέων
 • Η ύπαρξη χρηματοδότησης ή δυνατότητα εύρεσης χρηματοδότησης.
 • Η στρατηγική ανάπτυξης κοινού
 • Η προοπτική εξέλιξης της πρωτοβουλίας σε βάθος χρόνου
 • Η πρωτοτυπία και καινοτομία της προτεινόμενης δράσης
 • Η ενίσχυση της διεθνούς θέσης του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου
Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης
 • Τα ενδιαφερόμενα φεστιβάλ που δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το ΕΚΚ καταθέτουν αίτηση-πρόταση συνεργασίας ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης για την οποία αιτούνται οικονομική ενίσχυση.
 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός ενός (1) μηνός.
 • Τόσο η αίτηση, όσο και ο απολογισμός για την ενίσχυση της εκδήλωσης, κατατίθενται στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr
 • Η χρηματοδότηση από το ΕΚΚ έχει τη μορφή ενίσχυσης.
 • Το φεστιβάλ παρέχει ανταποδοτικά οφέλη προς το Ε.Κ.Κ. που διευκρινίζονται στην αίτηση οικονομικής ενίσχυσης.
 • Μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, οι υποβληθείσες αιτήσεις αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Προώθησης-Hellas Film αυστηρά με την χρονολογική σειρά κατάθεσής τους.
 • Το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων στο εν λόγω πρόγραμμα ετησίως, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης προς το κάθε φεστιβάλ, εξαρτώνται από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος.
 • Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προώθησης-Hellas Film.
 • Οι αποφάσεις στο πρόγραμμα ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιεχόμενα φάκελου υποψιφιότητας
 1. Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-services.gfc.gr
 2. Περιγραφή της εκδήλωσης
 3. Στρατηγική ανάπτυξης κοινού
 4. Αναλυτικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης
 5. Οικονομικός & καλλιτεχνικός απολογισμός των δύο προηγούμενων ετών
 6. Ανταποδοτικά οφέλη προς το ΕΚΚ
Καταβολή ποσού και απολογιστική διαδικασία
 • Το φεστιβάλ πρέπει να προσκομίσει στο ΕΚΚ νόμιμα παραστατικά επ’ ονόματί του βάσει των επιλέξιμων δαπανών, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο οικονομικός απολογισμός δαπανών υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, μειώνεται ισόποσα και το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης.
 • Το ΕΚΚ θα προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης μετά την παραλαβή νόμιμου παραστατικού από τον δικαιούχο προς το ΕΚΚ με το τελικό ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης κατόπιν του απολογιστικού ελέγχου, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όπου προβλέπεται. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το ΕΚΚ
 • Τα βραβεία θα καταβληθούν στο φεστιβάλ κατόπιν προσκόμισης νομίμου παραστατικού.
 • Το φεστιβάλ παρέχει συγκεκριμένα ανταποδοτικά οφέλη προς το ΕΚΚ, σε συνάρτηση με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που δίδεται, τα οποία αναγράφονται λεπτομερώς στο αίτημα οικονομικής ενίσχυσης που στέλνει το φεστιβάλ προς το ΕΚΚ Παρακάτω είναι τα ελάχιστα ανταποδοτικά οφέλη που θα παρέχει το φεστιβάλ στο ΕΚΚ:
  • Για ενίσχυση μέχρι 2 000 €
   • Τοποθέτηση λογοτύπου του ΕΚΚ στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Φεστιβάλ, στην αφίσα & λοιπά προωθητικά υλικά, καθώς και αναφορές σε δελτία Τύπου
   • Μία ολοσέλιδη καταχώρηση στον έντυπο κατάλογο του φεστιβάλ
   • Καταχώριση στον ηλεκτρονικό κατάλογο του φεστιβάλ
   • Πρόσκληση & φιλοξενία ενός εκπροσώπου του ΕΚΚ
   • Ο εκπρόσωπος του ΕΚΚ θα απονέμει το βραβείο που το ΕΚΚ χρηματοδοτεί.
   • Προβολή σποτ ΕΚΚ στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ
  • Για ενίσχυση άνω των 2 000 € και μέχρι 5 000 €
   • Τοποθέτηση λογοτύπου του ΕΚΚ στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Φεστιβάλ, στην αφίσα & λοιπά προωθητικά υλικά, καθώς και αναφορές σε δελτία Τύπου
   • Δύο ολοσέλιδες καταχωρήσεις στον έντυπο κατάλογο του φεστιβάλ
   • Καταχώριση στον ηλεκτρονικό κατάλογο του φεστιβάλ
   • Πρόσκληση & φιλοξενία ενός εκπροσώπου του ΕΚΚ
   • Ο εκπρόσωπος του ΕΚΚ θα απονέμει το βραβείο που το ΕΚΚ χρηματοδοτεί.
   • Προβολή σποτ Ε.Κ.Κ. στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ
   • Website banner
   • Προβολή του ΕΚΚ ως υποστηρικτή σε μία αναπτυξιακή δράση
   • Προβολή του ΕΚΚ ως υποστηρικτή στις τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ

Αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα απολογιστικά στοιχεία εντός του προβλεπόμενου χρόνου σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε το φεστιβάλ δεν θα είναι επιλέξιμο για μελλοντική οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΚ.