Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ

Πρόγραμμα διανομής κινηματογραφικού έργου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διανομής της ταινίας
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: διανομή
Τύπος | είδος: μεγάλου μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: διανομέας ή παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 20 000 €
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Προώθησης - Hellas Film

Επιλέξιμες ταινίες για το πρόγραμμα αυτό είναι οι ταινίες που πρόκειται να τύχουν διανομής σε κινηματογραφική/ες αίθουσα/ες ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στην ελληνική επικράτεια. Στόχος του προγράμματος είναι η συνάντηση της ελληνικής ταινίας με το εγχώριο κοινό της, πρωτίστως στην κινηματογραφική αίθουσα, καθώς και η διευρυμένη παρουσία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης έχει ο διανομέας της ταινίας ή ο παραγωγός, εφόσον κάνει ο ίδιος την διανομή. Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία εξόδου της ταινίας.

Το ποσό ενίσχυσης για διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες μπορεί να ανέλθει κατά ανώτατο μέχρι €20.000 ανά ταινία. Σε περιπτώσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός διανομής της ταινίας δεν ξεπερνά τις €10.000 το ΕΚΚ δύναται να καλύπτει το 100% του ποσού. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό είναι μεταξύ €10.001-€20.000 το ποσό ενίσχυσης μπορεί να καλύψει μέχρι το 70% των συνολικών δαπανών διανομής της ταινίας.

Το ποσό ενίσχυσης για online διανομή μπορεί να ανέλθει κατά ανώτατο μέχρι €10.000 ανά ταινία.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση μια σειρά από κριτήρια, όπως:

 • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και των οικονομικών στοιχείων.
 • Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική διανομής της ταινίας & η προοπτική της σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
 • Η δυνατότητα της ομάδας να φέρει εις πέρας την στρατηγική διανομής που έχει σχεδιαστεί.
 • Η προοπτική για διανομή της ταινίας εκτός Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ώστε να ενισχυθεί η κυκλοφορία ελληνικών ταινιών στην επαρχεία.
 • Απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης της εταιρείας παραγωγής με τον διανομέα.
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Δημιουργία υλικού προβολής (συμπεριλαμβανομένου υλικού που προσφέρει καθολική προσβασιμότητα).
 • Δημιουργία προωθητικού υλικού.
 • Δαπάνες επικοινωνίας (ηλεκτρονική, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, έντυπη διαφήμιση).
 • Δαπάνη για συνεργάτη που αναλαμβάνει την στρατηγική προώθησης της ταινίας.
 • Προωθητικές δράσεις/ εκδηλώσεις (παρουσία του/ης σκηνοθέτη/τιδας για τη στρατηγική προώθηση της ταινίας και συζήτηση με το κοινό, παρουσία ηθοποιών), σε συνεργασία με τους αιθουσάρχες.
Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης
 • Αιτήσεις στο πρόγραμμα διανομής κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται εντός ενός (1) μηνός.
 • Μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, οι υποβληθείσες αιτήσεις αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Προώθησης-Hellas Film αυστηρά με την χρονολογική σειρά κατάθεσής τους.
 • Το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων στο εν λόγω πρόγραμμα ετησίως, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης κάθε αιτήματος, εξαρτώνται από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος.
 • Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προώθησης-Hellas Film.
 • Οι αποφάσεις στο Πρόγραμμα διανομής ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιεχόμενα φακέλου υποψηφιότητας
 1. Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-services.gfc.gr
 2. Link ταινίας.
 3. Αναλυτικό κοστολόγιο δαπανών.
 4. Σχεδιασμός διανομής (αριθμός αιθουσών, εβδομάδες προβολής, targeting κ.ά.) και πρόβλεψη αναμενόμενων εισιτηρίων και εσόδων.
 5. Αναλυτική στρατηγική προώθησης της ταινίας.
Καταβολή ποσού και απολογιστική διαδικασία

Ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στο ΕΚΚ νόμιμα παραστατικά επ’ ονόματί του βάσει των επιλέξιμων δαπανών με αναφορά στον τίτλο της ταινίας, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο οικονομικός απολογισμός δαπανών για την διανομή της ταινίας υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, μειώνεται ισόποσα και το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

Το ΕΚΚ θα προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης μετά την παραλαβή νόμιμου παραστατικού από τον δικαιούχο προς το ΕΚΚ με το τελικό ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης κατόπιν του απολογιστικού ελέγχου των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το ΕΚΚ. Ο απολογισμός και τα σχετικά έγγραφα κατατίθενται στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr

Για το πρόγραμμα διανομής ζητείται απολογιστική έκθεση έναν μήνα και έξι μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου της ταινίας με τα στατιστικά στοιχεία για την πορεία διανομής της και τα αποτελέσματα της οικονομικής ενίσχυσης από το ΕΚΚ.

Αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα απολογιστικά στοιχεία εντός του προβλεπόμενου χρόνου σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε ο δικαιούχος δεν θα είναι επιλέξιμος για μελλοντική οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΚ.

Ο αιτών υποχρεούται για την αναγραφή τίτλου και logo του ΕΚΚ σε όλες τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις για την προώθηση της ταινίας.

Ο αιτών υποχρεούται για την έκδοση κάρτας η οποία θα προβάλλεται πριν από κάθε ταινία στις αίθουσες στην οποία αναγράφεται ότι «Η προβολή της ταινίας στις αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» συνοδευόμενη από το logo του ΕΚΚ.

Ο αιτών διανομέας ή παραγωγός φροντίζει να συμπεριλαμβάνεται στις συμφωνίες του η εμφάνιση της κάρτας πριν από κάθε προβολή της ταινίας στις αίθουσες.

Ο αιτών διανομέας ή παραγωγός εξασφαλίζει την αποστολή προσκλήσεων στη Δ/νση Hellas Film του ΕΚΚ κατά τη διάρκεια των προβολών της ταινίας σε κινηματογράφο της Αθήνας.